KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:50
KAP ***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
980.000 54 0 270.973 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 9.183 65.963 1.618.288 0 1.618.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -18.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.529 18.698 -440.529 0 -440.529
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
XXVII 0 0 0 -18.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.698 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
XXV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -440.529 0 -440.529 0 -440.529
Yeni Bakiye
980.000 54 0 252.275 0 -3.849 0 -3.849 0 -109.125 0 -109.125 405.089 -431.346 84.661 1.177.759 0 1.177.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -521 0 -521 0 -108.965 0 -108.965 0 0 123.237 13.751 0 13.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-k 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.000 0 187.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.400 0 -17.400
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.373 26.288 -84.661 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.167.000 54 0 234.875 0 -4.370 0 -4.370 0 -218.090 0 -218.090 463.462 -405.058 123.237 1.361.110 0 1.361.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.538.899 20.372.944 31.911.843 8.512.804 16.469.653 24.982.457
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 1.979.859 2.705.884 4.685.743 1.645.425 2.297.698 3.943.123
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 1.969.923 1.877.146 3.847.069 1.643.740 1.476.023 3.119.763
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.249 20.714 49.963 24.358 26.058 50.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.940.674 1.856.432 3.797.106 1.619.382 1.449.965 3.069.347
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 25.946 25.946 0 9.564 9.564
İthalat Kabul Kredileri
0 6.815 6.815 0 3.563 3.563
Diğer Banka Kabulleri
0 19.131 19.131 0 6.001 6.001
Akreditifler
III-a-2,i 9.936 802.792 812.728 1.685 809.282 810.967
Belgeli Akreditifler
9.936 802.792 812.728 1.685 809.282 810.967
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 0 0 0 2.829 2.829
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
743.928 431.244 1.175.172 529.519 24.843 554.362
Cayılamaz Taahhütler
743.928 431.244 1.175.172 529.519 24.843 554.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
367.121 431.244 798.365 23.922 24.843 48.765
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 139.343 0 139.343 152.265 0 152.265
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
126.488 0 126.488 222.642 0 222.642
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
61.254 0 61.254 85.760 0 85.760
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
45.984 0 45.984 41.192 0 41.192
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 8.815.112 17.235.816 26.050.928 6.337.860 14.147.112 20.484.972
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
110.000 0 110.000 110.000 0 110.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.705.112 17.235.816 25.940.928 6.227.860 14.147.112 20.374.972
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
866.958 899.484 1.766.442 228.524 282.211 510.735
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
84.851 773.475 858.326 138.363 103.618 241.981
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
782.107 126.009 908.116 90.161 178.593 268.754
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.043.117 14.157.214 20.200.331 5.108.243 10.839.529 15.947.772
Swap Para Alım İşlemleri
2.541.201 7.234.177 9.775.378 1.907.232 5.835.990 7.743.222
Swap Para Satım İşlemleri
3.501.916 6.256.355 9.758.271 3.201.011 4.617.301 7.818.312
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 333.341 333.341 0 193.119 193.119
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 333.341 333.341 0 193.119 193.119
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.795.037 2.106.147 3.901.184 891.093 2.965.021 3.856.114
Para Alım Opsiyonları
882.200 1.069.377 1.951.577 458.429 1.002.718 1.461.147
Para Satım Opsiyonları
912.837 1.036.770 1.949.607 432.664 1.026.929 1.459.593
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 467.687 467.687
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 72.971 72.971 0 60.351 60.351
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
46.003.410 22.018.943 68.022.353 43.220.826 18.469.677 61.690.503
EMANET KIYMETLER
901.840 247.408 1.149.248 676.675 217.485 894.160
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
82.564 0 82.564 78.943 0 78.943
Emanete Alınan Menkul Değerler
102.452 51.711 154.163 3.976 38.680 42.656
Tahsile Alınan Çekler
484.464 22.452 506.916 385.041 21.160 406.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
66.203 56.771 122.974 41.268 22.466 63.734
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
166.157 116.474 282.631 167.447 135.179 302.626
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
44.366.123 21.533.380 65.899.503 41.882.119 18.054.281 59.936.400
Menkul Kıymetler
109.258 0 109.258 116.138 0 116.138
Teminat Senetleri
30.273.234 13.298.365 43.571.599 28.888.631 10.885.550 39.774.181
Emtia
876.474 214.490 1.090.964 878.474 61.671 940.145
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
10.180.263 6.084.981 16.265.244 9.728.792 5.639.488 15.368.280
Diğer Rehinli Kıymetler
2.926.894 1.935.544 4.862.438 2.270.084 1.467.572 3.737.656
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
735.447 238.155 973.602 662.032 197.911 859.943
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
57.542.309 42.391.887 99.934.196 51.733.630 34.939.330 86.672.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-109.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-108.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-139.454
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 908.580
Kredilerden Alınan Faizler
793.576
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
14.847
Bankalardan Alınan Faizler
18.250
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
11.906
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
68.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
470
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
49.373
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
19.153
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
1.005
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -614.716
Mevduata Verilen Faizler
-447.075
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-119.588
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.701
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-35.713
Diğer Faiz Giderleri
-2.639
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
293.864
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.361
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.345
Gayri Nakdi Kredilerden
20.579
Diğer
IV-k 15.766
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.984
Gayri Nakdi Kredilere
-324
Diğer
IV-k -11.660
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-89.711
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 41.377
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-648
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
323.057
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-281.032
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 119.038
FAALİYET BRÜT KÂRI
388.929
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-f -182.411
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -76.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
129.721
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 129.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -6.484
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-482.769
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
476.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
123.237
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 123.237
Grubun Karı (Zararı)
123.237
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.971.614 5.778.735 7.750.349
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 1.542.517 3.120.188 4.662.705
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
201.457 2.606.346 2.807.803
Bankalar
190.479 333.469 523.948
Para Piyasalarından Alacaklar
1.150.581 180.373 1.330.954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 93 41.733 41.826
Devlet Borçlanma Senetleri
93 1.246 1.339
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 40.487 40.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 293.067 1.449.057 1.742.124
Devlet Borçlanma Senetleri
285.643 1.101.477 1.387.120
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.898 0 4.898
Diğer Finansal Varlıklar
2.526 347.580 350.106
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-f 0 1.065.348 1.065.348
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.065.348 1.065.348
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
136.053 102.409 238.462
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
136.053 102.409 238.462
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-116 0 -116
KREDİLER (Net)
I-e 7.343.690 7.785.891 15.129.581
Krediler
7.762.150 7.785.891 15.548.041
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7.744.156 7.785.891 15.530.047
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.994 0 17.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-j 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
504.161 0 504.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-922.621 0 -922.621
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-78.344 0 -78.344
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-529.484 0 -529.484
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-314.793 0 -314.793
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 177.837 0 177.837
Satış Amaçlı
177.837 0 177.837
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
216.380 0 216.380
İştirakler (Net)
I-g 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
216.380 0 216.380
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
196.165 0 196.165
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
44.060 0 44.060
Şerefiye
0 0 0
Diğer
44.060 0 44.060
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-l 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
II-i 1.676 0 1.676
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
186.279 0 186.279
DİĞER AKTİFLER
I-n 134.166 136.448 270.614
VARLIKLAR TOPLAMI
10.271.867 13.701.074 23.972.941
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 5.053.015 9.028.996 14.082.011
ALINAN KREDİLER
II-c 15.198 3.882.900 3.898.098
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19 671.073 671.092
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
333.684 1.154.633 1.488.317
Bonolar
333.684 1.154.633 1.488.317
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 122.010 98.320 220.330
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
122.010 98.320 220.330
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 80.161 483 80.644
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.621 0 11.621
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
68.540 483 69.023
CARİ VERGİ BORCU
II-h 33.168 0 33.168
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.900 4.436 7.336
Satış Amaçlı
2.900 4.436 7.336
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-j 0 1.609.152 1.609.152
Krediler
0 229.026 229.026
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.380.126 1.380.126
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
222.288 299.395 521.683
ÖZKAYNAKLAR
II-k 1.498.717 -137.607 1.361.110
Ödenmiş Sermaye
1.167.000 0 1.167.000
Sermaye Yedekleri
235.210 -281 234.929
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
235.156 -281 234.875
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.370 0 -4.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-80.764 -137.326 -218.090
Kar Yedekleri
463.462 0 463.462
Yasal Yedekler
29.173 0 29.173
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-281.821 0 -281.821
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-405.058 0 -405.058
Dönem Net Kâr veya Zararı
123.237 0 123.237
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.361.160 16.611.781 23.972.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
488.415
Alınan Faizler
709.246
Ödenen Faizler
-601.221
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.345
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.229.338
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
75.266
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-84.097
Ödenen Vergiler
-37.762
Diğer
VI-c -838.700
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
975.350
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.263
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-388.759
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.190.429
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-47.079
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
22.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.729.116
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
585.730
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-c 269.776
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.463.765
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-200.906
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-173.628
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.764
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-103.415
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
122.373
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
520.685
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
333.685
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
II-k 187.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-c -427.021
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.356.523
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 1.401.561
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-a 2.758.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702215


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -1,08% Hacim : 3.822 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8489 Değişim: 0,99%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3935 Değişim: 0,82%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
499,13 Değişim: 1,68%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 499,51
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.