KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.06.2019 - 13:41
KAP ***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 17.05.2019
Genel Kurul Tarihi 19.06.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2018 yılna ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısına uygun şeklde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Bilgilendirme Politikası Hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
14 - 2018 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
19 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALCATEL 2018 GENEL KURUL ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 ALCATEL 2018 GENEL KURUL DUYURU ve GUNDEMI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ALCATEL LUCENT Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin 19 Haziran 2019 Tarihli 2018 Faaliyet Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Şirketimizin elektronik ortamda yapılan 2018 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü, Saat 10:00'da şirket merkezimiz "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2019 tarih, 45218520 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu'nun katılımı ve gözetiminde toplandı.
Yapılan ilk incelemede
a) Toplantı tarih, yer ve gündem maddelerinin 24 Mayıs 2019 tarihli ve 9836 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 595 ve 596. sayfalarında, kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edildiği görüldü. Genel Kurulun Şirket yönetim kurulu tarafından toplantıya usulüne uygun şekilde çağrıldığı ve toplantının elektronik ortamda yapılacağı anlaşıldı.
b) Şirketin 38,700,772 – TL'den ibaret şirket sermayesinin tekabül ettiği 3.870.077.200 adet hisseden, 25.710.244,8 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve hazır bulunanlar listesinin imzalandığı görüldü. İgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü asgari toplantı nisabının sağlanmış olduğu ve elektronik ortamda yapılan Genel Kurul'un yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu'nun 9.5.2018 tarih ve 652 numaralı kararı ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açıldı.
Gündem
1. Toplantı saat 10:00'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Cumhur Menteş tarafından açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca Sn Abdullah Cumhur Menteş hissedarlığı olmayan Toplantı Başkanı, hissedarlığı olmayan bir katip ve hissedarlığı olmayan bir oy toplama memuru seçilmesi için Divan Başkanı olarak kendisini, Divan Katipliği için Sn. Süleyman Mert Aydın'ı, Oy Toplama memurluğu için ise Sn Nihan Yiğit'i aday gösterdi ve oybirliği ile Divan Heyeti seçildi. Ardından yapılan oylama neticesinde toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı ve gündemin diğer maddelerine geçildi.
4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca SPK'nin Seri XI, No.29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan mali tablolara ilişkin 2018 yılı bağımsız Dış Denetim Raporu özeti okundu ve ortakların bilgisine sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı, gündemin diğer maddelerine geçildi.
5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca SPK'nın Seri XI, No. 29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış olan 2018 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ortakların müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadığından, yapılan oylama sonucunda, okunan 2018 yılı Bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile oyanlandı.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi konusunun ileride yapılacak bir Genel Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere işbu toplantıda görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların verdikleri oylar neticesinde oy birliği ile ibra edildiler.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili verdiği ve KAP'ta 22.05.2019 tarihinde ilan edilen Yönetim Kurulu önergesine göre
"Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulup Şirket politikaları değerlendirildiğinde Genel Kurul'a kâr payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."
Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesi ile devam edildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın'ı söz alıp takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar payı politikaları konusunda, şirketimizin uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranlarından az olmamak kaydıyla, nakit veya belirli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılacağını ve keyfiyetin Genel Kurul'un yetki ve tasarrufunda olduğunu belirtti.
Bu önerge müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 10. Maddesine geçilmesine karar verildi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Alcatel Lucent Participations'u temsilen Sn. Haluk Telci'nin yönetim kurulu üyeleri seçimi ile ilgili olarak verdiği önergede, Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin görevlendirilmesi teklif edildi
· Sn Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE,
· Sn Jean-Luc KHAYAT,
· Sn Abdullah Cumhur Menteş, ve
· Sn Deniz Unat
Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri anılan kişilerin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi 554.743 red oyuna karşılık 25.155.501,8 oy kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ile ilgili verdiği önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişileri ve ücretleri teklif etti
· Sn Cansen Başaran SYMES – 20.750 TL/ brüt/ay,
· Sn Değerhan Usluel – 20.750 TL/ brüt/ay
Başka bir teklif veya aday bulunmadığından teklif edilen kişiler ve ücretler 554.743 red oyuna karşılık 25.155.501,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın söz alarak Şirketin Bilgilendirme Politikası ve bu çerçevede kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim ilkeleri hakkında aşağıdaki şekilde bilgi verdi
Şirketimiz bilgilendirme politikasında amaç, topluluk stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirketimiz aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.
SPK tarafından açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2018 yılında yürürlükte olan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimiz açısından zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyum sağlanmıştır.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 12. Maddesine geçilmesine karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın söz alarak Yönetim kurulunda Alcatel Lucent Participations temsilcisi olarak görev yapan üyeler görevlerini ücret talep etmeksizin yerine getirdiklerini, Bağımsız üyelerin ücretlerinin ise, piyasa koşulları ve deneyim seviyeleri dikkate alınarak tespit edilmesinin uygun olduğunu belirtti. ALU üst düzey yöneticileri, piyasa koşulları, sektör ücret ortalamaları ve şirketin görev ve yetki derecelerine ilişkin yaptığı sınıflamalar neticesinde çalıştıkları departmanın özelliğine göre ücretlendirilmektedir.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 13. Maddesine geçilmesine karar verildi.
13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından SPK listesinden seçilerek önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın 2018 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 15. Maddesine geçilmesine karar verildi.
15. Gündemin 15 maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağışlarla ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verdi.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 16. Maddesine geçilmesine karar verildi.
16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın söz alarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, Alcatel Lucent iç prosedürleri ve 5520 Sayılı KVK hükümleri uyarınca Transfer Fiyatlandırması yöntemlerini şu şekilde açıkladı
İç kullanım amaçlı ürünler ile hizmet alımına ilişkin yöntem "Maliyet artı yöntemi" olup müşterilerimize satış yapmak amacı ile yapılan alımlar ise "Yeniden satış fiyatı yöntemi" kapsamındadır. Transfer fiyatlama yöntemi tespit edilmiş olmasına rağmen, Şirketimizin satışları ihale bazlı olduğu için, geleceğe dönük fiyatlarımız, dolayısı ile ilişikli şirketlerden yapılan alımların maliyeti önceden belirlenememektedir. Bu nedenle 2018 yılında uygulanacak transfer fiyatlandırması uygunluğu ile ilgili "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi" raporu alınmamıştır.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 17. Maddesine geçilmesine karar verildi.
17. Gündemin 17. Maddesine geçildi. Divan Katibi Süleyman Mert Aydın şu bilgiyi verdi
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran ortaklar dışında, yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar olan kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda şirketin "çıkar çatışması" prosedürüne uygun olarak ön onay alınması gerekmektedir.
Bu bilgilendirme müzakereye açıldığında söz alan olmadığından gündemin 18. Maddesine geçilmesine karar verildi.
18. Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyetleri konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
19. Gündemin 19. Maddesine geçildi. Dilek ve temenniler ile ilgili söz alan olmadığından ve toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı saat 10:35 itibariyle kapatıldı.
Toplantı Başkanı
Divan Katibi
Oy Toplama Memuru

Abdullah Cumhur Menteş
Süleyman Mert Aydın
Sevim Nihan Uslu

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ArasoğluHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ALCATEL 2018 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 ALCATEL 2018 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
19 Haziran 2019 Çarşamba günü, Saat 10:00'da şirket merkezimiz "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776, İstanbul" adresinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.537 Değişim: -0,18% Hacim : 19.789 Mio.TL Son veri saati : 14:49
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.538
7,3652 Değişim: -0,53%
Düşük 7,3528 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9405 Değişim: -0,66%
Düşük 8,9275 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
439,16 Değişim: -0,60%
Düşük 437,66 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.