KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2018 - 09:06
KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 26.03.2018 Tarihli Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.02.2018
Genel Kurul Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy / Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - 2017 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALGYO 2017 YILI GENEL KURUL DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 ALGYO 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ALGYO 2017 YILI GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 BAĞIMSIZ ADAY LİSTESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.03.2018 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33041967 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 28.02.2018 tarih 12029 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 6.188.023,-TL olan 618.802.346 payın temsilen, toplam itibari değeri 8.443,-TL olan 844.300 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri HİLMİ ÖNDER ŞAHİN ile KUDRET VURGUN ve Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen ÖMER ARAM'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 731.671,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen ÖMER ARAM tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin, 2017 yılına ait finansal tablolarda yer alan dönem kârı 152.357.089 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• 152.357.089 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 15.337.144 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.480.460 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2018 tarihinde başlanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda
Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Filiz (T.C. Kimlik No: 47986141280), Ahmet Önder Kazazoğlu (T.C. Kimlik No: 52828764046), Mehmet Ahkemoğlu (T.C. Kimlik No: 31787198420), Hilmi Önder Şahin (T.C. Kimlik No: 14554639838), Ömer Çelik'in (T.C.Kimlik No :38938600276) bağımsız üye olarak, Kudret Vurgun (T.C. Kimlik No: 19037247340) ve Mustafa Tansu Uslu'nun (T.C. Kimlik No: 34888735310) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler Kudret Vurgun ve Mustafa Tansu Uslu'ya aylık brüt 4.600 ,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 435.991,-TL'lik red oyuna karşılık 5.760.475,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 40.684,-TL'lik red oyuna karşılık 6.155.782,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, 53.954,-TL'lik red oyuna karşılık 6.142.512,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.
İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ALGYO GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 ALGYO 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673126


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.