KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:36
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.740.040.080 3.277.307.929
Kasa
14 59.022 54.640
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.890.650.564 2.505.781.929
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -37.724 -8.020
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 849.368.218 771.479.380
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 5.860.837.428 4.634.923.390
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 4.624.623.595 3.366.966.567
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 997.261.306 1.038.057.085
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 238.952.527 229.899.738
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 2.419.826.193 2.311.524.655
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.870.773.833 1.883.850.409
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -31.069.025 -24.744.443
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 376.841.912 259.752.903
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 203.279.473 192.665.786
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 505.131.357 453.175.122
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -505.131.357 -453.175.122
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 33.594.402 21.338.631
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
11.124 11.124
Diğer Çeşitli Alacaklar
33.583.278 21.327.507
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
699.890.777 742.082.443
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 667.307.695 553.402.984
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 32.583.082 188.679.459
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
1.703.770 34.415.013
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.057.990 1.064.668
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 33.246.172
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 519.840 104.173
Personele Verilen Avanslar
125.940 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
12.755.892.650 11.021.592.061
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 326.932
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 326.932
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 792.060.000 744.760.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 792.060.000 744.760.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 187.547.824 180.976.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 74.097.500 74.097.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.283.740 18.262.500
Makine ve Teçhizatlar
6 103.647.961 92.149.319
Demirbaş ve Tesisatlar
6 18.719.111 17.505.041
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 32.505.506 30.451.919
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 73.795.998 66.761.644
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -138.095.614 -122.844.687
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 149.542.656 126.054.434
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 307.966.834 277.556.554
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -216.668.760 -176.873.429
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 41.994.582 9.121.309
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 8.758.486 2.167.444
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 8.758.486 2.167.444
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 65.603.333 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 65.603.333 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.203.836.854 1.054.285.668
TOPLAM VARLIKLAR
13.959.729.504 12.075.877.729
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 108.092.766 3.029.771
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 108.092.766 3.029.771
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 1.075.274.749 933.510.705
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 742.974.623 662.434.195
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 9.864.915 5.376.465
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 7.358.088 5.458.061
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 324.368.902 267.527.913
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
19 -9.291.779 -7.285.929
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 241.945 88.233
Ortaklara Borçlar
36.840 25.191
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
205.105 63.042
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 138.065.395 135.195.913
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.275.370 11.377.402
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
53.337.074 45.849.660
Diğer Çeşitli Borçlar
74.224.135 79.323.782
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.771.184 -1.354.931
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 8.993.581.454 7.509.203.444
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 3.121.035.394 2.716.207.650
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 103.728.660 58.459.013
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 5.768.817.400 4.730.536.781
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 0 4.000.000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 11.018.430 75.787.480
Ödenecek Vergi ve Fonlar
64.604.634 68.889.621
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
8.367.810 6.897.859
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 169.079.470 100.034.752
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -231.033.484 -100.034.752
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
253.433.617 240.855.935
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 187.701.926 152.701.193
Gider Tahahkkukları
23 65.632.691 88.031.182
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
99.000 123.560
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 5.124.286 3.997.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 5.124.286 3.997.046
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.584.832.642 8.901.668.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 59.411.589 55.725.100
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 59.411.589 55.725.100
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 311.642.416 265.224.162
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.378.578 1.920.318
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 309.263.838 263.303.844
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 40.167.734 33.341.951
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 40.167.734 33.341.951
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 9.539.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 9.539.732
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
411.221.739 363.830.945
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 38.637.967 37.697.469
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 38.637.967 37.697.469
KAR YEDEKLERİ
2.053.465.082 1.780.233.762
Yasal Yedekler
15 126.487.744 111.909.214
Statü Yedekleri
15 119.020.427 84.190.450
Olağanüstü Yedekler
15 814.673.206 600.169.801
Özel Fonlar, Yedekler
15 60.000.000 25.000.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 895.581.726 921.262.318
Diğer Kar Yedekleri
15 37.701.979 37.701.979
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
31.809.314 31.809.314
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
339.762.760 460.637.712
Dönem Net Karı
339.762.760 459.697.214
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 940.498
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.963.675.123 2.810.378.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
13.959.729.504 12.075.877.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5.657.310.436 4.490.893.503 2.013.667.047 1.646.889.898
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.338.780.393 3.572.559.007 1.650.903.388 1.284.953.254
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 4.789.336.044 3.796.885.656 1.686.796.443 1.320.214.424
Brüt Yazılan Primler (+)
17 7.122.021.866 5.660.556.798 2.320.286.361 1.823.627.202
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -2.192.299.859 -1.739.420.105 -580.152.843 -454.740.818
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -140.385.963 -124.251.037 -53.337.075 -48.671.960
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -405.286.004 -222.627.796 -55.988.816 -45.334.020
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -582.642.282 -372.538.025 83.543.785 74.620.864
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 170.259.836 135.460.829 -146.983.184 -128.807.437
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
7.096.442 14.449.400 7.450.583 8.852.553
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -45.269.647 -1.698.853 20.095.761 10.072.850
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -38.022.521 -17.082.073 45.904.361 45.458.926
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -7.247.126 15.383.220 -25.808.600 -35.386.076
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
1.247.115.423 837.558.549 339.903.238 326.290.303
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.252.402 4.702.276 2.000.338 2.301.360
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
7.252.402 4.702.276 2.000.338 2.301.360
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
64.162.218 76.073.671 20.860.083 33.344.981
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-5.111.482.710 -3.913.016.919 -1.947.507.935 -1.483.068.194
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -3.923.948.402 -2.951.320.521 -1.528.214.137 -1.134.386.733
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -2.885.667.784 -2.054.178.779 -1.079.008.325 -790.130.298
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -3.470.910.385 -2.538.129.521 -1.286.376.230 -956.391.061
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 585.242.601 483.950.742 207.367.905 166.260.763
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -1.038.280.618 -897.141.742 -449.205.812 -344.256.435
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -1.484.669.690 -1.619.451.172 -637.436.897 -606.069.611
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 446.389.072 722.309.430 188.231.085 261.813.176
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 4.000.000 0 4.000.000 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
17 4.000.000 0 4.000.000 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -45.959.994 -34.472.122 -16.398.304 -10.811.037
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.014.780.315 -818.574.008 -355.477.458 -288.141.823
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -130.793.999 -108.650.268 -51.418.036 -49.728.601
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -136.240.580 -113.803.126 -53.298.161 -51.471.456
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
5.446.581 5.152.858 1.880.125 1.742.855
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
545.827.726 577.876.584 66.159.112 163.821.704
YATIRIM GELİRLERİ
2.619.823.017 1.660.859.145 760.352.965 717.211.319
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 422.901.904 224.816.097 152.348.593 102.764.558
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 108.638.502 81.357.134 41.438.800 15.603.503
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 113.500.620 95.410.021 27.969.881 34.210.430
Kambiyo Karları
4.2 989.469.379 843.446.812 215.012.643 502.457.417
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 72.000.000 56.000.000 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7 2.408.268 2.120.397 812.352 699.490
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 910.904.344 357.708.684 322.770.696 61.475.921
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-2.692.108.601 -1.714.659.341 -784.484.391 -735.724.286
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -15.189.347 -10.678.500 -5.007.470 -3.622.958
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -36.400.153 -3.331.738 -11.627.110 4.082.069
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -37.884.110 -29.439.263 -22.647.029 -12.244.330
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-1.247.115.423 -837.558.549 -339.903.238 -326.290.303
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -893.062.991 -565.246.502 -180.065.189 -288.673.202
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -402.952.072 -223.162.697 -205.298.047 -93.386.063
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -59.504.505 -45.242.092 -19.936.308 -15.589.499
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
35.300.088 -13.585.764 -71.467.555 6.940.178
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -59.423.991 -64.492.109 -12.459.233 -14.847.182
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -4.739.638 5.110.481 6.048.012 -1.158.224
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 97.789.128 44.793.343 -66.435.394 21.749.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
2.651.256 1.930.474 1.837.076 1.525.677
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-976.667 -927.953 -458.016 -329.943
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
339.762.760 380.117.728 28.350.321 101.978.773
Dönem Karı veya Zararı
508.842.230 510.490.624 -29.439.869 152.248.915
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -169.079.470 -130.372.896 57.790.190 -50.270.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
339.762.760 380.117.728 28.350.321 101.978.773
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.910.765.906 6.177.253.231
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-7.145.075.166 -5.723.377.540
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-127.702.696 -94.629.532
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
637.988.044 359.246.159
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -197.787.312 -156.996.032
Diğer Nakit Girişleri
829.296 10.941.202
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-92.120.680 -114.054.589
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
348.909.348 99.136.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.483.359 568.027
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -82.339.588 -46.664.135
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -8.486.923.624 -6.480.247.678
Mali Varlıkların Satışı
11 7.953.683.710 4.187.900.265
Alınan Faiz
925.557.492 450.882.429
Alınan Temettüler
72.000.000 56.000.000
Diğer Nakit Girişleri
601.464.300 2.886.482.762
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-1.321.030.979 -832.869.473
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-335.105.330 222.052.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -170.785.302 -144.092.140
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-170.785.302 -144.092.140
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
113.620.621 16.892.923
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-43.360.663 193.989.720
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.434.711.661 2.169.604.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.391.350.998 2.363.594.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 79.053.565 0 0 0 0 0 0 0 79.053.565 0 79.053.565
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 380.117.728 0 380.117.728 0 380.117.728
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 32.413.625 29.394.879 207.161.728 -268.970.232 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 673.237.354 0 0 111.909.214 84.190.450 699.318.931 380.117.728 31.601.927 2.480.375.604 0 2.480.375.604
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -25.680.592 0 0 0 0 0 0 0 -25.680.592 0 -25.680.592
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 339.762.760 0 339.762.760 0 339.762.760
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 14.578.530 34.829.977 250.443.903 -299.852.410 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 895.581.726 0 0 126.487.744 119.020.427 951.013.152 339.762.760 31.809.314 2.963.675.123 0 2.963.675.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972997


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.