" />

KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 - 18:12
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi
10 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11 - Şirketimizin İnönü Cad No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Şirketimiz ile Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. arasındaki rödavans - royalti sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verilmesi ve gerekli işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
14 - 2021 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2021 Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Alkim Kimya Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Verilen teklif doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora'nın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mutlu Şen'i ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir. 2) Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2021 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucu 2021 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 3) Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Ethem Kutucular tarafından okundu. 4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2021 yılına ait Finansal Tabloların 24.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2021 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2021 yılı Finansal Tabloları oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oy çokluğu ile ibra edildi. 6) Kar Dağıtım Politikamızın ayrıntılı bilgisinin, Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Faaliyet Raporu'nun 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı bilgisi verildi. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" özetle Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir. Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir, şeklinde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" oy çokluğu ile kabul edildi.
7) Şirketin 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yayınlandığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. 2021 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi görüşüldü Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzdaki ana ortaklığa ait vergi sonrası toplam kapsamlı net dönem karı 248.125.334 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 169.275.182,86 TL'dir. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur buna göre 8.463.759,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında", ilgili mevzuat, yatırım ihtiyaçlarımız ve finansal imkânlarımız elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olduğundan, Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 119.402.482,11 TL, net (nakit) 107.462.233,90 TL dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.206.085,68 TL nakit kar payı verilmesine, Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Sonuç olarak 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 79,6017 nispetinde ve 0,796017 TL brüt, % 71,6415 nispetinde ve 0,716415 TL net nakit temettü ödenmesine ve yönetim kurulu kar payı dağıtımının 21 Nisan 2022 tarihinde yapılması oy birliği ile kabul edildi. 8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin ön onayı alınarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile oy birliği ile kabul edildi. 9) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 6.200,-TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 10) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.' deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 11) Şirketimizin İnönü Caddesi No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 12) Şirketimiz ile Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. arasındaki rödavans - royalti sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verilmesi ve gerekli işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 13) Bağış ve Yardım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin "i" bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir, şeklinde belirlenmiştir. Şirketimiz 2021 yılı faaliyet döneminde toplam 450.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımın Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına ve yasal olarak bağış ve yardım yapılabilecek statüdeki kurum ve kuruluşlara azami 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası)'na ulaşıncaya kadar belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 14) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 15) Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasının" ayrıntılı bilgisinin şirket http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde bulunduğu belirtildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 16) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 17) Dilek ve temenniler kısmında ise çeşitli yatırımcılar söz isteyerek teşekkür ettiler. Yatırımcıların sorularına cevap verildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 15.37'de kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28.03.2022 Alkim Kimya Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 28.03.2022 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 25.02.2022 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2022 Pazartesi günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013495


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.