KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 - 17:04
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Şirket kâr dağıtım politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onayı hususunda müzakere ve karar.
11 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
12 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14.07.2020 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.07.2020 tarih ve 55797258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EMRAH GÖZELLER‘in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve Esas Sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 18.06.2020 tarih ve 12857 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 100.568.805,28 TL olan 10.056.880.528 payın temsilen, toplam itibari değeri 227.281.805,17 TL olan 27.728.180.517 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARİH, NESLİHAN TONBUL ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)' yi temsilen SELÇUK ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR' ü, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU' yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 21.949,067 ,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)' yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 11.600,-TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2019 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 5.602,40 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1.500.000,-TL olmasına 8.929.012,-TL red oyuna karşılık 318.921.598,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
10. Şirket kar dağıtım politikası değişikliği hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 11.600 ,-TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
11. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526,-TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262,-TL vergi karşılığı, 70.913.319,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 5.602,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152,-TL'nin %8,97'sine tekabül eden 34.365.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
• Kâr payı dağıtımına 23.10.2020 tarihinde başlanmasına,
2.006 TL red oyuna karşılık 327.848.604,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan Şeref Doğan'a ait muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklendi. (Ek.1)
12. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126), Leyla Alaton (T.C. Kimlik No: 55075063146), Niv Garih (T.C. Kimlik No:16550312104), Ayhan Yavrucu (T.C. Kimlik No: 49024363562), Ümit Nuri Yıldız (T.C. Kimlik No:33290334692) bağımsız üye olarak Neslihan Tonbul (T.C. Kimlik No: 27985394658), Mahmut Tayfun Anık (T.C. Kimlik No: 36280701580) ve Burak Koçer'in (T.C. Kimlik No: 50485058454) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler Neslihan Tonbul, Mahmut Tayfun Anık ve Burak Koçer'e aylık brüt 6.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 8.916.613,-TL red oyuna karşılık 318.933.997,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 219.155,-TL red oyuna karşılık 327.631.455,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)' nin seçiminin onaylanmasına 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarih, 29833736 - 110.04.04 - E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarih, 50035491 - 431.02 - E- 00051599248 sayılı izin yazıları ve izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak,
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline yeni şeklinin kabulüne, 11.600,- TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. (Ek-2)
17. Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlardan Ahmet Mümtaz Salihoğlu söz alarak Alcen'in bilançoda tam değeri ile gözükmesi adına SPK'ya başvurmayı düşünürmüsünüz? Yönetim Kurulu cevaben SPK mevzuatları gereği tablolar hazırlanmaktadır.
Hissedarlarımızdan Yaşar Yıldırım söz alarak Alcen'nin finansal bilgilerinin şeffaf olarak yayınlanması adına Eurobond veya tahvil çıkarımı düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Piyasa durumuna göre değerlendirilmektedir.
Hissedarlarımızdan Şeref Doğan Alarko'nun gerçek değerini bulması adına Alcenin halka arzını düşünürmüsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Ortağımız olduğu için bunun kararını tek başımıza veremeyiz.
Hissedarlarımızdan Gökhan Uskuay söz alarak Medaş'ın halka arzını düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Ortağımız olduğu için bunun kararını tek başımıza veremeyiz.
Hissedarlarımızdan Faruk Karataş Enerji şirketlerinin finansal tablolarının daha şeffaf olmasını istedi.
Hissedarlarımızdan Yaşar Yıldırım söz alarak şirketimizin döviz borcunun TL'ye dönüştürülmesi planı var mıdır ve arazilerin değerlendirilmesi planlanmaktamıdır? Kömür vergisi artırımı öngörülüyormu? Yönetim Kurulu cevaben Cenal'ın döviz borcunun Aralık ayı sonuna kadar olan kısmın tamamı ödenmiştir. Döviz borcunun TL'ye çevrilmesi için çalışmalar devam edecektir.
Hissedarlarımızdan Uğur Odabaşı hisse geri alımı şirketin daha iyi tanıtılması ve temettü ödemeyip daha iyi değerlendirilmesini diledi. Gelecek hakkında bilgi istedi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861667


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: -2,55% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1914 Değişim: 1,04%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8733 Değişim: 1,07%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8843
Açılış: 9,7689
471,43 Değişim: 1,64%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 473,47
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.