KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2023 - 17:48
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.02.2023
Genel Kurul Tarihi 23.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve eki mevzuatlarına göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onayı.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2022 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Özay Kora tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve şirketin kuruluşunda görev almış ve vefat etmiş şirket çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Özay Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Miray Uğur tarafından okundu.
4. E. Hale Kosif tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 148.604.899,9525 olumlu oya karşın 84.195 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 84.195 olumsuz oya karşın oy çokluğu kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 97.901.747,64 TL, net 88.111.572,87 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %53,2799 nispetinde ve 0,532799 TL brüt, %47,9519 nispetinde ve 0,479519 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 1.812.995,33 TL nakit kar payı verilmesine, kâr dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ilkeleri yükümlülüğü gereğince ilave bir bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi gerekmekteydi. Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihinde aldığı karara göre Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın adaylığı kabul edilmişti. Bugün, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sayın Tülay Kora'nın azil isteği ile boşalan üyeliğe, Sayın E. Hale Kosif 'in verdiği teklif doğrultusunda bir (1) yıl süreyle 2024 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Rabia Meryem Kocabaş'ın adaylığı oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 13.500 TL ücret ödenmesine 147.631.323,4525 kabul oyuna karşın 1.057.771,50 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2022 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 927.099,45 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 2.500.000 TL (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN Türk Lirası) 'sına kadar belirlenmesine 147.631.323,4525 olumlu oya karşın 1.057.771,50 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir.
13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
14. 2022 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Dilek ve temenniler bölümünde, Sn. Reha Kora söz aldılar tebriklerini ve 2023 yılı için güzel temennilerini ilettiler, Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:50' de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ALKIM 2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 ALKA Hazirun Cetveli isiz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 18.375.000.000 adet hissenin 17.955.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 420.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127449


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.