KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 - 00:00
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - .Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - 2019 yılı faaliyeti sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 21.445.524 TL dönem net zararının (Yasal kayıtlara göre 10.003.839.41TL )nin geçmiş yıllar zararı hesabına kaydedilmesine,geçmiş yıl zararı hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak karın olmamasından dolayı kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi
7 - Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi atamasının genel kurulun onayına sunulması,
9 - .Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin,Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4.maddesinin,Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp genel kurulun onayına sunulması, SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İkinci Bölümünde yer alan ‘Önemli Nitelikli İşlemler' 5. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi' nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında işlemin onaylanacağı genel kurulda kapsadığı tüm madde içerikleriyle görüşülmesi ve genel kurul onayına sunulması.(Karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı Yönetim kurulu Ek Gündem Maddesi Kararında yer almaktadır.)
10 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
11 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-1 GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EK-2 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ-1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 EK-3VEKALETNAME(1).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 AKDENİZ GÜVENLİK Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 YÖNETİM KURULU EK GÜNDEM MADDESİ KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 GENEL KURUL GÜNDEMİNE EK MADDE TALEBİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2020 tarihinde, saat 14.00 de, Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Akdeniz Girişim Holding merkez binasında yapılmıştır.Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM MADDE 1:
Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa ölçücü, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet Coşkuner'in ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Özlem Nazlı Arıkan'in seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda madde oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Mustafa ölçücü tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın AHMET COŞKUNER atanmış olup, Toplantı Başkanı Sn. Mustafa ölçücü tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 2:
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Yapılan Müzakereler sonucunda 2019 yılı faaliyet raporu , 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, 2019 yılı Bilânço ve Gelir tablosu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
2019 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 5:
2019 yılı için net zarar bulunması nedeniyle kar dağıtılmamasına ve zararın bünyede tutulmasına Genel Kurul'un onayına sunulması hususu oylamaya sunuldu, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim kurulu üyelerine verilen ücret ve huzur hakkı, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin seçilmi oy birliği ile kabul edildi.
İlgili maddede genel kurula eleketronik ortamda katılan ve muhalefet şerhi gönderen Sevda Alkan "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyulmadığı ve Yeterli Sayıda Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Yapılmadığı İçin Red Oyu veriyorum" dedi. (Muhalefet şerhi tutanak ekindedir. )
GÜNDEM MADDE 8:
Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Işık Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin kabul edilmesine ortakların oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri' 'başlıklı 4. Maddesi,''Karın Tespiti ve Dağıtımı'' başlıklı 14. Maddesinin Ekteki şekliyle tadili hususunda gerekli açıklamaların ilgili mecralarda paylaşılmış olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
a-)9.MADDENİN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER KAPSAMINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ
SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İkinci Bölümünde yer alan ‘Önemli Nitelikli İşlemler' 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi' nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında
1) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
2) SPK.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,88 TL olduğu,
3) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve en az 10 (on) iş günü, en fazla 20 iş günü süreceği,
4) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
5) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
6) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği,.
7) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
b-)GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
Anılan işlem görüşülerek Genel kurulun onayına sunuldu.Anılan işlem,Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin "0" adet elektronik ret oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Şirket ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgi verilmiş sayılması hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.2020 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırı 100.000,00 TL (YüzBinTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Toplantıya, saat 15:30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 29/06/2020

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK HAZİRUN-FİNAL.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak, pay sahiplerinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, 29/06/2020 Pazartesi günü saat 14:00'da Ek_1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Akdeniz Girişim Holding Merkez Binasında toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Ek-2 deki davet ilanının ve Ek-3 teki vekaletname örneğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine
karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853363


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.803 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5359 Değişim: 0,72%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1122 Değişim: 0,72%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
496,22 Değişim: 0,45%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.