KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2018 - 17:48
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
e mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 29.06.2018
Genel Kurul Tarihi 10.08.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
5 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sadi Taylan'ın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ali Sandıkçı'nın Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton) seçiminin onaylanması,
10 - Şirket 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Şirketimizin 28.02.2017 tarihli ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yatırımcılara duyurulan şirket paylarının geri alım kararına ilişkin işlemler, geri alımın sonlandırılması hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
16 - Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1:
Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Zümrüt Demiral, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Coşkuner'in ve Tutanak Yazmanlığına Zeynep Memiş'in seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda madde oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile 01.01.2017 -31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Okunmuş sayılması hususu oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDE 4:
Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından 01.01.2017 -31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasına sadece Bağımsız Denetim Görüşü kısmının okunması için verilen sözlü önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)'ni temsilen Sn. Sibel Ata tarafından okunarak müzakere edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile 2017 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosunun özetinin okunması ve SPK.'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporları genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle, finansal tabloların toplantıda okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda madde için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço, Gelir Tablosu ile SPK.'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporları, oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
2017 yılı faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine 25.06.2018 tarihli 2018-15 nolu yönetim kurulu kararı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 60469273940 T.C Kimlik no'lu Cevdetpaşa Cad. No:58/C Bebek-Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Ali Sandıkçı'nın yönetim kurulu üyesi olarak onaylanması hususu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu
150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 6.665.596,00 TL ortaklık net dönem karı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 5.469.404,31 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket esas sözleşmesi gereği mahsup edilen geçmiş yıllar zararı ve ayrılması gereken 273.470,22 TL lik I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.392.125,78 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.195.934,09 TL'dir.
Buna göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.565.325,78 TL, yasal kayıtlara göre ise 5.369.144,09 TL'dir.
Şirketimizin 2017 yılı dağıtılabilir net karı olan 4.850.000 TL'de 4.365.000,00 TL'sinin ortaklara A Grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına (%11,79), 485.000,00 TL'sinin nakit olarak dağıtılmasına (%1,31), 300.000,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,
Her biri 1 TL nominal değerli hisseye,
Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,013 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,310)
Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düşüldükten sonra net 0,011 TL nakit temettü (temettü oranı % 1,114) dağıtılmasına,
Kar payından bedelsiz hisse senedi dağıtımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili yasal mercilerin onayına sunulmasına, Nakit kar dağıtım tarihinin 31.12.2018 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi teklifi hususlarının ve Ek_1 Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un onayına sunulması hususu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)'nin kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan, Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ekinde bilgilendirme dökümanı olarak yer alan, Şirket Esas Sözleşmesinin "sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı maddesinin tadiline yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından alınacak izinler ve sermaye artırımı için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen sözlü önerge ile Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www. akdenizguvenlik.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle bilgi verilmiş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
28.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Şirket hisselerinde yaşanan ani ve sert düşüş sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda bu olağan dışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirket paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla şirketin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine ilişkin kararı doğrultusunda 28.02.2018 – 10.05.2018 tarihleri arasında BIST'te işlem gören ve şirket sermayesinin %1,18'ine denk gelen toplam 437.472 adet hisse senedini pay başına ortalama 4,51 TL fiyattan 1.974.893,44 TL karşılığında geri alındığı ve Son durum itibari ile şirketin portföyünde toplam geri alınan paylar toplamının 736.446 adet, Şirket sermayesinin de %1,99'una denk geldiği genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 15:
2017 yılı içerisinde eğitim faaliyetlerine destek veren vakıf, dernek, yardım kuruluşları vb yerlere "173.200 TL" bağış yapıldığı hakkında bilgi verildi.
2018 yılına ilişkin bağış ve yardım üst sınırı 4.000.000,00 TL (DörtMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. 11 red oyuna karşılık 21.670.975,874 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 16:
Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak Sayın Necmeddin ŞİMŞEK tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkanına aylık 18.000 TL yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL, mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.500 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 17:
Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Bey şirketin gelecek projeksiyonlarına ilişkin iyi temennilerde bulunarak, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya, toplantı başkanınca son verildi.
10.08.2018


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel kurul tutanak imzalı_10082018.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 10082018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin 2017 yılı olağan genel kurulda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: 0,35% Hacim : 6.931 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8373 Değişim: -0,32%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3474 Değişim: -0,83%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,93 Değişim: -0,42%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.