KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:41
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 614.235.768 656.922.735
Kasa
14 2.267 219
Bankalar
14 421.512.395 477.786.945
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 192.721.106 179.135.571
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.963.795.340 3.064.282.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 682.024.552 886.943.685
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 213.856.618 191.398.602
Krediler
11 110.222.537 52.714.137
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.962.216.441 1.937.750.426
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -4.524.808 -4.524.808
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 23.486.910.258 23.051.046.800
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 77.200.015 64.328.597
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -5.002.574 -5.002.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 42.948.027 40.071.706
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 23.371.764.790 22.951.649.071
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 3.670 12.413
Ortaklardan Alacaklar
2
Personelden Alacaklar
12 3.668 12.413
DİĞER ALACAKLAR
124.388.075 38.467.083
Verilen Depozito Ve Teminatlar
167.065 160.731
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 124.221.010 38.430.163
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 50.410.075 49.478.060
Ertelenmiş Üretim Giderleri
32.652.072 32.810.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
207.215 187.774
Gelir Tahakkukları
204.477
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17.346.311 16.479.834
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 30.337 17.048
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.444 8.444
İş Avansları
21.893 8.604
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
27.239.773.523 26.860.226.181
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0
DİĞER ALACAKLAR
0
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
241.500.327 242.224.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 153.068.758 153.068.758
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.700.000 4.700.000
Makine ve Teçhizatlar
6 55.541.177 54.127.336
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.989.215 5.943.075
Motorlu Taşıtlar
6 592.474 592.474
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 14.129.019 14.111.319
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 61.937.255 59.463.348
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -54.457.571 -49.782.308
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 21.304.674 16.840.377
Haklar
8 97.787.393 90.121.930
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -76.482.719 -73.281.553
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.938.849 2.725.005
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.938.849 2.725.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
4.712.085 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 4.712.085
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
285.218.128 274.551.577
TOPLAM VARLIKLAR
27.524.991.651 27.134.777.758
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.606.526 4.999.036
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 14.862.329 14.952.011
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.255.803 -9.952.975
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 23.749.555.581 23.233.734.534
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 44.401.442 44.297.453
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 6.417.442 4.479.832
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 23.696.410.750 23.180.814.298
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
2.325.947 4.142.951
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 236.495 94.256
Ortaklara Borçlar
19,45 227.297 60.849
Personele Borçlar
19 9.003 33.290
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 195 117
DİĞER BORÇLAR
19 21.517.390 32.795.799
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 832.221 973.972
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 20.685.169 31.821.827
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 2.523.290.629 2.432.168.782
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 53.969.493 53.772.339
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
173.235
Matematik Karşılıklar - Net
17 2.317.942.473 2.231.797.169
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 106.940.345 106.773.754
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
216.654 391.457
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 44.048.429 39.434.063
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
62.684.289 49.012.353
Ödenecek Vergi ve Fonlar
141.617.638 13.874.687
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.956.461 3.289.009
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
16.477 399
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 36.448.000 119.305.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -121.354.287 -87.456.742
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 26.143.122 29.037.733
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 26.143.122 29.037.733
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 4.530.567 7.303.198
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 681.581 327.171
Gider Tahahkkukları
19 3.848.303 6.975.344
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 683 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
26.392.564.599 25.789.145.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 50.008.889 48.770.362
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 96.607.085 95.524.721
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -46.598.196 -46.754.359
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 21.948.477 22.016.074
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 21.948.477 22.016.074
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 0 1.173.101
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.173.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.957.366 71.959.537
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
5.680.764 4.190.243
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
5.680.764 4.190.243
KAR YEDEKLERİ
405.797.186 387.995.454
Yasal Yedekler
15 197.525.862 170.931.830
Statü Yedekleri
15 79.620.126 52.676.523
Olağanüstü Yedekler
15 122.005.563 120.044.612
Özel Fonlar, Yedekler
20.650.000
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -7.409.232 50.937.622
Diğer Kar Yedekleri
15 -6.595.133 -6.595.133
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.907.409 93.952.008
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
125.084.327 357.534.825
Dönem Net Karı
125.084.327 335.438.903
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 22.095.922
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.060.469.686 1.273.672.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
27.524.991.651 27.134.777.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 -107.499 157.466
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-107.499 157.466
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 66.724 81.320
Brüt Yazılan Primler (+)
139.418 308.999
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -72.694 -227.679
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-988 57.636
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
91.456 -65.189
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -92.444 122.825
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-173.235 18.510
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-212.551 28.897
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
39.316 -10.387
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -579.620 -254.549
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-275.482 186
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-32.650 -31.867
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-97.210 -61.693
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 64.560 29.826
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-242.832 32.053
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-325.006 53.990
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 82.174 -21.937
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -798
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-2.173 -2.493
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2.173 1.695
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-813 -159
Faaliyet Giderleri (-)
32 -303.325 -253.778
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-687.119 -97.083
HAYAT TEKNİK GELİR
5 650.134.647 274.984.015
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
501.103.313 172.612.523
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 501.299.479 174.513.982
Brüt Yazılan Primler (+)
510.040.374 181.361.848
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -8.740.895 -6.847.866
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-196.166 -1.901.459
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-1.500.674 -3.943.189
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.304.508 2.041.730
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 145.781.159 100.142.777
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.250.175 2.228.715
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.250.175 2.228.715
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -542.015.149 -232.422.751
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-166.214.796 -153.037.910
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-166.291.037 -154.610.179
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-168.823.763 -157.479.400
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 2.532.726 2.869.221
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
76.241 1.572.269
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
966.162 2.003.201
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -889.921 -430.932
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
174.803 -11.909
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
39.082 266.024
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
135.721 -277.933
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-267.608.550 -24.388.356
Matematik Karşılıklar (-)
-268.081.187 -24.139.999
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-240.728.380 -14.375.107
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-27.352.807 -9.764.892
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 472.637 -248.357
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
472.637 -248.357
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-4.613.553 -1.637.744
Faaliyet Giderleri (-)
32 -103.753.053 -53.346.832
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
108.119.498 42.561.264
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 118.098.625 100.884.438
Fon İşletim Gelirleri
25 83.266.085 68.611.844
Yönetim Gideri Kesintisi
25 18.485.706 14.765.580
Giriş Aidatı Gelirleri
25 11.488.913 14.063.048
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 4.759.476 3.414.425
Diğer Teknik Gelirler
25 98.445 29.541
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -94.746.384 -76.632.432
Toplam Fon Giderleri (-)
-3.372.036 -6.984.406
Faaliyet Giderleri (-)
32 -85.270.226 -64.128.235
Diğer Teknik Giderler (-)
-5.814.849 -4.838.972
Ceza Ödemeleri (-)
-289.273 -680.819
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
23.352.241 24.252.006
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-687.119 -97.083
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
108.119.498 42.561.264
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
23.352.241 24.252.006
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
130.784.620 66.716.187
YATIRIM GELİRLERİ
26 45.413.129 46.421.562
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
16.464.452 27.161.657
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
1.632.587 8.127.933
Finansal Yatırımların Değerlemesi
16.469.189 2.741.733
Kambiyo Karları
36 5.522.634 2.967.784
İştiraklerden Gelirler
26 4.272.000 4.272.000
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 226.980 206.519
Diğer Yatırımlar
825.287 943.936
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-12.998.499 -14.089.942
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-3.649.649 -4.113.701
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-7.493
Kambiyo Zararları (-)
36 -1.025.219 -894.548
Amortisman Giderleri (-)
5 -8.316.138 -9.081.693
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-1.666.923 -2.187.400
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 156.343 -4.914.304
Reeskont Hesabı (+/-)
47 123.811 100.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -1.341.414 3.179.285
Diğer Gelir ve Karlar
29.267
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-605.663 -582.442
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 125.084.327 72.633.407
Dönem Karı veya Zararı
161.532.327 96.860.407
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -36.448.000 -24.227.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
125.084.327 72.633.407
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
510.179.792 177.913.156
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.937.610 1.124.929
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
197.831.619 187.208.881
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-166.323.686 -128.827.934
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-78.998.645 -73.326.812
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
464.626.690 164.092.220
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-33.897.545 -22.667.335
Diğer Nakit Girişleri
109.896.158 154.825.686
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-213.432.702 -216.876.046
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
327.192.601 79.374.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
528.287 4.558.065
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -9.622.010 -656.089
Mali Varlık İktisabı (-)
-109.498.219 -56.057.571
Mali Varlıkların Satışı
1.632.587 31.928.234
Alınan Faiz
17.503.259 53.100.958
Alınan Temettüler
4.999.889 4.825.633
Diğer Nakit Girişleri
196.271.764 8.605.915
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-56.121.698 -9.073.314
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
45.693.859 37.231.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -287.440.317 -136.125.454
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-287.440.317 -136.125.454
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
85.446.143 -19.519.098
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 286.581.598 338.091.030
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 372.027.741 318.571.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 -56.522.836 153.833.566 32.870.889 32.883.765 253.600.251 93.952.011 940.617.646 940.617.646
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -29.979.048 -29.979.048 -29.979.048
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 39.174 6.200.000 -3 6.239.171 6.239.171
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
72.633.407 72.633.407 72.633.407
Dağıtılan Temettü
38 -136.125.454 -136.125.454 -136.125.454
Yedeklere Transfer
15 17.098.264 19.805.634 87.295.494 -123.674.797 -524.595 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -86.501.884 170.931.830 52.676.523 120.218.433 72.633.407 93.427.413 853.385.722 853.385.722
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 50.937.622 170.931.830 52.676.523 117.639.722 357.534.825 93.952.008 1.273.672.530 1.273.672.530
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -58.346.854 -58.346.854 -58.346.854
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
125.084.327 125.084.327 125.084.327
Dağıtılan Temettü
38 -287.440.317 -287.440.317 -287.440.317
Yedeklere Transfer
15 26.594.032 26.943.603 24.101.472 -77.594.508 -44.599 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -7.409.232 197.525.862 79.620.126 141.741.194 125.084.327 93.907.409 1.060.469.686 1.060.469.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841250


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.