" />

KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

28.04.2023 - 20:20
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.368.862.219 1.302.431.886
Kasa
14 1.231 1.501
Bankalar
14 636.714.894 764.350.219
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 732.146.094 538.080.166
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 13.048.075.422 12.172.029.911
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 2.870.733.022 2.685.603.484
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 1.794.003.817 1.529.749.813
Krediler
11 22.187.444 231.307.629
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 8.367.367.560 7.731.585.406
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 79.688.221.354 76.138.329.403
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 216.038.742 162.668.764
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -10.002.574 -10.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 371.665.286 321.195.072
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 79.110.519.900 75.664.468.141
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 115.055 115.055
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -115.055 -115.055
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
178 178
Personelden Alacaklar
178 178
DİĞER ALACAKLAR
332.979.808 265.648.741
Verilen Depozito Ve Teminatlar
324.649 316.997
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 332.655.159 265.331.744
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 604.249.893 451.804.248
Ertelenmiş Üretim Giderleri
525.842.135 380.477.948
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
296.464 249.405
Gelir Tahakkukları
967.229
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
77.144.065 71.076.895
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 12.398 27.374
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
3.954 18.930
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
95.042.401.272 90.330.271.741
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
211.425.561 191.954.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 62.680.000 62.680.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.555.000 17.555.000
Makine ve Teçhizatlar
6 91.426.579 91.326.828
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.685.478 6.654.068
Motorlu Taşıtlar
6 902.433 902.433
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 22.121.532 22.121.532
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 133.597.358 104.904.205
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -123.542.819 -114.189.562
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 21.236.647 23.346.187
Haklar
8 118.945.735 118.945.735
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -109.359.615 -107.117.325
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 11.650.527 11.517.777
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4,2 25.627.665 23.286.930
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4,2 25.627.665 23.286.930
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
34.560.050 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
34.560.050
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
305.612.116 251.349.814
TOPLAM VARLIKLAR
95.348.013.388 90.581.621.555
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20,34 590.519.771 542.548.323
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 37.566.957 28.464.428
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -16.730.850 -13.107.453
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 569.683.664 527.191.348
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 80.376.569.549 76.721.760.846
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 206.867.875 181.378.850
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 64.352.998 57.843.097
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 80.099.213.118 76.470.969.634
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
19 6.135.558 11.569.265
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 906.199 129.177
Ortaklara Borçlar
19,45 821.997 98.063
Personele Borçlar
19 83.724 30.729
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 478 385
DİĞER BORÇLAR
19 58.167.229 71.394.348
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.551.143 1.689.001
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 56.616.086 69.705.347
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 10.540.330.595 9.453.933.494
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 466.708.639 285.795.645
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
17 1.222.828 831.129
Matematik Karşılıklar - Net
17 9.738.021.442 8.870.659.280
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 260.835.573 211.773.544
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 94.765 244.021
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 73.447.348 84.629.875
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
299.178.608 122.633.018
Ödenecek Vergi ve Fonlar
457.616.213 54.087.352
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
17.899.733 8.102.360
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
1.942 2.077
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 118.932.000 352.190.317
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -295.271.280 -291.749.088
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 112.111.436 77.560.546
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 112.111.436 77.560.546
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 28.995.469 29.079.818
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 4.455.089 742.158
Gider Tahahkkukları
19 24.539.697 28.336.977
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
92.006.778.856 87.019.039.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
34 84.000.722 64.830.063
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 121.652.905 96.925.991
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
34 -37.652.183 -32.095.928
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 113.124.719 82.649.689
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 113.124.719 82.649.689
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 26.453.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 26.453.235
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
197.125.441 173.932.987
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
152.751.617 79.557.121
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
152.751.617 79.557.121
KAR YEDEKLERİ
15,16 2.143.912.398 1.503.904.695
Yasal Yedekler
15 324.676.742 275.009.149
Statü Yedekleri
15 256.048.752 166.373.202
Olağanüstü Yedekler
15 721.595.070 109.486.095
Özel Fonlar, Yedekler
103.397.663 73.724.766
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 587.460.835 708.752.788
Diğer Kar Yedekleri
15 150.733.336 170.558.695
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
20.407.859 20.385.182
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
397.037.217 1.354.802.000
Dönem Net Karı
397.037.217 1.281.607.505
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 73.194.495
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.144.109.091 3.388.648.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
95.348.013.388 90.581.621.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 -191.542 234.844
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-191.542 234.844
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 115.625 35.715
Brüt Yazılan Primler (+)
435.394 237.868
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -319.769 -202.153
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
84.532 200.499
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-81.410 160.482
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 165.942 40.017
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-391.699 -1.370
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-2.058.846 -5.807
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.667.147 4.437
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -3.390.174 -1.117.220
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.173.747 -366.763
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-27.700 -387.500
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.392.700 -387.500
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 1.365.000 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.146.047 20.737
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-6.773.556 40.223
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.627.509 -19.486
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
43.224 -15.754
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
42.741 -16.269
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
483 515
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.565 -2.100
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.261.216 -732.603
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-3.581.716 -882.376
HAYAT TEKNİK GELİR
5 1.645.183.656 1.189.196.146
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.252.005.179 523.126.054
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.433.002.705 532.695.370
Brüt Yazılan Primler (+)
1.487.288.390 552.595.032
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -54.285.685 -19.899.662
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-180.997.526 -9.569.316
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-185.665.851 -15.917.507
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.668.325 6.348.191
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 371.126.843 641.566.849
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
22.051.634 24.503.243
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
22.051.634 24.503.243
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -1.420.177.257 -1.117.656.044
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-322.817.485 -183.919.416
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-275.901.503 -170.195.237
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-294.070.326 -173.897.164
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 18.168.823 3.701.927
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-46.915.982 -13.724.179
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-105.888.874 -13.368.067
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 58.972.892 -356.112
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
106.032 9.032
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-11.259 137.311
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
117.291 -128.279
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-840.032.457 -808.286.366
Matematik Karşılıklar (-)
-839.788.376 -814.433.131
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-745.840.999 -687.636.471
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-93.947.377 -126.796.660
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -244.081 6.146.765
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-244.081 6.146.765
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
11.180.962 -2.815.775
Faaliyet Giderleri (-)
32 -268.614.309 -122.643.519
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
225.006.399 71.540.102
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 374.680.998 217.598.893
Fon İşletim Gelirleri
25 226.387.534 152.036.305
Yönetim Gideri Kesintisi
25 106.604.439 44.579.239
Giriş Aidatı Gelirleri
25 19.444.299 10.678.658
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 21.876.205 10.129.113
Diğer Teknik Gelirler
25 368.521 175.578
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -320.308.616 -165.245.034
Toplam Fon Giderleri (-)
-14.665.865 -5.733.797
Faaliyet Giderleri (-)
32 -284.728.649 -147.456.517
Diğer Teknik Giderler (-)
-20.662.341 -11.912.526
Ceza Ödemeleri (-)
-251.761 -142.194
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
54.372.382 52.353.859
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-3.581.716 -882.376
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
225.006.399 71.540.102
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
54.372.382 52.353.859
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
275.797.065 123.011.585
YATIRIM GELİRLERİ
26 270.696.362 187.300.317
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
23.017.814 18.105.885
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
48.532.552 17.940.139
Finansal Yatırımların Değerlemesi
152.804.758 94.948.924
Kambiyo Karları
36 20.111.197 43.268.577
İştiraklerden Gelirler
26 16.000.000 8.000.000
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 712.088 285.728
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
7.353.240 0
Diğer Yatırımlar
2.164.713 4.751.064
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-51.120.684 -34.909.840
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-11.313.403 -6.388.444
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
7 -833.664 -71.366
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-18.815.859 -5.065.492
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-3.881.431 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -4.628.759 -12.442.415
Amortisman Giderleri (-)
5 -11.647.568 -10.942.123
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
20.596.474 -2.709.422
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -21.265.051 -17.552.223
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 42.310.348 16.308.499
Diğer Gelir ve Karlar
8.068 0
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-456.891 -1.465.698
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 397.037.217 189.285.140
Dönem Karı veya Zararı
515.969.217 272.692.640
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -118.932.000 -83.407.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
397.037.217 189.285.140
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.509.775.418 552.832.900
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
6.509.901 4.768.860
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
374.680.998 217.811.770
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-565.338.551 -174.284.664
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-305.642.751 -108.023.138
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.019.985.015 493.105.728
Faiz Ödemeleri (-)
-4.148.288 -3.138.019
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-76.914.997 -252.773.640
Diğer Nakit Girişleri
0 270.202.943
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-16.191.643 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
922.730.087 507.397.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
2.164.713 4.751.064
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -332.219 -5.188.355
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.198.908.029 -709.328.312
Mali Varlıkların Satışı
1.123.841.965 47.088.013
Alınan Faiz
118.334.378 33.131.026
Alınan Temettüler
17.869.368 8.984.485
Diğer Nakit Girişleri
714.330.219 815.972.124
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-38.980.002 -53.173.979
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-261.679.607 142.236.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -518.175.928 -449.492.978
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-518.175.928 -449.492.978
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
142.874.552 200.140.100
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.195.527.907 423.118.392
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.338.402.459 623.258.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 65.114.877 232.209.851 119.576.273 223.521.611 685.584.826 93.165.997 1.849.173.435 1.849.173.435
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-1 -1 -1
Varlıklarda Değer Artışı
15 513.636.667 513.636.667 513.636.667
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
10.200.000 10.200.000 10.200.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
189.285.140 189.285.140 189.285.140
Dağıtılan Temettü
38 -449.492.978 -449.492.978 -449.492.978
Yedeklere Transfer
15 42.799.298 46.796.929 156.725.309 -246.291.848 -29.688 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 578.751.544 275.009.149 166.373.202 380.246.919 189.285.140 93.136.309 2.112.802.263 2.112.802.263
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 708.752.788 275.009.149 166.373.202 433.326.677 1.354.802.000 20.385.182 3.388.648.998 3.388.648.998
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 708.752.788 275.009.149 166.373.202 433.326.677 1.354.802.000 20.385.182 3.388.648.998 3.388.648.998
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
-20.285.172 -20.285.172 -20.285.172
Varlıklarda Değer Artışı
15 -121.291.953 -121.291.953 -121.291.953
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
-746.748 18.900.000 22.677 18.175.929 18.175.929
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
397.037.217 397.037.217 397.037.217
Dağıtılan Temettü
38 -518.175.928 -518.175.928 -518.175.928
Yedeklere Transfer
15 49.667.593 89.675.550 716.182.929 -855.526.072 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 587.460.835 324.676.742 256.048.752 1.128.477.686 397.037.217 20.407.859 3.144.109.091 3.144.109.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143516


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.121 Değişim: 0,51% Hacim : 52.728 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0883 Değişim: 0,29%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1084 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.599,41 Değişim: 1,23%
Düşük 2.591,21 16.07.2024 Yüksek 2.602,73
Açılış: 2.591,21
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.