KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

18.03.2019 - 22:12
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
146
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677465
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlgisiz.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlişkili taraf işlemleri Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı, finansal tablolar ve faaliyet raporu içinde verilmektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677465
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı, finansal tablolar ve faaliyet raporu içinde verilmektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677465
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684285
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 14 ile düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2017 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 78,59
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinden dağıtılabilir kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684285
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
15/05/2018 0 % 84,52 % 0,97 % 84,42 Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır. Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır. Madde 10 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677465, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684285, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686130


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporumuzun Bir Bakışta Aksa Enerji ve Faaliyetler bölümleri altında bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitemizin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim bölümünün altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde ve Finansal Bilgiler bölümünün, İlişkili Taraf Açıklamaları başlığının altında yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33,33 12 12
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
3 adet rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporumuzda, Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içinde yer verilmektedir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Şaban Cemil Kazancı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Cüneyt Uygun (Cüneyt Uygun 31.12.2018 tarihinde istifa etmiş olup henüz Genel Müdür atanmamıştır.)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üyemiz bulunmakta olup 8 üyenin 1'i kadındır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Şaban Cemil Kazancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 Bağımsız üye değildir. - Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Serdar Nişi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 Bağımsız üye değildir. - Hayır (No) Evet (Yes)
Tülay Kazancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 Bağımsız üye değildir. - Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Akif Şam İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2017 Bağımsız üye değildir. - Hayır (No) Evet (Yes)
Yaşar Erkin Şahinöz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/09/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709817 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Murat Yeşilyurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/11/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719524 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Ücretlendirme Politikası'nın içinde yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
10
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Şirketimiz bünyesinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurulu 1 adet Aksa Enerji Yönetim Kurulu üyesi, Grup Başkanı / Grup Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Direktörü ve Denetim Direktörü’nden oluşur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
İhbar mekanizmasına erişim etik@aksa.com.tr veya 0 850 511 11 12 Etik Hattından sağlanır. Ayrıca katlarda Şikayet ve İhbar kutuları bulunmaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu sekmelerinde bulunmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve tüm engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla Grup bünyesindeki İş Sağlık ve Güvenliği Kurulu, Etik Hat telefon numarası ve e-posta adresi, web sitesi üzerinden Bize Yazın platformu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu uygulamaları kullanılmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları sekmesinde bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları sekmesinde bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Sürdürülebilirlik başlığı altındaki Çevresel Sürdürülebilirlik sekmesinde bulunmakta olup Sürdürülebilirlik raporlarımız ise Sürdürülebilirlik başlığı altında, Raporlar sekmesinde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sekmesinde bulunmaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) "Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkında" bölümünün altındaki Ortaklık Yapısı sekmesinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
İngilizce ve Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Finansal Bilgiler başlığı altında, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun içinde "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlığında verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içinde paylaşılmıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu bilgiler faaliyet raporumuzun Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
23
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98,37
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Toplantı gününden en az 7 gün önce yapılan toplantı çağrısında toplantı gündemi ve gündemle ilgili evraklar eklenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında Esas Sözleşme sekmesi içinde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümü altında, Komiteler başlığında sunulmaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/191392
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yaşar Erkin Şahinöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat Yeşilyurt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Akif Şam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özlem McCann Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yaşar Erkin Şahinöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Akif Şam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748433


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,00% Hacim : 14.023 Mio.TL Son veri saati : 13:15
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6482 Değişim: 1,54%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0803 Değişim: 1,12%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
416,28 Değişim: 1,21%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.