KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.07.2020 - 18:55
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.07.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 08.06.2020
Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
9 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.
10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
15 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALGYO 2019 YILI GENEL KURUL DAVET İLANI-VEKALETNAME-GÜNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 ALGYO-2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ALGYO-GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMAN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08.07.2020 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.07.2020 tarih ve 55624378 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2020 tarih ve 10094 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 11.06.2020 tarih 12850 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 37.063.607,52 TL olan 3.706.360.752 payın temsilen, toplam itibari değeri 182.350,46 TL olan 18.235.046 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU ile MUSTAFA TANSU USLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Atatürk ve Türk şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 4.071,786 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak tutucu ve muhafazekar yapınız temettü geliri ve hisse fiyatında sıkıntı yaratıyor. Expertiz raporları hatalı yapıldığı ve karı etkileyebileceğini söyledi. Bu konuda daha ciddi firmalardan raporun alınması talep etti. Finansal getirilerin çeşitlendirilmesi talep edildi. Yönetim Kurulu cevapladı. Biz en iyi firmaları tercih ediyoruz. Yapılan oylama sonucunda 5.825,55 TL'lik red oyuna karşılık 37.240.132,42 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak, Nakit temettüyü düşük tutup, bedelsiz sermaye arttırımı yapılarak borsadaki hisseye derinlik kazandırılması talebinde bulundu. Yönetim Kurulu bu konunun dikkate alınacağını beyan etti. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 389.574.941,-TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.899.652,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Yıl içinde yapılan 475.000,-TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 384.150.289,-TL net dağıtılabilir dönem kârından, 40.572.000,- TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 3.735.200,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 21.07.2020 tarihinde başlanmasına,
1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
8. 2019 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 475.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 1.500.000,-TL olmasına 2.550.907,-TL'lik red oyuna karşılık 34.695.050,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Hissedarlardan Selim Sason söz alarak, Yönetim Kurulu üyeleri grup şirketlerinden maaş alırken gayrimenkul alımında bir ihtilaf halinde çıkar çatışmasına dikkat edilip edilmediğini ve şirketin haklarını savunup savunulmadığını sordu. Yönetim Kurulu da cevaben profesyonellik çerçevesinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği bilgisini vermiştir.
Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Filiz (T.C. Kimlik No: 47986141280), Ümit Nuri Yıldız (T.C. Kimlik No: 33290334692) Mehmet Ahkemoğlu (T.C. Kimlik No: 31787198420), Ayhan Arı (T.C. Kimlik No: 55459490124), Alpaslan Serpen (T.C. Kimlik No: 27067233684) bağımsız üye olarak, Kudret Vurgun (T.C. Kimlik No: 19037247340) ve Mustafa Tansu Uslu'nun (T.C. Kimlik No: 34888735310) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler Kudret Vurgun ve Mustafa Tansu Uslu'ya aylık brüt 5.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 2.327.941,72 TL'lik red oyuna karşılık 34.918.016,26 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 311.184,- TL'lik red oyuna karşılık, 36.934.773,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)' nin seçimi hakkında yazılı önerge verildi. Verilen bu önerge doğrultusunda onaylanmasına, 2.550.907,-TL'lik red oyuna karşılık 34.695.050,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih, 12233903-340.08-E.2457 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2020 tarih, 50035491-431.02 E- 00052886406 sayılı izin yazıları ve izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 2.225.630 TL'lik red oyuna karşılık 35.020.327,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak, Nakit temettüyü düşük tutup, bedelsiz sermaye arttırımı yapılarak borsadaki hisseye derinlik kazandırılması talebinde bulundu. Yönetim Kurulu bu konunun dikkate alınacağını beyan etti.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6) ncı maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline yeni şeklinin kabulüne, 2.225.630,-TL'lik red oyuna karşılık 35.020.327,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. (Ek:1)
15. Dilek ve öneriler soruldu. Hissedarlardan Hasan Saçan söz alarak önümüzdeki dönemde yeni planlarımız hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu cevaben bir gelişme olması durumunda KAP'dan duyurusunun yapılacağını belirtmiştir.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.
İşbu tutanak toplantı mahallinde 7 nüsha olarak tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir. 08.07.2020 Beşiktaş/ İstanbul saat: 17:00


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 08.07.2020 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ALGYO-2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.08.07.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 08.07.2020 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıdaki yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 08.07.2020 Çarşamba günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857470


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.