KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.04.2021 - 19:08
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 378.136.422 666.497.704
Kasa
14 3.916 104
Bankalar
14 133.775.514 444.769.124
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 244.356.992 221.728.476
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 4.412.345.080 4.294.235.244
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 983.052.778 920.341.874
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 157.512.464 260.119.043
Krediler
11 433.983.107 360.254.858
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 2.844.013.152 2.759.735.890
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -6.216.421 -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 30.300.489.942 30.604.323.752
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 78.325.457 68.631.908
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 77.070.896 63.328.266
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 30.150.096.163 30.477.366.152
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 334 0
Personelden Alacaklar
12 334 0
DİĞER ALACAKLAR
179.821.422 139.807.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
194.370 183.530
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 179.627.052 139.623.691
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 59.426.846 60.454.977
Ertelenmiş Üretim Giderleri
33.667.713 28.943.962
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
248.653 229.676
Gelir Tahakkukları
950.754
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
24.559.726 31.281.339
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 32.464 19.808
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
24.020 11.364
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
35.330.252.510 35.765.338.706
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
278.640.947 267.372.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 184.834.492 184.834.492
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 60.557.841 56.041.450
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.446.814 6.443.616
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 16.648.635 16.537.182
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 77.880.335 65.590.343
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -73.019.644 -67.366.719
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 15.985.248 16.616.741
Haklar
8 103.592.521 101.850.144
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -88.049.979 -85.233.403
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
442.706
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.002.170 5.032.723
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.002.170 5.032.723
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
2.670.426 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 2.670.426 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
314.060.984 301.784.495
TOPLAM VARLIKLAR
35.644.313.494 36.067.123.201
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 7.810.459 4.812.019
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 19.182.958 14.985.424
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -11.372.499 -10.173.405
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 30.600.625.838 30.870.615.962
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 43.098.895 37.748.769
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 9.835.154 5.563.279
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 30.544.706.252 30.822.902.731
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
2.985.537 4.401.183
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 365.778 154.018
Ortaklara Borçlar
19,45 351.827 92.787
Personele Borçlar
19 13.670 61.036
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 281 195
DİĞER BORÇLAR
19 19.377.607 21.693.248
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.040.893 899.244
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 18.336.714 20.794.004
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 3.546.665.490 3.413.305.496
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 53.000.009 47.475.659
Matematik Karşılıklar - Net
17 3.305.985.442 3.185.639.115
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 131.161.437 126.602.797
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
244.420 184.336
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 56.274.182 53.403.589
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
72.568.275 41.123.566
Ödenecek Vergi ve Fonlar
167.179.291 18.477.353
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.923.861 3.499.300
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
2.190 2.190
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 37.224.986 136.125.818
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -137.762.053 -116.981.095
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 33.045.971 34.209.243
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 33.045.971 34.209.243
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 5.604.209 13.052.342
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 1.111.281 378.719
Gider Tahahkkukları
19 4.492.245 12.672.940
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.286.063.627 34.398.965.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 57.193.418 49.878.800
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 98.109.398 90.649.910
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -40.915.980 -40.771.110
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 28.862.419 26.177.882
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 28.862.419 26.177.882
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 10.836.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 10.836.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
86.055.837 86.893.344
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
6.776.307 5.680.764
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
6.776.307 5.680.764
KAR YEDEKLERİ
609.373.728 532.334.438
Yasal Yedekler
15 232.209.851 197.525.862
Statü Yedekleri
15 119.576.273 79.620.126
Olağanüstü Yedekler
15 181.412.755 122.005.563
Özel Fonlar, Yedekler
45.650.000 20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 39.247.472 121.255.510
Diğer Kar Yedekleri
15 -8.722.623 -8.722.623
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.165.997 93.907.409
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
132.877.998 519.341.352
Dönem Net Karı
132.877.998 518.987.222
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 354.130
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.272.194.030 1.581.263.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
35.644.313.494 36.067.123.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 184.060 -107.499
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
184.060 -107.499
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 173.791 66.724
Brüt Yazılan Primler (+)
263.797 139.418
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -90.006 -72.694
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
10.269 -988
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
12.884 91.456
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -2.615 -92.444
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -173.235
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-212.551
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
39.316
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -395.820 -579.620
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-70.499 -275.482
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-50.001 -32.650
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-50.001 -97.210
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 0 64.560
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-20.498 -242.832
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-23.546 -325.006
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 3.048 82.174
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-15.728 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-18.258 -2.173
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2.530 2.173
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.976 -813
Faaliyet Giderleri (-)
32 -305.617 -303.325
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-211.760 -687.119
HAYAT TEKNİK GELİR
5 678.061.628 650.134.647
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
377.451.489 501.103.313
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 382.986.108 501.299.479
Brüt Yazılan Primler (+)
393.532.374 510.040.374
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -10.546.266 -8.740.895
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-5.534.619 -196.166
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-9.771.995 -1.500.674
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 4.237.376 1.304.508
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 290.410.704 145.781.159
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
10.199.435 3.250.175
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
10.199.435 3.250.175
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -622.332.986 -542.015.149
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-148.628.388 -166.214.796
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-144.090.246 -166.291.037
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-147.472.875 -168.823.763
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 3.382.629 2.532.726
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.538.142 76.241
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-2.549.162 966.162
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -1.988.980 -889.921
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-44.356 174.803
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-18.078 39.082
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-26.278 135.721
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-375.391.827 -267.608.550
Matematik Karşılıklar (-)
-375.330.777 -268.081.187
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-326.060.209 -240.728.380
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-49.270.568 -27.352.807
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -61.050 472.637
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
-61.050 472.637
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.866.617 -4.613.553
Faaliyet Giderleri (-)
32 -95.401.798 -103.753.053
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
55.728.642 108.119.498
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 144.704.129 118.098.625
Fon İşletim Gelirleri
25 101.963.019 83.266.085
Yönetim Gideri Kesintisi
25 26.392.626 18.485.706
Giriş Aidatı Gelirleri
25 8.651.988 11.488.913
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 7.592.296 4.759.476
Diğer Teknik Gelirler
25 104.200 98.445
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -89.601.094 -94.746.384
Toplam Fon Giderleri (-)
-3.030.879 -3.372.036
Faaliyet Giderleri (-)
32 -78.381.905 -85.270.226
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.051.825 -5.814.849
Ceza Ödemeleri (-)
-136.485 -289.273
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
55.103.035 23.352.241
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-211.760 -687.119
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
55.728.642 108.119.498
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
55.103.035 23.352.241
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
110.619.917 130.784.620
YATIRIM GELİRLERİ
26 81.006.827 45.413.129
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
15.070.603 16.464.452
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
12.177.811 1.632.587
Finansal Yatırımların Değerlemesi
32.506.573 16.469.189
Kambiyo Karları
36 14.598.399 5.522.634
İştiraklerden Gelirler
26 5.000.000 4.272.000
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 251.504 226.980
Diğer Yatırımlar
1.401.937 825.287
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-19.010.393 -12.998.499
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-5.432.720 -3.649.649
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 -7.493
Kambiyo Zararları (-)
36 -5.008.600 -1.025.219
Amortisman Giderleri (-)
5 -8.569.073 -8.316.138
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-2.513.367 -1.666.923
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -4.336.738 156.343
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 123.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 2.384.586 -1.341.414
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-561.215 -605.663
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 132.877.998 125.084.327
Dönem Karı veya Zararı
170.102.984 161.532.327
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -37.224.986 -36.448.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
132.877.998 125.084.327
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
280.961.914 510.179.792
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.271.875 1.937.610
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
201.983.994 197.831.619
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-147.522.876 -166.323.686
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-97.807.449 -78.998.645
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
241.887.458 464.626.690
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-156.906.776 -33.897.545
Diğer Nakit Girişleri
432.271.843 109.896.158
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-111.140.068 -213.432.702
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
406.112.457 327.192.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.027.882 528.287
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -6.472.992 -9.622.010
Mali Varlık İktisabı (-)
-266.636.755 -109.498.219
Mali Varlıkların Satışı
100.058.471 1.632.587
Alınan Faiz
29.280.568 17.503.259
Alınan Temettüler
6.874.708 4.999.889
Diğer Nakit Girişleri
19.068.416 196.271.764
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-167.339.191 -56.121.698
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-284.138.893 45.693.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -368.339.893 -287.440.317
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-368.339.893 -287.440.317
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-246.366.329 85.446.143
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 574.336.363 286.581.598
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 327.970.034 372.027.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki D 430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -58.346.854 -58.346.854 -58.346.854
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
125.084.327 125.084.327 125.084.327
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -7.409.232 197.525.862 79.620.126 141.741.194 125.084.327 93.907.409 1.060.469.686 1.060.469.686
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 121.255.510 197.525.862 79.620.126 139.613.704 519.341.352 93.907.409 1.581.263.963 1.581.263.963
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -82.008.038 -82.008.038 -82.008.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 8.400.000 8.400.000 8.400.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
132.877.998 132.877.998 132.877.998
Dağıtılan Temettü
38 -368.339.893 -368.339.893 -368.339.893
Yedeklere Transfer
15 34.683.989 39.956.147 85.502.735 -159.401.459 -741.412 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 39.247.472 232.209.851 119.576.273 225.116.439 132.877.998 93.165.997 1.272.194.030 1.272.194.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931452


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.