KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2018 - 15:39
KAP ***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 02.03.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması. Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere geçen yıl başlanan ve yapımı halen devam eden teknik meslek lisesinin modern ve mükemmel olması için bakanlıkça projeye bazı ilaveler yapılması uygun görülmüştür.Bu nedenle geçen yıl kabul edilen bütçeye 1.000.000 TL ilave yapılması ve bütçesinin toplam 2.500.000 TL olarak belirlenmesi ve bunun 2018 bağış ve yardımlar için üst sınır kabul edilmesi
14 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Alkim Kimya Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Alkim Kimya Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Alkim Kimya Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Alkim Kimya Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1)Toplantı Başkanlığına Sn. M. Reha Kora' nın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Berna Sarı'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fikret Varol ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "E-GKS Uzmanlığı" bulunan Sn. Çağla Koçel'i görevlendirmiştir.
2) Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu. Oybirliği ile kabul edildi.
4) Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5) Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6) Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7) Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 28.509.933,20TL, net 24.233.443,22 TL TL dağıtılmasına, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 115,3081 nispetinde ve 1,153081 TL brüt, % 98,0119 nispetinde ve 0,980119 TL net nakit temettü ödenmesine, temettü dağıtım tarihinin başlangıcının 8 Mayıs 2018 günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
8) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C.26162064568), Tülay Önel (T.C. 216958371314), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Mehmet Çolpan (T.C. 31081566932), B Grubu hissedarların kontenjanından Mehmet Reha Kora (T.C.31660808866), Adem Haluk Kora (T.C. 31657808930), C Grubu hissedarların kontenjanından Arkın Kora (T.C. 31651809148), Svitlana Kora (T.C. 56014687850), D Grubu hissedarların kontenjanından Emine Hale Kosif (T.C. 31645809376), E Grubu hissedarların kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M.C. Nazım Barbarosoğlu (T.C. 26069009068) oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
9) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin 2018 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim görevi yapmak üzere görevlendirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
10) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık brüt 2.800 - TL ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
11) Şirketimiz iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizden bir bölümünün veya tamamının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
12)Şirketimizin İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binasının satışına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
13) Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası" nda değişiklik yapılmamıştır.
Çayırhan'da M.E.B.'na bağışlanmak üzere geçen yıl başlanan ve yapımı halen devam eden teknik meslek lisesinin modern ve mükemmel olması için bakanlıkça projeye bazı ilaveler yapılması uygun görülmüştür.Bu nedenle geçen yıl kabul edilen bütçeye 1.000.000 TL ilave yapılması ve bütçesinin toplam 2.500.000 TL olarak belirlenmesi ve bunun 2018 bağış ve yardımlar için üst sınır kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
14) Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
15) Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi."Ücretlendirme Politikası" nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
16) 2017 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
17) Dilek ve temennilerde toplantıya katılanlardan Murat Candoğan söz alarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yıllık dağıtılabilir karın %30'una denk gelen bölümün pay geri alım programı kapsamında değerlendirmesini ve %627,52 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ediyoruz, potasyum sülfat yatırımının ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Mehmet Çelikkol söz alarak temettü dağıtımının daha erken yapılması gerekir dedi. Ali Yeşil söz alarak 2017 senesinde ortakların hisse satışının hisse senedi fiyatını olumsuz yönde etkiledi dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora söz alarak, bedelsiz sermaye artırımı ve pay geri alım programının önümüzdeki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülebileceğini, temettü dağıtımının geç olmadığını, Şirketin genel mali durumuna göre dağıtım tarihinin belirlendiğini söyledi. Potasyum sülfat yatırımı ile ilgili soruya da fizibilite çalışmalarının devam ettiği, TÜBİTAK'a AR-GE projesi başvurusunda bulunulduğu ve başvuruya onay verildiğini belirtti.
Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Başkan tarafından toplantı saat 15.29'da kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 30-03-2018 Alkim Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 30-03-2018 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 14.00'de The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.