KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:40
KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 4.251.332.067 3.504.676.959
Kasa
14 41.108 62.857
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 3.827.461.297 3.105.334.647
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -27.895 -87.620
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 423.857.557 399.367.075
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 1.107.128.898 1.103.520.340
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 779.871.488 755.985.190
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 327.257.410 347.535.150
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 1.367.337.820 1.178.955.084
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.130.846.217 1.074.438.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
2.21, 12 -11.926.964 -8.337.019
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 182.328.465 83.203.501
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12 66.090.102 29.650.034
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 283.602.713 226.225.736
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -283.602.713 -226.225.736
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 28.239.430 19.018.462
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
5.838 15.198
Diğer Çeşitli Alacaklar
28.233.592 19.003.264
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
358.553.763 339.189.524
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 357.664.326 319.260.853
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
12 889.437 19.928.671
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.228.605 1.170.397
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
1.191.962 676.756
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
4.2, 12 2.708.658 493.641
Personele Verilen Avanslar
12 327.985 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.116.820.583 6.146.530.766
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 2.284.411 2.205.704
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
330.174 320.795
Diğer Çeşitli Alacaklar
2.129.835 2.129.835
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-175.598 -244.926
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 171.566.819 186.824.586
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 171.566.819 186.824.586
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 117.308.337 103.881.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6, 7 63.680.000 64.215.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.956.000 13.395.000
Makine ve Teçhizatlar
6 76.821.858 56.957.217
Demirbaş ve Tesisatlar
6 14.648.200 13.993.498
Motorlu Taşıtlar
6 246.456 290.580
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 25.707.031 23.486.838
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 3.858.074 3.858.074
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -82.609.282 -72.314.548
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 66.623.509 61.493.001
Haklar
0 0
Şerefiye
8 16.250.000 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 138.978.314 120.578.666
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -109.553.153 -100.337.251
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 20.948.348 25.001.586
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 4.072.553 6.639.202
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 4.072.553 6.639.202
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 98.544.956 21.844.260
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 98.544.956 21.844.260
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
460.400.585 382.888.412
TOPLAM VARLIKLAR
7.577.221.168 6.529.419.178
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 246.189.231 110.802.339
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 246.189.231 110.802.339
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 703.236.353 492.116.005
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 512.803.175 311.777.242
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
5.892.523 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
10, 19 8.527.925 8.573.616
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 183.092.679 171.765.147
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-7.079.949 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 338.380 256.510
Ortaklara Borçlar
8.081 0
İştiraklere Borçlar
37.243 36.133
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
293.056 220.377
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 118.674.640 113.563.202
Alınan Depozito ve Teminatlar
10.111.667 6.282.082
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
27.947.437 31.604.313
Diğer Çeşitli Borçlar
81.907.363 76.358.577
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
-1.291.827 -681.770
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 4.850.962.386 4.307.802.432
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.756.874.827 1.680.134.904
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.26, 17 28.886.688 22.981.170
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1,17 3.065.200.871 2.604.686.358
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 89.435.824 50.750.268
Ödenecek Vergi ve Fonlar
26.447.570 39.563.475
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.872.359 3.464.617
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 117.360.645 52.636.513
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -58.244.750 -44.914.337
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
0 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
166.218.540 146.541.875
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 106.250.097 95.718.017
Gider Tahahkkukları
23 59.968.443 50.813.598
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 10.260
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23 2.170.162 1.878.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.170.162 1.878.908
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.177.225.516 5.223.711.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 173.228.777 148.641.970
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
556.788 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 172.671.989 148.641.970
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 25.208.263 20.939.663
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 25.208.263 20.939.663
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
198.437.040 169.581.633
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
500.000.000 500.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 500.000.000 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 31.686.857 29.388.073
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
838.049 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 30.848.808 29.388.073
KAR YEDEKLERİ
351.624.596 330.171.850
Yasal Yedekler
15 87.080.174 68.264.694
Statü Yedekleri
15 40.734.515 25.840.740
Olağanüstü Yedekler
15 264.671.937 163.166.541
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 -81.399.863 32.328.394
Diğer Kar Yedekleri
15 40.537.833 40.571.481
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
80.319.521 75.051.095
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
237.927.638 201.514.988
Dönem Net Karı
235.223.541 201.514.988
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 2.704.097 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.201.558.612 1.136.126.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
7.577.221.168 6.529.419.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
3.418.177.480 2.876.726.819 1.331.797.934 950.627.622
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.629.556.003 2.478.978.730 933.131.552 794.142.589
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 2.712.758.233 2.358.593.842 883.396.132 654.353.124
Brüt Yazılan Primler (+)
17 4.077.565.218 3.330.791.626 1.217.857.774 997.731.215
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -1.276.775.032 -894.570.724 -306.514.204 -319.816.191
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -88.031.953 -77.627.060 -27.947.438 -23.561.900
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -77.296.711 145.843.921 60.158.168 159.954.494
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -192.151.564 57.013.873 182.022.981 163.478.082
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 112.447.747 108.453.583 -120.159.282 2.331.196
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
2.407.106 -19.623.535 -1.705.531 -5.854.784
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -5.905.519 -25.459.033 -10.422.748 -20.165.029
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 4.874.598 -50.654.850 -4.612.874 -32.300.380
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -10.780.117 25.195.817 -5.809.874 12.135.351
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
736.523.450 363.309.633 343.357.064 151.295.455
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.043.104 5.024.653 2.630.855 1.328.906
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
6.043.104 5.024.653 2.630.855 1.328.906
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
46.054.923 29.413.803 52.678.463 3.860.672
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-3.037.184.221 -2.717.152.686 -1.178.997.182 -897.993.502
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -2.306.713.209 -2.058.354.931 -923.546.683 -680.054.123
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 29 -1.846.198.696 -1.521.812.929 -655.439.813 -488.769.541
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -2.283.809.180 -1.970.633.976 -819.461.801 -601.142.890
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10, 17 437.610.484 448.821.047 164.021.988 112.373.349
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17, 29 -460.514.513 -536.542.002 -268.106.870 -191.284.582
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -971.621.601 -634.440.164 -596.050.849 -262.175.521
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 511.107.088 97.898.162 327.943.979 70.890.939
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17,29 -24.030.018 -20.731.266 -8.016.170 -6.311.412
Faaliyet Giderleri (-)
32 -601.742.108 -552.581.800 -212.544.347 -182.770.290
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -104.698.886 -85.484.689 -34.889.982 -28.857.677
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-108.060.111 -85.484.689 -35.866.953 -28.857.677
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
3.361.225 0 976.971 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
380.993.259 159.574.133 152.800.752 52.634.120
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
380.993.259 159.574.133 152.800.752 52.634.120
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
380.993.259 159.574.133 152.800.752 52.634.120
YATIRIM GELİRLERİ
1.236.771.235 599.762.509 364.473.983 221.800.255
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 161.891.940 181.370.376 59.129.840 55.529.046
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 38.820.214 23.188.030 11.048.315 8.051.563
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 60.788.974 42.129.555 38.097.655 -116.765
Kambiyo Karları
4.2 896.804.120 241.566.292 266.052.165 131.616.324
İştiraklerden Gelirler
4.2 39.799.868 33.834.255 12.721.956 11.043.709
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
1.001.842 1.397.210 16.064 483.503
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
4.2 37.664.277 76.276.791 -22.592.012 15.192.875
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-1.251.454.397 -594.178.335 -362.015.456 -238.639.763
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -319.434 -322.244 -109.755 -92.201
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -13.972.642 -6.036.091 -4.562.578 -4.163.502
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -23.681.844 -12.157.919 -7.569.281 -5.524.005
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-736.523.450 -363.309.633 -343.357.064 -151.295.455
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -40.192.013 -56.503.015 261.213.833 -36.420.271
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -415.622.999 -134.750.897 -259.798.989 -34.097.492
Amortisman Giderleri (-)
6, 8 -21.142.015 -21.098.536 -7.831.622 -7.046.837
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-11.021.814 -20.651.554 -16.480.985 3.329.396
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -59.148.472 -29.325.865 -58.716.822 -6.934.489
Reeskont Hesabı (+/-)
47 -8.045.943 -9.339.017 -6.497.932 -3.105.206
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 55.180.636 17.034.367 48.614.732 12.858.019
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
1.173.779 1.106.385 220.196 558.553
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-181.814 -127.424 -101.159 -47.481
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
237.927.638 104.623.897 72.773.655 23.848.545
Dönem Karı veya Zararı
355.288.283 144.506.753 138.778.294 39.124.008
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -117.360.645 -39.882.856 -66.004.639 -15.275.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
237.927.638 104.623.897 72.773.655 23.848.545
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.823.323.486 3.740.020.203
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-4.375.257.894 -3.574.200.467
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-135.565.032 -27.815.206
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
312.500.560 138.004.530
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
19 -65.966.926 -25.726.637
Diğer Nakit Girişleri
-7.944.297 -11.495.412
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-53.789.481 -15.486.947
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
184.799.856 85.295.534
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
146.658 304.890
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -39.719.116 -20.818.967
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -1.334.578.038 -789.727.137
Mali Varlıkların Satışı
1.380.677.424 599.090.740
Alınan Faiz
194.673.899 197.308.248
Alınan Temettüler
34.000.000 28.000.000
Diğer Nakit Girişleri
680.494.319 253.056.273
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-309.212.389 -677.181.218
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
606.482.757 -409.967.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
2.23 -64.083.155 -32.031.330
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-64.083.155 -32.031.330
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
254.975.921 66.184.021
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
982.175.379 -290.518.946
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.121.236.256 1.872.472.855
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 3.103.411.635 Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.954.142 0 0 58.683.773 17.811.508 186.594.834 102.118.697 70.926.240 969.089.194 0 969.089.194
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 32.954.142 0 0 58.683.773 17.811.508 186.594.834 102.118.697 70.926.240 969.089.194 0 969.089.194
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -4.984 0 0 -4.984 0 -4.984
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 3.079.667 0 0 0 0 0 0 0 3.079.667 0 3.079.667
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 104.623.897 0 104.623.897 0 104.623.897
Dağıtılan Temettü
2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.031.330 0 -32.031.330 0 -32.031.330
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 9.580.921 8.029.232 48.358.493 -70.087.367 4.124.855 6.134 0 6.134
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 36.033.809 0 0 68.264.694 25.840.740 234.948.343 104.623.897 75.051.095 1.044.762.578 0 1.044.762.578
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000.000 0 32.328.394 0 0 68.264.694 25.840.740 233.126.095 201.514.988 75.051.095 1.136.126.006 0 1.136.126.006
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 1.460.736 4.000.000 0 5.460.736 0 5.460.736
Varlıklarda Değer Artışı
11, 15 0 0 -113.728.257 0 0 0 0 0 0 0 -113.728.257 0 -113.728.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 -144.356 0 -144.356 0 -144.356
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 237.927.638 0 237.927.638 0 237.927.638
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -64.083.155 0 -64.083.155 0 -64.083.155
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 18.815.480 14.893.775 102.309.796 -141.287.477 5.268.426 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
500.000.000 0 -81.399.863 0 0 87.080.174 40.734.515 336.896.627 237.927.638 80.319.521 1.201.558.612 0 1.201.558.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715978


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8951 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5188 Değişim: 0,09%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.894,94 Değişim: 0,28%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.