" />

KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:33
KAP ***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 476.103.185 581.758.087
Kasa
14 12.812 5.654
Bankalar
14 248.545.188 385.859.525
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
14 -16 -24
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 227.545.201 195.892.932
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 2.234.446.206 2.223.752.989
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 627.216.235 591.320.170
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 63.868.652 62.317.618
Krediler
11 35.922.390 37.836.112
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11 1.526.350.476 1.551.190.636
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11 -18.911.547 -18.911.547
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 15.413.623.105 14.809.280.499
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 38.029.955 37.898.538
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -2.574 -2.574
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12 30.939.387 30.170.168
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12 15.344.656.337 14.741.214.367
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 117.996 117.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -117.996 -117.996
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 28.291 1.567
Personelden Alacaklar
12 28.291 1.567
DİĞER ALACAKLAR
87.244.481 19.352.221
Verilen Depozito Ve Teminatlar
83.738 85.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 87.261.537 19.341.866
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-100.794 -75.330
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 35.619.176 39.071.002
Ertelenmiş Üretim Giderleri
23.142.997 26.432.495
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
191.616 233.714
Gelir Tahakkukları
316.427 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
11.968.136 12.404.793
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2 31.840 21.210
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
8.149 8.133
İş Avansları
23.691 13.077
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
18.247.096.284 17.673.237.575
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
231.161 485.339
Diğer Çeşitli Alacaklar
354.972 709.944
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-123.811 -224.605
FİNANSAL VARLIKLAR
9,45.d 12.762.193 12.762.193
İştirakler
9,45.d 12.762.193 12.762.193
MADDİ VARLIKLAR
158.919.029 160.222.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 141.838.728 141.944.134
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.610.000 4.610.000
Makine ve Teçhizatlar
6 29.721.788 29.556.763
Demirbaş ve Tesisatlar
6 3.741.718 3.741.718
Motorlu Taşıtlar
6 502.597 431.268
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 3.992.317 3.850.717
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 533.750 533.750
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -26.021.869 -24.446.085
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 24.685.968 28.011.790
Haklar
8 69.376.745 69.128.445
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -44.690.777 -41.116.655
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.901.573 2.476.061
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
1.901.573 2.476.061
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
198.499.924 203.957.648
TOPLAM VARLIKLAR
18.445.596.208 17.877.195.223
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 15.674.530.653 14.982.910.289
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 17.649.007 13.836.127
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19,10 2.420.095 1.648.069
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
19 15.653.153.768 14.964.479.508
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
1.307.783 2.946.585
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 122.310 99.315
Ortaklara Borçlar
19,45 102.160 57.577
Personele Borçlar
9 20.056 41.670
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19 94 68
DİĞER BORÇLAR
19 16.438.857 22.985.648
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 1.123.800 995.786
Diğer Çeşitli Borçlar
19,47 15.315.057 21.989.862
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.860.254.490 1.880.844.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 39.082.444 45.766.580
Matematik Karşılıklar - Net
17 1.709.711.744 1.725.732.929
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 87.673.643 87.007.263
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
309.333 294.374
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 23.477.326 22.043.278
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
31.503.332 19.540.559
Ödenecek Vergi ve Fonlar
67.404.486 6.154.582
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.315.159 2.054.778
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
860 27
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 18.640.000 55.107.000
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -57.857.173 -43.775.828
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 19.787.698 18.517.006
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 19.787.698 18.517.006
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 2.101.010 2.955.075
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 366.116 155.766
Gider Tahahkkukları
19 1.637.562 2.793.463
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 97.332 5.846
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.604.738.350 16.927.852.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22,23 14.919.288 13.724.571
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22,23 14.919.288 13.724.571
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 6.859.664 9.057.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 6.859.664 9.057.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.778.952 22.782.478
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15 430.000.000 430.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15 430.000.000 430.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
0 0
KAR YEDEKLERİ
216.150.613 172.957.445
Yasal Yedekler
15 153.833.566 126.944.038
Statü Yedekleri
15 32.870.889 15.753.835
Olağanüstü Yedekler
15 33.273.713 22.371.536
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15,16 -2.014.323 9.546.468
Diğer Kar Yedekleri
15 -1.813.232 -1.658.432
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
98.900.292 98.900.291
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
74.028.001 224.702.693
Dönem Net Karı
74.028.001 224.702.693
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
819.078.906 926.560.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
18.445.596.208 17.877.195.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
5 165.848 188.931
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
165.848 188.931
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 121.702 105.115
Brüt Yazılan Primler (+)
313.453 181.210
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -191.751 -76.095
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
44.146 74.337
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
-78.246 19.052
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 122.392 55.285
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 9.479
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
11.455
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-1.976
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
5 -411.565 -183.796
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-219.640 -45.575
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-78.877 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-105.072 -90.707
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 26.195 90.707
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-140.763 -45.575
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-186.506 -4.220
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 45.743 -41.355
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-698 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-3.467 -1.547
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 2.769 1.547
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.670 -1.610
Faaliyet Giderleri (-)
32 -189.557 -136.611
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-245.717 5.135
HAYAT TEKNİK GELİR
5 218.170.908 190.268.166
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
152.474.240 132.132.019
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 145.834.250 136.990.298
Brüt Yazılan Primler (+)
150.973.723 140.795.189
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -5.139.473 -3.804.891
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
6.639.990 -4.858.279
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5.431.708 -5.979.877
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 1.208.282 1.121.598
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
26 62.795.916 55.896.084
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.900.752 2.240.063
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.900.752 2.240.063
HAYAT TEKNİK GİDER
5 -177.380.398 -159.109.628
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-103.204.312 -114.965.483
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-102.678.695 -113.465.145
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-103.896.901 -115.293.280
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 1.218.206 1.828.135
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-525.617 -1.500.338
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-330.586 -1.073.486
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -195.031 -426.852
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-14.261 1.329
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-17.109 -32.911
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
2.848 34.240
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-24.174.662 -5.703.997
Matematik Karşılıklar (-)
-24.730.766 -5.704.980
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-16.313.226 -1.295.054
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-8.417.540 -4.409.926
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 556.104 983
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
556.104 983
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.432.378 -1.436.983
Faaliyet Giderleri (-)
32 -48.554.785 -37.004.494
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
40.790.510 31.158.538
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
5,25 87.345.345 65.548.890
Fon İşletim Gelirleri
25 61.602.825 49.199.257
Yönetim Gideri Kesintisi
25 11.172.029 6.034.212
Giriş Aidatı Gelirleri
25 11.813.869 9.155.897
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 2.713.929 1.063.863
Diğer Teknik Gelirler
25 42.693 95.661
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
5 -62.683.302 -53.717.849
Toplam Fon Giderleri (-)
-7.261.163 -7.324.716
Faaliyet Giderleri (-)
32 -51.031.648 -43.237.286
Diğer Teknik Giderler (-)
-4.074.865 -3.082.362
Ceza Ödemeleri (-)
-315.626 -73.485
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
24.662.043 11.831.041
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-245.717 5.135
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
40.790.510 31.158.538
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
24.662.043 11.831.041
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
65.206.836 42.994.714
YATIRIM GELİRLERİ
26 39.685.808 32.613.367
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
27.252.184 16.034.785
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
1.168.163 2.246.640
Finansal Yatırımların Değerlemesi
3.423.013 8.501.470
Kambiyo Karları
36 2.854.621 2.069.179
İştiraklerden Gelirler
26 4.187.774 2.895.798
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
7,26 238.677 295.264
Diğer Yatırımlar
26 561.376 570.231
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-6.989.902 -6.824.981
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-1.265.346 -523.050
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-208.917
Kambiyo Zararları (-)
36 -561.725 -1.384.453
Amortisman Giderleri (-)
6,8 -5.162.831 -4.708.561
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-5.234.741 -5.427.922
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -3.011.723 -3.586.068
Reeskont Hesabı (+/-)
47 75.330 47.520
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -1.987.340 -1.381.304
Diğer Gelir ve Karlar
20.961 1.030
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-331.969 -509.100
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 74.028.001 51.695.178
Dönem Karı veya Zararı
92.668.001 63.355.178
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -18.640.000 -11.660.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
74.028.001 51.695.178
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
141.762.812 215.587.776
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
772.026 346.587
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
171.676.999 112.851.305
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-77.941.624 -138.970.859
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-61.782.666 -52.662.347
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
174.487.547 137.152.462
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-11.331.172 -39.530.000
Diğer Nakit Girişleri
74.673.658 51.297.059
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-141.113.462 -33.773.563
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
96.716.571 115.145.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.815.572 410.684
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -11.588.594 -18.211.141
Mali Varlık İktisabı (-)
-18.000.075 -140.628.646
Mali Varlıkların Satışı
74.713.113 119.604.083
Alınan Faiz
49.593.936 36.490.863
Alınan Temettüler
10.544.337 8.400.547
Diğer Nakit Girişleri
84.176.872 47.391.914
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-45.099.234
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
191.255.161 8.359.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Ödenen Temettüler (-)
38 -175.293.934 -144.463.510
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-175.293.934 -144.463.510
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
0 0
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
112.677.798 -20.958.482
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 214.555.740 269.159.270
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 327.233.538 248.200.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 26.974.478 104.906.965 1.321.820 8.476.822 190.274.456 98.900.291 860.854.832 860.854.832
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 26.974.478 104.906.965 1.321.820 8.476.822 190.274.456 98.900.291 860.854.832 860.854.832
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -6.279.130 -6.279.130 -6.279.130
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 4.540.000 4.540.000 4.540.000
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
51.695.178 51.695.178 51.695.178
Dağıtılan Temettü
38 -144.463.510 -144.463.510 -144.463.510
Yedeklere Transfer
15 22.037.073 14.432.015 13.881.858 -50.350.946 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 20.695.348 126.944.038 15.753.835 22.358.680 51.695.178 98.900.291 766.347.370 766.347.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
430.000.000 9.546.468 126.944.038 15.753.835 20.713.104 224.702.693 98.900.291 926.560.429 926.560.429
Sermaye Arttırımı
0
Nakit
0
İç Kaynaklardan
0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0
Varlıklarda Değer Artışı
15 -11.560.791 -11.560.791 -11.560.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
15 -154.800 5.500.000 1 5.345.201 5.345.201
Enflasyon Düzeltme Farkları
0
Dönem Net Karı (Zararı)
74.028.001 74.028.001 74.028.001
Dağıtılan Temettü
38 -175.293.934 -175.293.934 -175.293.934
Yedeklere Transfer
15 26.889.528 17.117.054 10.902.177 -54.908.759 0
Dönem Sonu Bakiyesi
430.000.000 -2.014.323 153.833.566 32.870.889 31.460.481 74.028.001 98.900.292 819.078.906 819.078.906



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679543


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0939 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2987 Değişim: 0,28%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.626,37 Değişim: 0,46%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.627,86
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.