KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2018 - 18:27
KAP ***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 19.03.2018
Genel Kurul Tarihi 16.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ISPARTA
İlçe ISPARTA MERKEZ
Adres Pirimehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2 No:77

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2 - 2017 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5 - 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.genel kurulun onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Başkanımız i.Atilla SÜLDÜR den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 06.03.2018 tarihinde atanan Mustafa TUTAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi
13 - 2017 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temmeniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Genel Kurul Çağrı Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.04.2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 11:00 de Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 Isparta adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 33209115 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Çevik ve Abbas Altınbağ Gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinin 23 Mart 2018 Tarih ve 9543 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Şirketin 16.500.000,00 TL (OnaltımilyonbeşyüzbinTL) olan sermayesi 284.482,76- TL (İkiyüzseksendörtbindörtyüzsekseniki TL yetmişaltı KR) A Grubu, 16.215.517,24-TL (Onaltımilyon İkiyüzonbeşbin Beşyüzonyedi TL Yirmidört KR) B Grubu Olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 16.500.000 (Onaltımilyonbeşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır.
Hazirun cetveli tetkikinde, 284.482,76 TL (İkiyüzseksendörtbindörtyüzseksenikiTL Yetmişaltı KR) 'si sermayesine tekabül eden 284.482,76 İkiyüzseksendörtbindörtyüzsekseniki virgül Yetmişaltı) adet A Grubu paydan 24.447,554 TL (yirmidörtbindörtyüzkırkyedi TL beşyüzellidört KR) sermayeye karşılık, 24.447,554 (Yirmidörtbindörtyüzkırkyedi virgül beşyüzellidört) Adet payın asaleten fiziken, 112.756,474 TL (Yüzonikibin yediyüzellialtı TL Dörtyüzyetmişdört KR)sermayeye tekabül eden 112.756,474 (Yüzonikibin yediyüzellialtı virgül Dörtyüzyetmişdört ) Adet payın Vekaleten Fiziken olmak üzere, Toplam 137.204,028 TL (Yüzotuzyedibinikiyüzdört TL sıfıryirmisekiz KR) Sermayeye karşılık 137.204,028 (Yüzotuzyedibinikiyüzdört virgül sıfıryirmisekiz) Adet payın,
16.215.517,27 TL (Onaltımilyonikiyüzonbeşbinbeşyüzonyedi TL yirmiyedi KR) sermayesine tekabül eden 16.215.517,27 (Onaltımilyonikiyüzonbeşbinbeşyüzonyedi virgül yirmiyedi) adet B Grubu Paydan, 1.815.814,494 TL (Birmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzondört TL dörtyüzdoksandört KR) sermayeye tekabül eden 1.815.814,494 (Birmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzondört virgül dörtyüzdoksandört) adet payın asaleten Fiziken, 9.050.755,508 TL (Dokuzmilyonellibinyediyüzellibeş TL beşyüzsekiz KR) sermayeye tekabül eden 9.050.755,508 (Dokuzmilyonellibinyediyüzellibeş virgül beşyüzsekiz) adet payın Vekâleten fiziken, 1 TL (Bir TL ) sermayeye takabül eden 1 (Bir) Adet Payın Asaleten Elektronik ortamda Toplam 10.886.571,002 TL (Onmilyonsekizyüzseksenaltıbinbeşyüztetmişbir TL sıfır sıfır iki KR) ye tekabül eden 10.886.571,002 (Onmilyonsekizyüzseksenaltıbinbeşyüztetmişbir virgül sıfır sıfır iki) adet payın,
Toplam 11.003.775,030 TL (OnbirmilyonÜçbinyediyüzyetmişbeşTL sıfırotuz KR) sermayeye tekabül eden 11.003.775,030 (OnbirmilyonÜçbinyediyüzyetmişbeş virgül sıfırotuz ) Adet payın (%66,68) (altmışaltı virgül altmışsekiz) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Söz alarak Toplantının Türk Ticaret Kanunu 409. Maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış , Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi
Toplantı Yoklama ve Açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza Tarafından Saat 11:05'de Açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vatanımız Uğruna Şehit Olan Şanlı ordumuzun Askerleri, Ebediyete intikal etmiş ortaklarımız ile Vatan Savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı.
Divan heyeti Teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza, Divan Başkanlığına Şükrü BAŞDEĞİRMEN'i, Oy Toplama Memurluğuna Av. Kerim UYSAL'ı, Katipliğe Gökhan MERT'i öneren Dilekçeyi okudu. El Kaldırma ve Elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu divan oy birliği ile seçildi.
2- 2017 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen raporlar ve Denetçiler Raporu Katip Gökhan Mert tarafından okundu. Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, oy birliği ile okunmamasına karar verildi.
Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici ) Vekili Semih Sander Yıllık Faaliyet raporu için divan heyetine yazılı olarak Şerh bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK1)
Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza Söz alarak, "Göltaş Enerji Sermaye artırımına katılmamakla şirketi zarara uğratılması söz konusu değildir. Yaptığımız 09.10.2017 tarihli olağanüstü Genel Kurulda, Göltaş Enerji'nin ürettiği fonların hakim hissedar tarafından kullanılmasına, fizibilite raporunda sunulan öngörülere özellikle maliyetler açısından uyulmamasına ve kamuoyuna daha önce açıkladığımız diğer gerekçelerle, Olağan Genel Kurulda açıklanmamasına rağmen Göltaş Enerji'yi ibra etmememiz nedeniyle hemen Genel Kurul'un ardından payımızı azaltmaya yönelik olarak alınan bu sermaye artırımı kararının Aksu Enerji'nin mali yapısını daha da zayıflatmanın ve şirkete girecek kaynağın geçmiş yıllardaki gibi kullanılacağı gerçeğine karşın payımızın azaltılması olasılığını ortadan kaldırmak için yeterli kaynağın bulunması koşuluyla sermaye artırımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir. Göltaş Enerji tarafından Sermaye tamamlanması için makul süre tanınmadığından dolayı gerekli finans sağlanamamış ve sermaye artırımına iştirak edilememiştir." demiştir.
Yine Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu Söz Alarak "Göltaş Enerji, Orma A.Ş.'nin 2013 yılında Göltaş Enerji'deki paylarını nominal değerinin 9,80 katına almış (yaklaşık 11.260.000 USD) iken aradan geçen 4 yıl sonra, 2017 yılında sermaye artırımı için aynı hissenin değerini nominal değerin 1,81 katı bir değer ile karar almak istemesi hiçbir ekonomik değerelendirmeye dayanmıyordu. Kendi kontrollerindeki Orma A.Ş.'den olan alacaklarını tahsil etme yerine hiç planlanmamış ve ihtiyaç olmayan sermaye artırımına kalkışmaları tamamen şirketimiz Aksu Enerji'nin payını azaltma amacına yöneliktir. Aksu Enerji'nin mali durumunu bilerek bu yönteme başvurmuşlardır. Göltaş Enerjinin Sermaye artırımına ihyitacı olmadığı, yapılan işlemin Aksu Enerji A.Ş. nin payının düşürülmesi amaçlı olduğu aşikardır demiştir. Başka söz alan olmadı.
3- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici ) Vekili Semih Sander, Finansal Tabloların müzakeresi için yazılı şerh bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK 2)
Söz alan Şirket Avukatı Kerim Uysal, "Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna Sermaye artırımına katılınılması konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki Finansal Durumlar çerçevesinde Kredi başvuruları yapılarak ve en önemlisi iştirakimiz Göltaş Enerji den sermaye artırımına katılınılması konusunda ek bir makul süre talep edilmek sureti ile kullanılmıştır. Ancak Makul süre tanınmadığı ve kredi temin edilemediği için sermaye artırımına katılılamaıştır. Bundan dolayı da şirketin uğramış olduğu bir zarar bulunmadığı için finansal tablolarda bu yönde bir karşılık ayrılmamıştır." Demiştir.
El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
Bu Madde de Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2017 Faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan el kaldırma yöntemiyle açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2017 Bağımsız Denetçi Yapılan el kaldırma yöntemiyle açık oylama neticesinde, 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu kabul edilerek tasdik olundu.
(Oylama Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.)
Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici ) Vekili Semih Sander, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası için yazılı muhalefet şerhi bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK 3)
5- 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
2017 Mali Yılı için Kar Dağıtımı yapılmaması hususu El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici ) Vekili Semih Sander, Kar Dağıtımı için yazılı şerh bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK 4)
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Paşaoğlu söz alarak "Göltaş Enerjinin Norm kadro ile yönetilmemesi, olağandışı yönetim giderleri ile yönetilmesinden dolayı kar etmemekte olduğu, Aksu Enerji A.Ş.ye bir katkısı bulunmamakla birlikte şirket olarak verdiğimiz her kuruşun Göltaş Enerji'de verimsiz kullanılacağı ve gereksiz yere harcanacağı açıktır. Ayrıca Göltaş Enerji'nin işletmesinin, bu konuda çok daha deneyimli olan şirketimize verilmesini talep ettik, olumlu bir yaklaşım göremedik, halbuki işletme yetkisinin şirketimize verilmesi halinde Göltaş Enerji'nin zarardan kurtarılıp karlı hale getirileceğinden hiç kuşkumuz yoktur. dedi.
6- Yönetim Kurulu tarafından 2018 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.genel kurulun onayına sunulması.
2018 Hesap Dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
7- Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla Süldür'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 06.03.2018 tarihinde atanan Mustafa Tutar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Onaya Sunulması
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atilla Süldür'ünn 05.03.2018 tarihli istifa dilekçesinden sonra 06.03.2018 tarih ve 546 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Şirket Genel Müdürü Mustafa Tutarın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması için El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylanmıştır.
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi
Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başı aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Bu Maddede
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11- 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
2017 Yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi.
12- Şirket'in 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
2017 Yılı içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına 50.000 TL tutarında Bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2018 Yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 50.000 TL Üst sınır belirlendi. Ayrıca değersiz hale düşen Rüzgar ölçme aygıtlarının bir eğitim kurum/kurumlarına bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için talepte bulunuldu,
El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup ( Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
13- 2017 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
Konunun Bağımsız Denetim Raporunun Taahhütler başlığında detaylı olarak verildiğini belirtilerek, İlgili bölüm Katip Gökhan MERT tarafından okunarak pay sahipleri 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.
14- Dilek Temenniler ve Kapanış
Söz Alan olmadı, Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından toplantı saat 12:19 da kapatıldı.
İş Bu Tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017_Olağan_Genel_Kurul_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Genel Kurul Tutanak EK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2018 Pazartesi günü Saat 11:00'de "Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA" adresinde yapmasına,
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Aksu Enerji Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677394


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.