KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2018 - 12:39
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 17.04.2018
Genel Kurul Tarihi 15.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Özalp Çıkmazı No:10 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
7 - 2017 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarında 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
13 - Görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - 2017 YILI SORUMLULUK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KONSOLİDE SPK RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YK KARARI-05.04.2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - YÖNETİM KURULU KARARI.pdf - İlan Metni
EK: 10 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - AÇIKLAMALI GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11 AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ 2017 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 592.600 TL sermayeye karşılık 592.600 adet payın asaleten, 31.181.391 TL sermayeye karşılık 31.181.391 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 486.465.267 TL sermayeye karşılık 486.465.267 adet pay diğer temsilciler tarafından ve toplam 518.239.258 TL sermayesine tekabül eden 518.239.258 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Aydın tarafından açıklandı.
MADDE – 1
Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Cüneyt Uygun'nun seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Gözde Hasçelik Abraş toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizek görevlendirildi.
Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.
MADDE – 2
Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 3
Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 265.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.973.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 4
Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2017 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faaliyetleri detaylı şekilde açıklandı.
Paydaşlar arasında bir fiziki katılımcı görüşlerini rüzgar santrallerinin satışı ve yurt dışı projeleri ile ilgili tebriklerini ve yurt içi santrallerinin neden tam kapasite ile çalışmadığına ilişkin sorusunu iletti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun yurt içi santrallerinde özellikle Aksa Göynük Termik Santrali için kaynak maliyeti, iç tüketim ve teknoloji sebebiyle kapasite kullanım oranlarını belirlediğini 2018 yılı içinde kapasite oranının arttırılması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
Fiziki katılımcı yeniden söz aldı, şirket faaliyet raporunun çok detaylı olduğunu, ancak küçük yatırımcı olarak teknik değerlendirmelerde bulunamadıklarını bu nedenle Aksa Göynük ve Antalya Doğalgaz Santrali özelinde mevzuattaki gelişmelerin nasıl etkilendiği sorusunu iletti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun mevzuattaki gelişmeleri ve santralleri ne şekilde etkileyeceğini açıkladı.
Fiziki katılımcı yeniden söz alarak, 2018 yılı içinde şirketi olumlu etkileyecek gelişmeler kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin şirkete etkisi hakkında bilgi istedi. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun son kaynak tedarik tarifesinin şirketi ne şekilde etkileyeceği hususunda bilgilendirmede bulundu.
Fiizki katılımcı ayrıca şirketin yurtdışı yatırımlarındaki gelişmeler hakkında bilgi istedi, Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
Fiziki katılımcı tekrar söz alarak elektrik tarifelerindeki artışın şirketin finansallarına ne şekilde yansıyacağı hususunda bilgi talep etti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 265.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.973.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 5
Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 1.840.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.398.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
MADDE – 6
Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2018 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1.840.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.398.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 7
Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2017 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebligˆi ve bu tebligˆ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dagˆıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ka^r dagˆıtım o¨nerisi, KAP'ta ve Ek-7 ve Ek-8 olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebligˆ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinden dağıtılabilir kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.
MADDE – 8
Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri 1.575.000 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.664.258 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 9
Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 362.372 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.876.886 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 10
Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ıncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlık ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-5 olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.
MADDE – 11
Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 89.633,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000 TL üst sınır 24.028.213 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 494.211.045 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
MADDE – 12
Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.
MADDE – 13
Gündemin on üçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.
Yatırımcılar arasında bir fiziki katılımcı 2010 yılında halka açılan şirketin 2018 yılında mevcut durumunu dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirmesini talep etti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun değerlendirmelerini iletti ve şirket içindeki görevlerini doğru yaptıklarını samimiyetle ifade etti.
Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Aydın ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,58% Hacim : 14.357 Mio.TL Son veri saati : 14:25
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.491
Açılış: 1.475
9,6850 Değişim: 0,86%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,2528 Değişim: 0,54%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
561,14 Değişim: 1,37%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.