" />

KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2022 - 18:36
KAP ***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.05.2022
Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 AKDENİZ 2021 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 AKDENİZ 2021 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14 00 da, Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar /İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM 1
Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn .Mustafa Ölçücü toplantı başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Halit Haluk Demirsöz ve Oy Toplama Memuru Tuğçe Kurt'u görevlendirdi.
GÜNDEM 2:
Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
GÜNDEM 3:
2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Söz alan olmadı.
GÜNDEM 4:
Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Sefacan Kızdırıcı tarafından okundu.
GÜNDEM 5:
Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş sayılması için önerge verildi,önergenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Gündem maddesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle ile kabul edildi.
GÜNDEM 6:
01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemi faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 7:
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Sn.Necmeddin ŞİMŞEK,Sn Salih Akarsu,AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.'Yİ temsilen Sn.Rüveyda ŞİMŞEK, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Süleyman BIÇAKLI, Sn.Mustafa Cihat DURMUŞ'un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
GÜNDEM 8:
Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına brüt/aylık 30.000 TL, Yönetim kurulu üyelerine brüt/aylık 5.000 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine brüt/aylık 3.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle önergenin kabulüne karar verildi.
GÜNDEM 9:
IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 10:
2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı, 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
GÜNDEM 11:
Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla ‘Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması önergesi verildi. Önerge oya sunuldu. Mevcudun oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi.
GÜNDEM 12:
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.
GÜNDEM 13:
Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
GÜNDEM 14:
Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
GÜNDEM 15:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında okunmuş sayılması ile ilgili önerge verildi. Mevcudun oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi.
GÜNDEM 16:
Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AKYHO HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 AKYHO TUTANAK 1.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037792


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.921 Değişim: -0,64% Hacim : 65.011 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 10.904 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0296 Değişim: 0,68%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9334 Değişim: 0,93%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.520,21 Değişim: -0,35%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.