KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:48
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 3.933.069.220 3.277.307.929
Kasa
14 56.329 54.640
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 3.169.345.980 2.505.781.929
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -17.043 -8.020
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 763.683.954 771.479.380
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.903.803.802 4.634.923.390
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 3.686.336.029 3.366.966.567
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 1.016.882.305 1.038.057.085
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 200.585.468 229.899.738
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 2.474.482.204 2.311.524.655
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.967.576.150 1.883.850.409
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -21.605.663 -24.744.443
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 319.236.706 259.752.903
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 209.275.011 192.665.786
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 480.271.013 453.175.122
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -480.271.013 -453.175.122
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 42.434.677 21.338.631
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
11.124 11.124
Diğer Çeşitli Alacaklar
42.423.553 21.327.507
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
682.973.226 742.082.443
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 681.553.696 553.402.984
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 1.419.530 188.679.459
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
1.715.605 34.415.013
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
876.738 1.064.668
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 33.246.172
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 175.207 104.173
Personele Verilen Avanslar
663.660 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
12.038.478.734 11.021.592.061
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 324.555 326.932
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 324.555 326.932
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 258.251.283 320.378.673
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 258.251.283 320.378.673
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 193.695.131 180.976.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 74.097.500 74.097.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.262.500 18.262.500
Makine ve Teçhizatlar
6 102.602.331 92.149.319
Demirbaş ve Tesisatlar
6 17.594.832 17.505.041
Motorlu Taşıtlar
6 4.593.622 4.593.622
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 30.926.399 30.451.919
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 74.172.050 66.761.644
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -128.554.103 -122.844.687
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 130.916.089 126.054.434
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 280.776.350 277.556.554
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -190.103.981 -176.873.429
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 23.993.720 9.121.309
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 3.727.488 2.167.444
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 3.727.488 2.167.444
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 97.954.354 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 97.954.354 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
684.868.900 629.904.341
TOPLAM VARLIKLAR
12.723.347.634 11.651.496.402
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 298.704.611 3.029.771
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 298.704.611 3.029.771
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 1.122.413.665 933.510.705
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 824.632.492 662.434.195
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
19 4.469.815 5.376.465
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 5.458.061 5.458.061
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 297.226.840 267.527.913
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-9.373.543 -7.285.929
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 121.940.886 88.233
Ortaklara Borçlar
121.336.710 25.191
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
604.176 63.042
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 132.786.579 135.195.913
Alınan Depozito ve Teminatlar
11.874.910 11.377.402
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
41.621.917 45.849.660
Diğer Çeşitli Borçlar
80.695.033 79.323.782
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.405.281 -1.354.931
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 8.044.380.560 7.509.203.444
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 2.979.237.531 2.716.207.650
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 73.447.037 58.459.013
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 4.987.695.992 4.730.536.781
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 4.000.000 4.000.000
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 154.962.840 75.787.480
Ödenecek Vergi ve Fonlar
58.790.638 68.889.621
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
10.800.913 6.897.859
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 122.254.479 100.034.752
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -36.883.190 -100.034.752
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
225.969.224 240.855.935
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 175.114.761 152.701.193
Gider Tahahkkukları
23 50.583.090 88.031.182
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
271.373 123.560
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 5.517.483 3.997.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 5.517.483 3.997.046
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.106.675.848 8.901.668.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
6,20 61.742.244 55.725.100
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
6,20 61.742.244 55.725.100
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 278.521.933 265.224.162
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.903.937 1.920.318
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 276.617.996 263.303.844
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 36.422.156 33.341.951
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 36.422.156 33.341.951
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 9.539.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 9.539.732
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
376.686.333 363.830.945
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 39.993.228 38.833.622
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
1.355.261 1.136.153
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 38.637.967 37.697.469
KAR YEDEKLERİ
1.459.513.325 1.233.920.659
Yasal Yedekler
15 173.686.181 152.083.853
Statü Yedekleri
15 142.935.682 100.114.475
Olağanüstü Yedekler
15 850.955.757 624.570.914
Özel Fonlar, Yedekler
15 69.130.000 29.130.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 186.872.422 292.082.808
Diğer Kar Yedekleri
15 35.933.283 35.938.609
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
120.497.629 103.217.084
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
119.981.271 510.025.565
Dönem Net Karı
119.981.271 509.014.241
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 0 1.011.324
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.239.985.453 2.385.996.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
12.723.347.634 11.651.496.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.786.257.070 1.427.839.177
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.305.490.821 1.144.377.433
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 1.583.492.344 1.343.759.862
Brüt Yazılan Primler (+)
17 2.353.144.738 1.949.780.291
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -728.030.477 -567.818.246
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -41.621.917 -38.202.183
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -263.013.499 -190.134.719
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -368.060.611 -276.216.458
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 106.905.023 82.790.122
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
-1.857.911 3.291.617
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -14.988.024 -9.247.710
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -47.487.596 -19.613.274
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 32.499.572 10.365.564
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
444.245.497 271.588.187
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
4.266.998 1.278.787
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.266.998 1.278.787
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
32.253.754 10.594.770
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.535.958.800 -1.204.837.144
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -1.176.864.551 -892.045.985
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -919.705.340 -727.751.572
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -1.108.761.172 -868.832.959
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 189.055.832 141.081.387
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -257.159.211 -164.294.413
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -454.514.444 -230.085.876
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 197.355.233 65.791.463
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
17 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -13.314.151 -11.702.017
Faaliyet Giderleri (-)
32 -310.660.952 -268.543.732
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -35.119.146 -32.545.410
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-36.951.001 -34.180.874
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
1.831.855 1.635.464
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
250.298.270 223.002.033
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
250.298.270 223.002.033
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
250.298.270 223.002.033
YATIRIM GELİRLERİ
1.093.516.296 496.659.183
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 116.403.211 45.534.622
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 21.184.803 23.280.658
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 64.248.378 30.165.541
Kambiyo Karları
4.2 494.078.400 165.656.082
İştiraklerden Gelirler
4.2,9 26.345.049 24.585.042
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
791.404 703.565
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 370.465.051 206.733.673
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.164.335.947 -545.696.681
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -6.520.672 -3.651.426
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -27.928.525 -17.042.158
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -8.932.947 -7.752.245
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-444.245.497 -271.588.187
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -548.630.930 -177.866.390
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -108.641.944 -53.121.595
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -19.435.432 -14.674.680
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
62.757.131 -15.224.111
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -31.700.814 -13.341.773
Reeskont Hesabı (+/-)
47 4.880.110 -11.038.473
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 89.471.134 9.301.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
198.970 207.225
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-92.269 -352.486
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
119.981.271 118.902.713
Dönem Karı veya Zararı
242.235.750 158.740.424
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -122.254.479 -39.837.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
119.981.271 118.902.713
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.763.117.925 1.898.202.917
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-2.305.602.820 -1.841.001.007
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-76.093.028 -2.645.839
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
381.422.077 54.556.071
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -3.637.018 -74.816.551
Diğer Nakit Girişleri
109.771.599 -2.413.187
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-77.699.821 -62.312.735
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
409.856.837 -84.986.402
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
901.733 16.260
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -29.385.817 -14.372.784
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -2.489.753.101 -2.057.988.153
Mali Varlıkların Satışı
11 2.486.923.974 1.480.251.602
Alınan Faiz
249.983.158 104.385.800
Alınan Temettüler
72.000.000 56.000.000
Diğer Nakit Girişleri
24.303.207 -44.395.230
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-672.345.032 1.078.197.718
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-357.371.878 602.095.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -170.785.302 -144.092.140
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-170.785.302 -144.092.140
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
154.980.320 107.903.774
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
36.679.977 480.920.445
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.434.711.661 2.169.604.542
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.471.391.638 2.650.524.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 110.742.905 0 0 114.278.982 65.330.876 515.661.159 449.200.726 72.459.667 1.827.674.315 0 1.827.674.315
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -83.306.138 0 0 0 0 0 0 0 -83.306.138 0 -83.306.138
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 12.152 0 12.152 0 12.152
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 118.902.713 0 118.902.713 0 118.902.713
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 37.804.871 34.783.599 211.982.239 -315.120.738 30.550.029 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 27.436.767 0 0 152.083.853 100.114.475 727.643.398 118.902.713 103.009.696 1.729.190.902 0 1.729.190.902
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 292.082.808 0 0 152.083.853 100.114.475 728.473.145 510.025.565 103.217.084 2.385.996.930 0 2.385.996.930
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -105.210.386 0 0 0 0 0 0 0 -105.210.386 0 -105.210.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 2.940 0 2.940
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 119.981.271 0 119.981.271 0 119.981.271
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 21.602.328 42.821.207 267.539.123 -349.243.203 17.280.545 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 186.872.422 0 0 173.686.181 142.935.682 996.012.268 119.981.271 120.497.629 2.239.985.453 0 2.239.985.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931975


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2833 Değişim: 0,13%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0854 Değişim: 0,47%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
487,85 Değişim: -0,13%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.