KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2018 - 08:48
KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
4 - 2017 yıl hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
12 - Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2017 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Olagan Genel Kurul İlan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Alkim Kagit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 ALKA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığına Murat Balpınar' ın, oy toplama Memurluğuna Hakan Karabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kabul edildi, müzakere açıldı söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.
4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 23.513.660,02 TL, net 19.986.611,02 TL TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 44,7879 nispetinde ve 0,447879 TL brüt, % 38,0697 nispetinde ve 0,380697 TL net nakit temettü ödenmesine, TMS/TFRS' ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kuruluna % 1 oranında, 258.872,86 TL nakit kâr payı verilmesine, kar dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2021 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C. Kimlik No. 26162064568), Özay Kora (T.C. Kimlik No.26165064404) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Hıdır Mehmet Çolpan ( T.C. Kimlik No. 31081566932), B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora (T.C. Kimlik No. 31657808930) ve Emine Hale Kosif (T.C. Kimlik No.31645809376), C Grubu kontenjanından Arkın Kora (T.C. Kimlik No. 31651809148)ve Svitlana Kora (T.C. Kimlik No.56014687850) ve E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Mehmet Halit Güven (T.C. Kimlik No.30979010380) ve F Grubu Kontenjanından Tülay Önel (T.C. Kimlik No.16958371314) aday gösterilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi ve 441.967 TL karşılığı payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TL ye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 12.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan, 16.02.2018 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izni alınan Esas Sözleşme'nin 2., 8., 12. ve 20. Maddelerinin tadili görüşüldü, ilk önce tadil metninin eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okunduğunun oylaması oybirliği ile kabul edildi, daha sonra ön izinleri alınmış olan esas sözleşmenin 2,8,12,20. Maddelerinin yeni şekilleri oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2018 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2017 net satış hasılatının onbinde 6'ına ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi 441.967 TL ye karşılık gelen payın ret oyuna karşılık 42.167.959,748 TLye karşılık gelen payın kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
14. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
15. 2017 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Dilek ve temenniler bölümünde, 2018 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45 de kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 ALKA Genel Kurul tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 ALKA Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 ALKA Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673496


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.