KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2022 - 18:11
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.03.2022 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - 2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
9 - 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.
10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VE VEKALET.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73246245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13471 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 33.196.070,52 TL olan 3.319.607.052 payın temsilen, toplam itibari değeri 102.687,80 TL olan 10.268.780 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ALPASLAN SERPEN ile MUSTAFA TANSU USLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 204.249,-TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza Ay söz alarak, 2022 yılında finansal tablolar konsolide yayınlanacaktır. Bu durumun bilançolara etkisi ne olacaktır diye sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ahkmeoğlu finansal tablolara çok önemli bir etkisinin olmayacağını söyledi.
Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği 2021 yılı hesap döneminde edinilen Rusya Mosalarko şirketinin finansallara etkisi ne ölçüdedir sorusuna, Yönetim Kurulu tarafından kira gelirlerimizin aynı şekilde devam edeceği yönünde cevap verildi.
Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 100 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 101 TL'lik red oyuna karşılık, 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 1.261.477.309 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• Yıl içinde yapılan 850.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.262.327.309 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 106.260.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 10.304.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 25 Nisan 2022 tarihinde başlanmasına,
100,- TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi
8. 2021 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 850.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 2.625.000,-TL olmasına 205.418 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.340,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Gökhan Özen söz alarak, bağışlar hakkında daha sonra bilgi veriliyor ymu sorusuna Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi.
Elektronik ortamda Hissedarlardan Muhammet Said Karabulut tarafından aşağıdaki önerge verildi:
2022 yılında yapılacak olan bağış tutarının %10'unun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, %10'unun Mehmetcik Vakfına, %10'unun da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına ayrılmasının oylamaya sunulması.
Söz konusu önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu önerge, 102.586,80 TL'lik kabul oyuna karşılık, 33.196.171,52 TL'lik red oyu ile oyçokluğu ile red edildi.
10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine HARUN HANNE MORENO (T.C. Kimlik No: ............), ÜMİT NURİ YILDIZ (T.C. Kimlik No: ...........), MEHMET AHKEMOĞLU (T.C. Kimlik No: .............), ALPASLAN SERPEN (T.C. Kimlik No: ................) bağımsız üye olarak, BEDRİYE BANU KÖKER (T.C. Kimlik No: ................), MUSTAFA TANSU USLU (T.C. Kimlik No: .................) ve HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: ................) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler BEDRİYE BANU KÖKER, MUSTAFA TANSU USLU VE HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU'na aylık brüt 9.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 205.417 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.341,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 1.069 TL'lik red oyuna karşılık, 33.297.689,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına, 204.625 TL'lik red oyuna karşılık 33.094.133,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. Dilek ve öneriler soruldu.
Hissedarlardan Hamza Ay'ın sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Proje Geliştirme adayı araziler hakkında bilgi verildi. Hissedarlardan Hamit Fil'in sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Bodrum'daki otel için yapılacak yatırımlar ile ilgili genel olarak bilgi verildi.
Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben Maldiv Phuket hotel yatırımı ile çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. Hissedarlardan Arda Özen'in ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben avans kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU'na tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.03.2022 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 29.03.2022 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2022 Salı günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013792


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6303 Değişim: 0,57%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3561 Değişim: 0,71%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3746
Açılış: 16,2402
916,48 Değişim: 0,60%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.