KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2020 - 18:11
KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4-25 31.941.773 26.904.384
Satışların Maliyeti
26 -21.682.666 -18.358.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.259.107 8.545.762
BRÜT KAR (ZARAR)
10.259.107 8.545.762
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.594.398 -1.209.472
Pazarlama Giderleri
26 -6.124.521 -5.094.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -256.751 -204.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 918.735 1.324.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -548.414 -724.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.653.758 2.637.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 6.816 13.278
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -8.556 -6.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 21.041 12.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.673.059 2.656.031
Finansman Gelirleri
29 3.114.323 2.965.219
Finansman Giderleri
30 -4.673.202 -4.671.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.114.180 949.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-161.154 -93.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -244.526 -248.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 83.372 155.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
953.026 855.841
DÖNEM KARI (ZARARI)
953.026 855.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.193 4.085
Ana Ortaklık Payları
924.833 851.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kuruş) 32 1,36900000 1,26100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç (kuruş) 32 1,36900000 1,26100000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.174.880 1.680.909
Dönem Karı (Zararı)
953.026 855.841
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
953.026 855.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.155.164 2.749.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.054.934 690.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36 88.801 65.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36 383.637 289.387
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -94
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.410.618 947.585
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -157.339 -61.644
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 1.567.957 1.009.229
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
27 -72.940 -77.722
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29,30 145.042 1.021.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29,30 -14.769 -278.752
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29,30 -14.769 -278.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.041 -12.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 161.154 93.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.580 -6.389
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 4.320 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29,30 17.988 16.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-782.999 -1.818.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.548.013 -1.283.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.696 -1.348.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.848 -75.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
916.705 1.158.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.978 -71.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.402 -32.673
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
34.676 49.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.601 -216.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.325.191 1.786.719
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-150.311 -105.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.912.128 -1.781.726
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -406.321 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -167.686 -57.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.483 37.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.379.604 -1.797.305
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 9.044
Alınan Temettüler
0 26.265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.651 2.402.330
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.265.420 5.548.940
Kredilerden Nakit Girişleri
7 4.265.420 5.548.940
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 1.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.811.499 -2.288.445
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -281.525 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-27.880 368.123
Ödenen Temettüler
0 -435.168
Ödenen Faiz
-1.434.642 -832.947
Alınan Faiz
147.463 58.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.988 -16.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.102.101 2.301.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
483.559 454.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.585.660 2.756.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.337.278 2.580.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.922.938 5.337.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.937.060 5.341.524
Ticari Alacaklar
9.515.845 7.756.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 17.674 12.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 9.498.171 7.744.252
Türev Araçlar
8 2.008 28.405
Stoklar
11 5.630.251 5.087.676
Peşin Ödenmiş Giderler
20 209.835 181.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 141.244 118.220
Diğer Dönen Varlıklar
23 746.403 681.903
ARA TOPLAM
23.182.646 19.195.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.182.646 19.195.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.009 1.856
Ticari Alacaklar
51.543 35.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 51.543 35.690
Türev Araçlar
8 0 166.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 526.499 346.605
Maddi Duran Varlıklar
13 6.041.402 4.534.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.786.721 3.108.815
Şerefiye
15 808.786 507.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.977.935 2.600.849
Peşin Ödenmiş Giderler
20 125.390 100.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.012.290 878.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.546.854 9.172.803
TOPLAM VARLIKLAR
34.729.500 28.368.361
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.032.534 4.022.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.119.221 1.494.640
Ticari Borçlar
5.564.139 4.734.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 605.967 441.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.958.172 4.292.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 468.255 344.171
Diğer Borçlar
432.225 268.863
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 31.655 27.794
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 400.570 241.069
Türev Araçlar
8 13.509 251.095
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 8.740 42.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
713.522 582.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 713.522 582.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 1.362.780 756.340
ARA TOPLAM
14.714.925 12.496.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.714.925 12.496.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.803.381 6.431.552
Diğer Borçlar
0 28.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 0 28.180
Türev Araçlar
8 69.097 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.767 445.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 344.486 289.560
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 139.281 155.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 575.898 511.386
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 266.463 235.697
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.198.606 7.652.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.913.531 20.149.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.658.284 8.183.347
Ödenmiş Sermaye
24 675.728 675.728
Sermaye Düzeltme Farkları
24 468.811 468.811
Birleşme Denkleştirme Hesabı
14.507 14.507
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
889 889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.668 -176.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.668 -176.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.111 -177.981
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.443 1.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.875.004 2.275.865
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.611.032 2.871.675
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-736.028 -595.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-60.101 5.405
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-675.927 -601.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 409.115 409.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.515.065 3.663.309
Net Dönem Karı veya Zararı
924.833 851.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157.685 35.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.815.969 8.219.162
TOPLAM KAYNAKLAR
34.729.500 28.368.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.410.341 842.949 4.253.290 6.880.998 34.079 6.915.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-114.859 -114.859 -114.859 -114.859
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -112.902 2.009 -110.893 -110.893 1.622.125 -412.452 0 1.209.673 368.993 3.295.482 842.949 4.138.431 6.766.139 34.079 6.800.218
Transferler
40.122 802.827 -842.949 -40.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.079 -661 -65.740 -65.740 1.249.550 -183.358 0 1.066.192 851.756 851.756 1.852.208 13.844 1.866.052
Dönem Karı (Zararı)
851.756 851.756 851.756 4.085 855.841
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.079 -661 -65.740 -65.740 1.249.550 -183.358 0 1.066.192 0 1.000.452 9.759 1.010.211
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000 -12.108 -447.108
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -177.981 1.348 -176.633 0 0 0 0 0 -176.633 2.871.675 0 0 0 -595.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.275.865 409.115 0 0 0 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162
Transferler
0 851.756 -851.756 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 924.833 924.833 1.474.937 38.868 1.513.805
Dönem Karı (Zararı)
924.833 924.833 924.833 28.193 953.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 0 550.104 10.675 560.779
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
83.002 83.002
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -228.111 2.443 -225.668 0 0 0 0 0 -225.668 3.611.032 0 0 0 -736.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875.004 409.115 0 0 0 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
953.026 855.841
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.035 -65.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.288 -79.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.712 -1.139
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.153 -696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.812 15.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.870 15.944
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-58 35
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
609.814 1.075.951
Yabancı Para Çevrim Farkları
739.136 1.239.434
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.097 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-69.097 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.785 -232.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-714 18.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
10.896 19.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-11.610 -1.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.274 51.192
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
15.201 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.073 51.192
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
560.779 1.010.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.513.805 1.866.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.868 13.844
Ana Ortaklık Payları
1.474.937 1.852.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817698


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3322 Değişim: -2,48%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1100 Değişim: -2,68%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
764,65 Değişim: -1,81%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.