KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2018 - 18:33
KAP ***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.06.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 07.05.2018
Genel Kurul Tarihi 05.06.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ALARK-2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 ALARK_SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.06.2018 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tarih ve 34882201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 10.05.2018 tarih 12100 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 223.467.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 54.524.127,86 TL olan 5.452.412.786 payın temsilen, toplam itibari değeri 118.984.292,535 TL olan 11.898.429.253 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, NİV GARİH, MEHMET DÖNMEZ ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)' yi temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1.Saygı duruşunda bulunuldu.
2.Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU 'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 13.223.827,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4.Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporununda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5.2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlarımızdan Hamza İl söz alarak Karabiga santralinin ne kadar borcu olduğunu ve borcun para cinsini, Karabiga Termik Santrali kurulduğu zaman kömür ve elektrik fiyatları neydi? Değişim ne oldu? Mali tabloya etkisi nedir? Güneş Enerjisi yatırımlarının büyümemize etkisi nasıl olacaktır? Kazakistan'da alınan Yap-İşlet-Devret projesinin kaynakları nelerdir? şeklindeki sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer yatırımcılarımız Cavit Başaran, Altay Çelikel ve Uğur Odabaşı'nın sırasıyla Karabiga Termik Santrali ile ilgili kur farklarının ve bunların konsolide bilançodaki kur risklerinin neler olduğu şeklindeki sorusuna yine Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer Hissedarımız Ayhan Özcan söz alarak
Holding kendi hisselerini almayı düşünüyor mu? Beykoz Riva ve Antalya'daki arsalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve Kazakistan'daki yol projesinde geçiş garantisi var mı? Kaynarca Metrosunun son durumu nedir? şeklindeki sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer Hissedarımız Necip Kaan Karayal söz alarak Sermayemizin miktarı ve arazilerimizin yeniden değerlemesi hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 1.563.939,- TL red oyuna karşılık 171.944.481,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 1.607.860,-TL TL red oyuna karşılık 171.900.560,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2017 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 7.000,- TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 4.957.068,-TL red oyuna karşılık 168.551.352,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Hissedarımız Altay Çelikel söz alarak temettü oranının az bulduğunu söylemiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 225.801.339 TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 27.920.320 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 3.502.994 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 194.378.025 TL net dönem kârına 7.000 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 194.385.025 TL'nin %31,04'üne tekabül eden 60.336.090 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
• Kâr payı dağıtımına 27 Haziran 2018 tarihinde başlanmasına
1.496.339,-TL red oyuna karşılık 172.012.081,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyeliklerine İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126), Leyla Alaton (T.C. Kimlik No: 55075063146), Niv Garih (T.C. Kimlik No:16550312104), Ayhan Yavrucu'nun (T.C. Kimlik No: 49024363562), bağımsız üye olarak Neslihan Tonbul (T.C. Kimlik No: 27985394658), Mehmet Dönmez (T.C. Kimlik No: 11077149684) ve Mahmut Tayfun Anık'ın (T.C. Kimlik No: 36280701580) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Neslihan Tonbul, Mehmet Dönmez ve Mahmut Tayfun Anık'a aylık brüt 5.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 189.035,-TL red oyuna karşılık 173.319.385,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 91.468.-TL red oyuna karşılık 173.416.952,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçiminin onaylanmasına 171.406,-TL red oyuna karşılık 173.337.014,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ALARK- Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 ALARK-2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,31% Hacim : 5.495 Mio.TL Son veri saati : 13:15
Düşük 1.424 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4567 Değişim: 0,35%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4654
Açılış: 8,4269
9,9662 Değişim: -0,06%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
483,43 Değişim: -0,54%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.