;

KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2022 - 20:32
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.805.358.410 2.194.391.593
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 865.104.468 1.182.736.630
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 940.253.942 1.011.654.963
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 3.480.000.913 2.962.029.646
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.613.313.038 1.216.091.948
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 1.606.370.911 1.737.608.467
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 258.437.627 6.454.765
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.879.337 1.874.466
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 1.756.050.072 1.548.287.773
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 1.763.543.472 1.555.532.867
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -32.509.499 -19.642.726
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 271.176.058 241.838.830
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -246.190.913 -229.472.152
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
17.384 216.109
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
17.384 216.109
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.506.887 29.521.449
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.219.112 1.217.576
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 11.287.775 28.303.873
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 560.902.541 450.435.963
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 520.965.907 442.876.267
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
16.920.066 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 23.016.568 7.559.696
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.040.497 2.975.608
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
1.969.627 2.968.911
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
70.848 6.675
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.616.876.704 7.187.858.141
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 40.358.469 39.925.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.329 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 34.747.151 31.263.486
Motorlu Taşıtlar
6 1.878.421 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 23.621.962 23.807.488
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 45.750.024 43.374.169
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -65.644.418 -61.996.814
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 121.485.113 112.572.496
Haklar
8 235.551.140 223.788.042
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -150.347.767 -141.527.231
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 36.281.740 30.311.685
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
118.522 138.005
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 118.522 138.005
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
108.655.424 47.368.754
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 108.655.424 47.368.754
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
270.617.528 200.004.574
TOPLAM VARLIKLAR
7.887.494.232 7.387.862.715
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
124.303.182 132.802.013
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
85.910.417 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 23.664.189 21.532.058
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.949.324 -6.563.640
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 21.677.900 117.833.595
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
1.461.336.373 1.243.900.854
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 1.461.336.373 1.243.900.854
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
7.613 54.225
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
6.470 53.082
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
232.809.217 268.375.699
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 21.107.375 19.120.708
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 53.609.938 60.198.675
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 158.091.904 189.056.316
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
4.650.868.073 4.073.613.556
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 2.231.846.778 2.012.331.492
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 291.595.209 93.325.083
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 2.127.424.597 1.967.951.413
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 1.489 5.568
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
82.027.740 124.706.305
Ödenecek Vergi ve Fonlar
76.266.383 99.431.502
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 413.168 235.747
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 105.330.567 105.330.567
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -99.987.850 -80.296.983
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
63.927.009 62.941.823
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 63.927.009 62.941.823
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 325.117.288 286.416.187
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 325.117.288 236.564.242
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 49.851.945
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.940.396.730 6.192.810.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
10.737.192 12.595.616
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.906.150 15.802.373
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -2.168.958 -3.206.757
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
126.136.638 119.053.554
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.330.677 1.343.509
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 124.805.961 117.710.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
14.980.679 14.112.606
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 14.980.679 14.112.606
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
151.854.509 145.761.776
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
612.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 612.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
0 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 0 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
273.654.989 298.983.608
Yasal Yedekler
15 111.936.210 111.936.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
200.091.506 225.705.415
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -9.128.513 -8.518.554
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -29.244.276 -30.139.525
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
163.920.341 163.920.341
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
-254.332.337 189.396.766
Dönem Net Karı
0 189.396.766
Dönem Net Zararı ( -)
37 -254.332.337 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
795.242.993 1.049.290.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
7.887.494.232 7.387.862.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.049.055.893 937.666.366
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
749.634.508 771.780.292
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.167.419.921 917.299.870
Brüt Yazılan Primler (+)
24 2.481.678.826 1.577.955.625
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.260.640.685 -617.878.687
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -53.618.220 -42.777.068
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-219.515.287 -143.876.073
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -635.441.445 -224.447.487
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 408.706.834 75.188.377
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 7.219.324 5.383.037
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-198.270.126 -1.643.505
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -153.515.428 81.583.215
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -44.754.698 -83.226.720
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
284.789.414 154.833.145
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
7.217.743 4.058.465
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
7.217.743 4.058.465
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
7.414.228 6.994.464
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.342.268.614 -783.622.194
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.083.896.610 -577.261.140
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-924.420.823 -447.689.534
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.290.925.290 -683.811.028
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 366.504.467 236.121.494
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -159.475.787 -129.571.606
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-386.916.748 -384.569.005
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 227.440.961 254.997.399
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 4.079 2
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 420.712 23.714
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -416.633 -23.712
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -7.095.916 -3.730.484
Faaliyet Giderleri (-)
32 -210.237.218 -167.654.671
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -41.042.949 -34.975.901
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -41.042.949 -34.975.901
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-293.212.721 154.044.172
HAYAT TEKNİK GELİR
30.121 31.817
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
30.121 31.817
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0
HAYAT TEKNİK GİDER
-22.821 -28.541
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-35.653 -33.227
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-38.257 -33.227
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-38.257 -33.227
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 2.604 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.604 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
12.832 4.686
Matematik Karşılıklar (-)
12.832 4.686
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
11.549 4.217
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
1.283 469
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
7.300 3.276
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-293.212.721 154.044.172
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
7.300 3.276
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
-293.205.421 154.047.448
YATIRIM GELİRLERİ
507.988.871 281.630.322
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 103.791.453 91.718.371
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 21.074.141 29.722.370
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 71.297.578 15.586.122
Kambiyo Karları
36 245.819.858 127.161.253
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 66.005.841 17.442.206
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-526.105.524 -295.238.115
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -4.761.584 -1.697.693
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -3.235.094 -9.840.914
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -3.154.885 -8.232.740
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-284.789.414 -154.833.145
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -216.809.480 -110.033.342
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -13.355.067 -10.600.281
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 56.989.737 -34.944.531
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -7.558.692 -23.309.429
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 4.194.993 2.337.614
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 62.825.827 -10.584.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 2.755.485 240.271
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -5.227.876 -3.628.761
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -254.332.337 91.942.392
Dönem Karı veya Zararı
-254.332.337 105.495.124
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 0 -13.552.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-254.332.337 91.942.392
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.283.324.052 1.987.443.950
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.207.912.768 -1.811.194.974
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
75.411.284 176.248.976
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -19.690.867 -18.176.934
Diğer Nakit Girişleri
5.546.052 3.204.916
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-177.177.371 -163.528.996
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-115.910.902 -2.252.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.906.728 302.484
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -21.344.777 -7.991.102
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.060.112.637 -1.234.366.801
Mali Varlıkların Satışı
642.139.792 1.064.694.860
Alınan Faiz
189.902.272 92.220.770
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
-96.155.695 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-54.463.132
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-343.664.317 -139.602.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
85.910.417
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -5.823.882 -3.710.103
Ödenen Temettüler (-)
38 0 -201.960.000
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
20 -3.044.444
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
77.042.091 -205.670.103
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.848.413 -11.937.944
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-378.684.715 -359.463.006
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.777.272.887 1.994.609.067
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.398.588.172 1.635.146.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
77.569.874 77.569.874
Yeni Bakiye
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 163.920.341 1.200.541.701
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -41.253.519 0 0 0 0 0 0 0 -41.253.519
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -672.529 0 0 -672.529
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 91.942.392 0 91.942.392
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 29.070.000 0 97.272.886 -126.342.886 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -39.811.970 0 0 111.936.210 62 310.571.010 91.942.391 163.920.341 944.558.045
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 1.049.290.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -30.139.525 0 0 111.936.210 62 308.176.188 189.396.766 163.920.341 1.049.290.042
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
306.000.000 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 895.249 0 0 0 0 0 0 0 895.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -609.961 0 0 -609.961
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -254.332.337 0 -254.332.337
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 189.396.766 -189.396.766 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
612.000.000 0 -29.244.276 0 0 111.936.210 62 190.962.993 -254.332.337 163.920.341 795.242.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026012


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.