KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2021 - 17:53
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçlarının Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
12 - Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2020 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında enel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Alkim Kagit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2020 Alkim Kağıt Olagan Genel Kurul İlan.pdf - İlan Metni
EK: 4 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Özay Kora tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Özay Kora tarafından verilen önergede Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.376.658,50 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu üzerine söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi Sayın Gülşah Beşikçioğlu tarafından okundu.
4. Ferit Kora tarafından verilen Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi hakkındaki önerge 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edilmişlerdir.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine, Kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Sayın Ferit Kora ve Özay Kora tarafından verilen önergeye göre, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2024 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan, B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora ve Emine Hale Kosif, C Grubu kontenjanından Kerim Oygur ve Svitlana Kora, E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu ve F Grubu Kontenjanından Tülay Kora aday gösterilmiş ve 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 4.400 TL ücret ödenmesine 42.336.658,50 kabul oyuna karşın 40.000 ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. 17.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 23.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin yeni şekli 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2020 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 190.563,39 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının azami 700.000 TL (YEDİYÜZBİN Türk Lirası) 'sına kadar belirlenmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. 2020 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine 42.376.658,50 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
16. Dilek ve temenniler bölümünde, Yönetim Kurulu Özay Kora söz aldı 2020 yılını üretim ve satış olarak iyi bir yıl geçirdiklerini, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve tüm şirket çalışanları için tebriklerini iletti, Genel Müdür Yardımcısı Timur Toplu temennilerini iletti, yatırımcılardan Cengiz Yıldırım temennilerini iletti ve 2021 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni ettiler. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:55 de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 23.03.2021 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli 2020i.xlsx.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Genel Kurul Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920012


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1810 Değişim: 0,32%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7396 Değişim: 0,38%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
457,50 Değişim: 0,04%
Düşük 456,12 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.