KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2021 - 18:32
KAP ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
25/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Merkez Mah. Erenler Cad. N18-20 Ofis:4 Çekmeköy/İstan
Gündem
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 4. 2020 yılına ait Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi 5. 2020 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 6. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve seçimi ile görev süresi, ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususlarının müzakeresi 9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması 10. 2021 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi 11. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun müzakeresi 12. Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar aşağıdadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2021 tarihinde saat 10:00'da Merkez Mah. Erenler Cad. N18-20 Ofis:4 Çekmeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62577434 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın (%100) tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi Müjde Aslan toplantıya katılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Soner Irmak'ın toplantıyı açmasıyla toplantı başlamıştır. Bunu müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Soner Irmak oybirliği ile seçildi, toplantı başkanı ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Neslihan Tellioğlu Boz atadı. 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7. Gündemin 7. maddesi gereğince, kar dağıtım hususu müzakere edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.02.01-6224 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere, Şirketimizin 19.333.533,18 Türk Lirası olan 2020 yılı dönem net kârından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra, 2020 yılı dönem net karının % 10'una tekabül eden 1.933.353,31 TL'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde Şirket ortaklarına payları nispetinde nakit temettü olarak dağıtılmasına, kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve 2019 yılındaki muhasebe politikalarındaki değişiklikten kaynaklanan ve geçmiş yıl karları hesabında yer alan 6.577.806,72 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir." 8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa ettiklerini bildiren Ali Haydar Bozkurt ve Saim Köklen Doğan'ın istifaları genel kurul dikkatine sunuldu ve müzakere edildi. Söz konusu müzakereler neticesinde yönetim kurulu üye sayısı tekrar değerlendirilmiş ve üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup, halihazırda görev yapan ve görev süreleri devam eden Sn. Nilüfer Günhan, Sn. Farid Zaouk, Sn. Emre Alkin ve Sn. Soner Irmak'a ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, XXX adresinde mukim, XXX T.C. kimlik no'lu Sn. Volkan Döşoğlu'nun, halihazırda görev yapan yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna dek görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. N1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemin 11. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 450.000.000,00 TL (dört yüz elli milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanakları 5 nüsha olarak hazırlandı ve imzalandı. 25.03.2021 saat: 11:00 Çekmeköy/İstanbul Toplantı Başkanı        Tutanak Yazmanı                  Bakanlık Temsilcisi Soner Irmak               Neslihan Tellioğlu Boz           Mustafa Kendi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.