KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.07.2018 - 20:08
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 517.807.577 581.758.087
Kasa
14 2.775 5.654
Bankalar
14 306.588.539 385.859.525
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -91 -24
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 211.216.354 195.892.932
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.126.111.404 2.223.752.989
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 559.340.987 591.320.170
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 57.801.844 62.317.618
Krediler
11 15.714.577 37.836.112
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.493.255.241 1.551.190.636
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -1.245 -18.911.547
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 15.482.793.958 14.809.280.499
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 42.544.091 37.898.538
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 30.642.662 30.170.168
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 15.409.609.779 14.741.214.367
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 33.465 1.567
Personelden Alacaklar
12 33.465 1.567
DİĞER ALACAKLAR
92.838.465 19.352.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
77.008 85.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 92.862.251 19.341.866
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-100.794 -75.330
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 34.551.415 39.071.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
24.558.108 26.432.495
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
185.216 233.714
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
9.808.091 12.404.793
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 24.404 21.210
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.178 8.133
İş Avansları
16.226 13.077
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
18.254.160.688 17.673.237.575
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
231.161 485.339
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972 709.944
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -224.605
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
157.468.697 160.222.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 141.441.918 141.944.134
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.610.000 4.610.000
Makine ve Teçhizatlar
6 30.040.792 29.556.763
Demirbaş ve Tesisatlar
6 3.741.718 3.741.718
Motorlu Taşıtlar
6 502.597 431.268
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 4.110.317 3.850.717
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 533.750 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -27.512.395 -24.446.085
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 21.448.478 28.011.790
Haklar
8 69.626.150 69.128.445
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -48.177.672 -41.116.655
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.309.205 2.476.061
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.309.205 2.476.061
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
193.219.734 203.957.648
TOPLAM VARLIKLAR
18.447.380.422 17.877.195.223
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
20 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 15.741.666.467 14.982.910.289
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 23.412.848 13.836.127
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 2.216.945 1.648.069
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 15.714.073.687 14.964.479.508
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
1.962.987 2.946.585
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 80.640 99.315
Ortaklara Borçlar
19,45 63.655 57.577
Personele Borçlar
9 16.891 41.670
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 94 68
DİĞER BORÇLAR
19 13.986.605 22.985.648
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 703.539 995.786
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 13.283.066 21.989.862
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.812.703.936 1.880.844.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 40.735.141 45.766.580
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
32.914 0
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.659.754.572 1.725.732.929
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 86.590.483 87.007.263
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
525.098 294.374
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 25.065.728 22.043.278
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
20.462.121 19.540.559
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.046.764 6.154.582
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2.861.949 2.054.778
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
27 27
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 29.680.000 55.107.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -21.126.619 -43.775.828
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 20.686.476 18.517.006
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 20.686.476 18.517.006
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 4.352.598 2.955.075
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 461.463 155.766
Gider Tahahkkukları
19 3.570.602 2.793.463
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 320.533 5.846
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.613.938.843 16.927.852.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 15.386.240 13.724.571
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 15.386.240 13.724.571
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 2.616.193 9.057.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.616.193 9.057.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.002.433 22.782.478
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
4.190.243 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4.190.243 0
KAR YEDEKLERİ
150.447.119 172.957.445
Yasal Yedekler
15 153.833.566 126.944.038
Statü Yedekleri
15 32.870.889 15.753.835
Olağanüstü Yedekler
15 33.273.713 22.371.536
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -67.717.817 9.546.468
Diğer Kar Yedekleri
15 -1.813.232 -1.658.432
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
93.952.011 98.900.291
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
136.849.773 224.702.693
Dönem Net Karı
136.849.773 224.702.693
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
815.439.146 926.560.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
18.447.380.422 17.877.195.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 307.094 324.009 141.246 135.078
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
307.094 324.009 141.246 135.078
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 425.983 193.561 304.281 88.446
Brüt Yazılan Primler (+)
676.755 405.823 363.302 224.613
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -250.772 -212.262 -59.021 -136.167
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-85.975 120.969 -130.121 46.632
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-204.276 27.041 -126.030 7.989
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 118.301 93.928 -4.091 38.643
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-32.914 9.479 -32.914 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-49.899 11.455 -49.899 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
16.985 -1.976 16.985 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -837.197 -343.064 -425.632 -159.268
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-389.777 -68.572 -170.137 -22.997
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-189.898 -153.215 -111.021 -153.215
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-219.149 -269.188 -114.077 -178.481
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 29.251 115.973 3.056 25.266
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-199.879 84.643 -59.116 130.218
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-248.382 173.967 -61.876 178.187
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 48.503 -89.324 2.760 -47.969
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 -1.159 698 -1.159
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.139 -4.343 5.606 -2.796
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-2.139 3.184 -4.908 1.637
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-7.780 -2.960 -6.110 -1.350
Faaliyet Giderleri (-)
32 -439.640 -270.373 -250.083 -133.762
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-530.103 -19.055 -284.386 -24.190
HAYAT TEKNİK GELİR
5 500.289.841 345.903.647 282.118.933 155.635.481
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
316.762.744 261.497.398 164.288.504 129.365.379
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 311.645.330 275.398.219 165.811.080 138.407.921
Brüt Yazılan Primler (+)
322.202.834 282.573.254 171.229.111 141.778.065
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -10.557.504 -7.175.035 -5.418.031 -3.370.144
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.117.414 -13.900.821 -1.522.576 -9.042.542
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
3.284.588 -14.893.227 -2.147.120 -8.913.350
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.832.826 992.406 624.544 -129.192
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 178.424.512 80.546.139 115.628.596 24.650.055
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.102.585 3.860.110 2.201.833 1.620.047
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5.102.585 3.860.110 2.201.833 1.620.047
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -420.248.139 -282.033.274 -242.867.741 -122.923.646
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-228.802.218 -213.335.725 -125.597.906 -98.370.242
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-219.046.775 -212.288.649 -116.368.080 -98.823.504
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-221.706.826 -215.661.219 -117.809.925 -100.367.939
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 2.660.051 3.372.570 1.441.845 1.544.435
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-9.755.443 -1.047.076 -9.229.826 453.262
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-9.770.698 764.313 -9.440.112 1.837.799
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 15.255 -1.811.389 210.286 -1.384.537
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-230.724 -81.242 -216.463 -82.571
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-189.421 125.305 -172.312 158.216
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
-41.303 -206.547 -44.151 -240.787
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-87.459.931 10.426.324 -63.285.269 16.130.321
Matematik Karşılıklar (-)
-88.319.322 10.431.557 -63.588.556 16.136.537
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-63.756.669 15.489.199 -47.443.443 16.784.253
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-24.562.653 -5.057.642 -16.145.113 -647.716
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 859.391 -5.233 303.287 -6.216
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
859.391 -5.233 303.287 -6.216
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.014.670 -2.878.060 -1.582.292 -1.441.077
Faaliyet Giderleri (-)
32 -100.740.596 -76.164.571 -52.185.811 -39.160.077
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
80.041.702 63.870.373 39.251.192 32.711.835
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 178.808.730 140.952.731 91.463.385 75.403.841
Fon İşletim Gelirleri
25 124.402.398 101.753.634 62.799.573 52.554.377
Yönetim Gideri Kesintisi
25 22.716.440 15.215.400 11.544.411 9.181.188
Giriş Aidatı Gelirleri
25 25.736.243 20.858.251 13.922.374 11.702.354
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 5.726.735 2.860.774 3.012.806 1.796.911
Diğer Teknik Gelirler
25 226.914 264.672 184.221 169.011
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -132.796.629 -109.805.444 -70.113.327 -56.087.595
Toplam Fon Giderleri (-)
-12.756.279 -14.244.646 -5.495.116 -6.919.930
Faaliyet Giderleri (-)
32 -110.905.169 -89.537.882 -59.873.521 -46.300.596
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.336.433 -5.380.888 -4.261.568 -2.298.526
Ceza Ödemeleri (-)
-798.748 -642.028 -483.122 -568.543
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
46.012.101 31.147.287 21.350.058 19.316.246
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-530.103 -19.055 -284.386 -24.190
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
80.041.702 63.870.373 39.251.192 32.711.835
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
46.012.101 31.147.287 21.350.058 19.316.246
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
125.523.700 94.998.605 60.316.864 52.003.891
YATIRIM GELİRLERİ
26 66.575.440 65.745.717 26.889.632 33.132.350
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
42.358.247 29.235.918 15.106.063 13.201.133
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
2.822.415 3.535.946 1.654.252 1.289.306
Finansal Yatırımların Değerlemesi
9.069.465 25.624.187 5.646.452 17.122.717
Kambiyo Karları
36 5.707.394 2.844.960 2.852.773 775.781
İştiraklerden Gelirler
26 4.187.774 2.895.798
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 426.224 594.022 187.547 298.758
Diğer Yatırımlar
26 2.003.921 1.014.886 1.442.545 444.655
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-12.925.157 -13.171.066 -5.935.255 -6.346.085
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-2.022.579 -1.073.864 -757.233 -550.814
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
34 0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-40.061 -484.402 -40.061 -275.485
Kambiyo Zararları (-)
36 -704.279 -1.536.475 -142.554 -152.022
Amortisman Giderleri (-)
6,8 -10.158.238 -10.076.325 -4.995.407 -5.367.764
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-12.644.210 -6.404.826 -7.409.469 -976.904
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -1.949.785 -4.818.492 1.061.938 -1.232.424
Reeskont Hesabı (+/-)
47 75.330 47.520 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -10.580.545 -961.798 -8.593.205 419.506
Diğer Gelir ve Karlar
219.527 3.121 198.566 2.091
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-408.737 -675.177 -76.768 -166.077
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 136.849.773 114.823.430 62.821.772 63.128.252
Dönem Karı veya Zararı
166.529.773 141.168.430 73.861.772 77.813.252
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -29.680.000 -26.345.000 -11.040.000 -14.685.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
136.849.773 114.823.430 62.821.772 63.128.252
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
353.069.952 398.430.840
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
568.876 460.705
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
254.889.450 144.701.796
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-182.778.412 -292.076.677
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-127.678.582 -104.733.726
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
298.071.284 146.782.938
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-32.457.791 -18.259.619
Diğer Nakit Girişleri
54.706.620 33.032.591
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-141.506.600 -55.380.244
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
178.813.513 106.175.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.593.399 694.833
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -1.367.536 -21.534.058
Mali Varlık İktisabı (-)
-85.286.016 -152.830.215
Mali Varlıkların Satışı
173.431.373 149.374.734
Alınan Faiz
68.481.045 46.964.734
Alınan Temettüler
10.744.802 8.843.774
Diğer Nakit Girişleri
15.198.556 24.394.593
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-124.500.649 -66.927.271
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
58.294.974 -11.018.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -175.293.934 -144.463.510
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-175.293.934 -144.463.510
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
61.814.553 -49.306.720
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 214.555.740 269.159.270
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 276.370.293 219.852.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 26.974.478 104.906.965 1.321.820 8.476.822 190.274.456 98.900.291 860.854.832 860.854.832
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 26.974.478 104.906.965 1.321.820 8.476.822 190.274.456 98.900.291 860.854.832 860.854.832
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 4.666.844 4.666.844 4.666.844
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 4.540.000 4.540.000 4.540.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
114.823.430 114.823.430 114.823.430
Dağıtılan Temettü
38 -144.463.510 -144.463.510 -144.463.510
Yedeklere Transfer
15 22.037.073 14.432.015 13.881.858 -50.350.946 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 31.641.322 126.944.038 15.753.835 22.358.680 114.823.430 98.900.291 840.421.596 840.421.596
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -77.264.285 -77.264.285 -77.264.285
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -154.800 5.500.000 -758.037 4.587.163 4.587.163
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
136.849.773 136.849.773 136.849.773
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 26.889.528 17.117.054 15.092.420 -54.908.759 -4.190.243 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -67.717.817 153.833.566 32.870.889 35.650.724 136.849.773 93.952.011 815.439.146 815.439.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.