KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2020 - 17:00
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yöne tim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Şirket sermayesinin 24.725.000 TL'den ortaklara bedelsiz pay verilmek suretiyle 150.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi
11 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
15 - 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Verilen teklif doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Nafiz Güresti'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'yı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol'u ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.
2) Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2019 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakere'ye açıldı.
3) Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu, Faaliyet Raporu'nun içinde yer alması ve Faaliyet Raporu da 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilerek, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılı Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sorumlu Denetçi Baki Erdal tarafından okundu.
4) Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2019 yılına ait Finansal Tabloların 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2019 yılı Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılmasını ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2019 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucu 2019 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oy çokluğu ile ibra edildi.
6) "Kar Dağıtım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Faaliyet Raporu'nun 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı bilgisi verildi.
Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" özetle Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.
Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir, şeklinde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" oy çokluğu ile kabul edildi.
7) Şirketin 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin, 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi.
2019 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüşüldü
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzdaki ana ortaklığa ait vergi sonrası toplam net dönem karı 131.518.069 TL, yasal kayıtlara göre net dönem karı ise 113.566.505,98 TL'dir.
Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikasında", ilgili mevzuat, yatırım ihtiyaçlarımız ve finansal imkânlarımız elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olduğundan,
Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 84.039.214,43 TL, net (nakit) 71.433.332,27 TL dağıtılmasına,
Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.135.665,06 TL nakit kar payı verilmesine,
Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Sonuç olarak 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 339,8957 nispetinde ve 3,3989 TL brüt, % 288,9114 nispetinde ve 2,8891 TL net nakit temettü ödenmesine,
27.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararında kar payı dağıtımı tarihi 30 Nisan 2020 tarihi olarak önerilmişti. 27.02.2020 tarihinden bu yana dünyada ve ülkemizde Corona Virüsü sebebiyle olağanüstü günler yaşamaktayız. Bu olumsuz sürecin ne şekilde devam edeceği, ekonomiyi ve finansal sistemi ne şekilde etkileyeceği gün itibariyle tahmin edilememektedir. Bu nedenle 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesi önerilen brüt 84.039.214,43 TL'nin yarısının 30 Nisan 2020 tarihinde, diğer yarısının ise 14 Ekim 2020 tarihinde ödenmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı şekilde yönetim kurulu kar payı dağıtımının 30 Nisan 2020 tarihinde yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.
8) Şirketin sermaye artırımı konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun önerisi ve kararı doğrultusunda esas sermayesinin 24.725.000 TL (yirmidörtmilyonyediyüzyirmibeşbin Türk Lira)'sından Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL'ye (yüzelimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, Esas Sözleşmenin 6. ve 7. Maddelerinin tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.02.2020 tarih ve 51961420 sayı ile tastikinden geçen Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Bakanlıktan geçtiği şekli 965.907 TL ret oyuna karşılık 11.580.505,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı ve 27.02.2020 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin 2020 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'u takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 4.000,-TL ücret ödenmesi 287.318 TL ret oyuna karşılık 12.259.094,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.' deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 963.246 TL ret oyuna karşılık 11.583.166,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 962.796 TL ret oyuna karşılık 11.583.616,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13) Eskişehir Gündüzler Mevki'nde bulunan konsantre krom maden sahasının ve İR 200801935 no'lu Maden İşletme Ruhsatı'nın devri ve burada bulunan Krom Konsantre Tesisinin arazisi ile birlikte komple satışı 963.256 TL ret oyuna karşılık 11.583.156,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14) Bağış ve Yardım Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin "i" bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir, şeklinde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda bir değişiklik yapılmadı.
2019 yılında Afyon Dazkırı Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu yapımına bağış için 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 1.000.000 TL'ye kadar yetki alınmıştı. 2019 yılında bu yetki kapsamında Kız Öğrenci Yurdu yapımı için 400.000 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Geçen yıldan kalan 600.000 TL'lik azami tutara kadar bir tutarın Milli Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara, öğretim kurumlarına, üniversite yurtlarına, belediyelere ve benzer statüdeki kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapılması 287.318 TL ret oyuna karşılık 12.259.094,176 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu nedenle şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
16) Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasının" ayrıntılı bilgisinin şirket http://www.alkim.com kurumsal internet sitesinde bulunduğu belirtildi.
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
17) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
18) Dilek ve temenniler. Yatırımcılarımızdan Mustafa Can Alkim Kağıt, Krom Konsantre Tesisi satılması konusunda ve potasyum sülfat yatırımı konusunda makine ve teçhizatın ne zaman geleceği konusunda bilgi istedi. Genel Müdür Yardımcısı Kerim Oygur potasyum sülfat yatırımının ülkemiz için son derece önemli olduğunu, yatırımımızla beraber ülkemize döviz girdisinin artacağını ifade etti. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa N. Güresti Alkim Kağıt San. Ve Tic. A.Ş.'nin satış yetkisinin her yıl Yönetim Kurulu'na verildiği Şirketimiz menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapılabilmesi için yetkilerin alındığını ifade etti. Krom İşletmemizin ise dünya krom piyasasını belirleyen Çin'deki durgunluğun uzun süre devam edeceği dikkate alınarak şirket menfaatleri konusunda değerlendirileceğini ifade etti.
Yatırımcılarımızdan Jak Esim sodyum sülfat faaliyetleri konusunda bilgi istedi. Temettü ödemesinin iki taksitte yapılmasının bedelsiz sermaye artırımı yapılması nedeniyle, yatırımcıları borsa işlemlerinde iki farklı fiyat ikilemine düşürebileceğini ifade etti.
Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 14.53'de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 26.03.2020 Alkim Kimya Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 26.03.2020 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.