KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 - 13:08
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması
5 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi, veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması
13 - 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-2-Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 EK-3-Genel Kurul çağrı YK kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK-1-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 26 Mayıs 2021 Tarihli 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2020 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Saat 11:00'da şirket merkezimiz "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih, 00064163870 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Demet Bozer'in katılımı ve gözetiminde toplandı.
Yapılan ilk incelemede
a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 29 Nisan 2021 tarihli ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi'nin 634 ve 635. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.
b) Şirketin 38.700.772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, Alcatel-lucent Participations'a ait 25.155.501,8 TL'ye tekabül eden 2.515.550.180 adet hissenin vekaleten Süleyman Mert Aydın tarafından temsil edildiği, 2.515.550.180 adet hissenin asaleten temsil edildiği, 0 adet hissenin elektronik ortamda temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden Sn. Okan Öz'ün toplantıya iştirak ettiği tespit edildi. İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açıldı.
Gündem
1. Toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Deniz Erzincan tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi doğrultusunda Sn. Özgür Deniz Erzincan Toplantı Başkanı, kâtip ve oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Rabia Tan'ı, Oy Toplama memurluğu için ise Sn. Süleyman Mert Aydın'ı aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi. Daha sonra gündem okutuldu ve gündemin görüşülmesine geçildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca SPK'nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Mali tablolara ilişkin 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış olan 2020 yılına ait finansal tablolar okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı finansal tablolar oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve toplantıya katılan ortakların verdikleri oylar neticesinde oybirliği ile ibra edildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 14.05.2021 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre
Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 85.751.162 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 20.468.005 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tabloya göre kar dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo 14.05.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
Bu önerge müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. SPK düzenlemeleri ve TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 24.02.2021 tarihinde Yönetim Kuruluna istifasını sunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in yerine görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 363 uyarınca seçilen Sn. Özgür Deniz Erzincan'ın atanması işlemi oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sona ereceğinden Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere
· Sn. Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,
· Sn. Jean-Luc KHAYAT,
· Sn. Deniz Unat, ve
· Sn. Özgür Deniz Erzincan'ın
görevlendirilmesi Alcatel-Lucent Participations S.A. tarafından teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile yeniden görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
· Sn. Agah Uğur ve
· Sn. Değerhan Usluel'i
teklif etti. Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler oybirliği ile onaylandı. 0 ret oya karşılık olarak 25.155.501,8 oyla kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesinin gör
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,64% Hacim : 14.562 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4230 Değişim: 0,90%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
9,9940 Değişim: 0,71%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
490,79 Değişim: 0,83%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.