KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2018 - 18:12
KAP ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28 Mart 2018 Tarihli Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Alarko Merkezi Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
5 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
6 - 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
8 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
9 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ACST_Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 ACST_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ACST-Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Listesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ALCAR SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33127786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2018 tarih ve 9527 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 01.03.2018 tarih 12030 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 9.199.956,016 TL olan 919.995.601 payın temsilen, toplam itibari değeri 1,-TL olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH ve Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET DÖNMEZ, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'yi temsilen TACEDDİN YAZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcinin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Didier Claude Da Costa'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Muriel Makharine Toppazzini'nin (Vergi Kimlik No: 6110696730) asaletinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' yi temsilen TACEDDİN YAZAR tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
6. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
7. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
9. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin, 2017 yılına ait finansal tablolarında yer alan 62.589.591,-TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 10.798.557,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 51.791.034,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
• 2017 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 51.791.034,-TL'nin %54,22'sine tekabül eden 28.080.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.754.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 15 Mayıs 2018 tarihinde başlanmasına,
oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeliklerine Niv Garih (T.C. Kimlik No: 16550312104), Ümit Nuri Yıldız (T.C. Kimlik No: 33290334692), Muriel Makharine Toppazzini (Vergi Kimlik No: 6110696730)ve Giorgio Elia'nın (Vergi Kimlik No: 3310561687), Bağımsız üye olarak İzzet Cemal Kişmir (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve Bahar Özeray Çolakel'in (T.C. Kimlik No: 23785518706) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden İzzet Cemal Kişmir ve Bahar Özeray Çolakel'e aylık brüt 4.600,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
13. Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili elektronik ortamda katılan yatırımcımız Gürsoy Hafızoğlu Bağımsız Denetçiye ne kadar ücret ödeneceğini sordu. Toplantı başkanı sözleşmenin henüz imzalanmadığını ancak imzalandığında belli olacağını söyledi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili elektronik ortamda katılan yatırımcımız Gürsoy Hafızoğlu Bağımsız Denetçiye ne kadar ücret ödeneceğini sordu. Toplantı başkanı sözleşmenin henüz imzalanmadığını ancak imzalandığında belli olacağını söyledi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih'e tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ALCAR 28.03.2018 tarihli toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 ACST-2017 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673865


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.491 Değişim: 0,51% Hacim : 15.854 Mio.TL Son veri saati : 14:19
Düşük 1.488 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,1961 Değişim: 0,37%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2132
Açılış: 7,1695
8,8168 Değişim: 1,04%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8306
Açılış: 8,7262
414,57 Değişim: -0,26%
Düşük 413,07 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.