KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2019 - 18:36
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Alarko Merkezi Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
8 - Kâr dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ACST Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 ACST_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ALCAR SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 ACST-2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42964064 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 04.03.2019 tarih 12393 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 9.209.282,516 TL olan 920.928.251 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.168,5 -TL olan 516.850 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH ve Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'yi temsilen TACEDDİN YAZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcisinin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'yi temsilen TACEDDİN YAZAR tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Hissedarlardan Mehmet Tafralı söz alarak satışa çıkarılan Tuzlada bulunan arsanın değerlemesi ve bu hususun Faaliyet Raporunda neden bulunmadığı hakkında soru sordu ve konu ile ilgili önerisini yazılı olarak iletti (Ek-1). Denetçi ve Yönetim Kurulu tarafından cevaplandı.
5. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlardan Mehmet Demirel söz alarak Kayıtlı Sermaye Tavanının neden artırılmadığını sordu. Hisse değerinin düşmesi konusuna dikkat çekerek hissedarların korunmasını temenni etti. Hissedarlardan Mehmet Tafralı söz alarak öncelikle bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını sonra bedelli sermaye artırımı yapılmasını ve geri alım yapılmasını önerdi. Hissedarlardan Derin Gülcan söz alarak Basında çıkan hisse satışı ile ilgili soru sordu ve market yapıcının belirlenmesini, temettü dağıtılmasını, hisse geri alımı yapılmasını, Tuzla arazisinin değerlemesinin bilançoda gösterilmesini, bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını önerdi. Hissedarlardan Mehmet Demirel geçmiş yıllar karlarının nasıl değerlendirildiğini sordu. Hissedarların soru ve önerilerine Yönetim kurulu tarafından bilgi ve cevap verildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi dışında Hissedarlar tarafından da bir teklif verildi. (Ek-2). Hissedarlar Mehmet Tafralı, Derin Gülcan ve Mete Alibaşoğlu tarafından verilen (Ek-2)'de verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu önerge, 5.168,50 TL'lik kabul oyuna karşılık, 9.204.113,016 TL'lik red oyu ile oyçokluğu ile red edildi. Ardından Yönetim Kurulunun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın neticesinde
• Şirketimizin, 2018 yılına ait finansal tablolarında yer alan 61.082.192,-TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 11.751.706,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 49.330.486,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasına,
• Kalan 49.330.486,-TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
5.168,50 TL'lik red oyuna karşılık, 9.204.114,016 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler İzzet Cemal Kişmir ve Bahar Özeray Çolakel'e aylık brüt 6.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih'e tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ALCAR_28 03 2019 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 28 03 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750618


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.