KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

25.10.2021 - 21:01
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.329.469.935 2.270.224.400
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.633.063.033 1.600.368.638
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 696.406.902 669.855.762
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 2.193.996.534 1.744.245.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.159.033.981 1.473.530.640
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 805.037.774 205.527.370
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 228.127.731 63.234.980
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.797.048 1.952.843
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 959.203.881 1.119.739.438
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 965.897.996 1.125.530.327
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -32.205.161 -17.859.556
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 219.813.425 179.509.326
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -194.333.333 -167.471.613
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
217.138 178.735
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
217.138 178.735
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
21.023.521 22.669.699
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.128.459 979.217
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 19.895.062 21.690.482
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 363.109.063 339.865.524
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 347.831.128 334.192.509
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 230.751
Gelir Tahakkukları
11.340.025 468.610
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 3.937.910 4.973.654
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.010.497 2.314.724
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
1.989.508 2.312.182
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
20.967 2.520
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
5.869.030.569 5.499.238.353
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 36.117.092 43.502.027
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 32.446.382 30.431.171
Motorlu Taşıtlar
6 3.683.244 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.921.842 21.682.557
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 37.972.109 41.129.271
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -64.394.190 -54.059.542
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6 2.889.136 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 77.990.848 57.223.537
Haklar
8 191.506.036 161.424.844
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -135.161.223 -113.365.102
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 21.646.035 9.163.795
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
19.878 61.469
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 19.878 61.469
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
40.699.050 20.173.371
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 40.699.050 20.173.371
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
154.826.868 120.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
6.023.857.437 5.620.198.757
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
25.743.299 80.005.619
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 15.766.206 13.524.088
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.598.370 -6.146.671
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 14.575.463 72.628.202
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
740.431.854 765.628.607
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 740.431.854 765.628.607
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
25.036 457.900
Ortaklara Borçlar
12.2 1.142 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
23.894 456.757
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
153.654.295 151.909.107
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 11.602.290 8.186.217
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 44.333.337 45.560.203
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 97.718.668 98.162.687
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
3.588.992.875 3.067.714.264
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.718.725.556 1.627.711.840
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 14.864.657 23.860.001
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.855.398.037 1.416.138.827
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 4.625 3.596
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
80.998.635 77.151.855
Ödenecek Vergi ve Fonlar
50.715.765 53.293.686
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 216.382 238.630
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
8.179.107 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 86.185.111 117.630.688
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -64.297.730 -94.016.621
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
94.137.779 70.812.935
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 94.137.779 70.812.935
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 177.511.880 154.948.180
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17.16 177.511.880 149.596.174
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 5.352.006
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.861.495.888 4.368.628.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
8.654.454 21.514.606
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 11.370.390 28.360.104
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -2.715.936 -6.845.498
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
111.239.205 97.988.544
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.354.278 1.418.276
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 109.884.927 96.570.268
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
11.223.792 9.095.078
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 11.223.792 9.095.078
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
131.117.451 128.598.228
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
2.14 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
316.969.646 207.289.147
Yasal Yedekler
15 111.936.209 82.866.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
15 225.705.416 128.432.529
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -6.635.512 -5.451.203
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -14.036.529 1.441.549
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 230.934.658 432.342.886
Dönem Net Karı
230.934.658 432.342.886
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.031.244.098 1.122.971.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
6.023.857.437 5.620.198.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
2.973.637.179 2.357.886.756 1.073.910.929 831.477.059
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.481.435.003 2.015.708.520 879.542.834 691.070.112
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 2.563.453.376 2.019.353.725 883.159.918 760.701.553
Brüt Yazılan Primler (+)
24 4.471.373.367 3.535.653.598 1.471.332.692 1.269.714.653
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.783.978.649 -1.417.244.152 -543.831.234 -471.790.702
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -123.941.342 -99.055.721 -44.341.540 -37.222.398
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -91.013.716 6.485.125 -14.320.256 -62.892.641
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -119.677.077 -97.919.310 61.183.687 -84.182.430
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 23.160.470 108.906.312 -78.711.985 19.200.100
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 5.502.891 -4.501.877 3.208.042 2.089.689
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 8.995.343 -10.130.330 10.703.172 -6.738.800
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 655.480.503 -113.023.687 419.309.289 -15.134.539
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -646.485.160 102.893.357 -408.606.117 8.395.739
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
460.856.145 309.043.692 166.035.607 121.210.443
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
14.609.815 3.522.185 5.784.096 966.367
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
14.609.815 3.522.185 5.784.096 966.367
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
16.736.216 29.612.359 22.548.392 18.230.137
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-2.606.187.825 -1.804.204.401 -970.988.897 -689.422.995
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.966.138.245 -1.278.036.016 -749.723.665 -499.121.114
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.526.878.682 -955.988.484 -618.711.153 -364.008.888
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.216.171.918 -1.405.765.699 -826.934.632 -543.933.257
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 689.293.236 449.777.215 208.223.479 179.924.369
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -439.259.563 -322.047.532 -131.012.512 -135.112.226
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-1.287.895.782 -763.408.890 -524.185.561 -382.239.404
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 848.636.219 441.361.358 393.173.049 247.127.178
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -1.031 2.723 -109 230
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 -9.355 352.410 -74.254 397.318
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 8.324 -349.687 74.145 -397.088
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -13.314.658 -3.669.404 -4.443.822 -7.217.642
Faaliyet Giderleri (-)
32 -518.255.371 -442.009.588 -179.240.763 -151.992.637
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -108.478.520 -80.492.116 -37.580.538 -31.091.832
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -108.478.520 -80.492.116 -37.580.538 -31.091.832
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
367.449.354 553.682.355 102.922.032 142.054.064
HAYAT TEKNİK GELİR
93.928 96.984 30.676 32.089
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
93.928 96.984 30.676 32.089
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-89.267 -100.759 -34.888 -34.855
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-153.264 -127.998 -49.307 -51.654
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-153.616 -119.665 -49.307 -47.924
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-153.616 -119.665 -49.307 -47.924
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 352 -8.333 0 -3.730
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
352 -8.333 0 -3.730
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
63.997 27.239 14.419 16.799
Matematik Karşılıklar (-)
63.997 27.239 14.419 16.799
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
57.597 24.515 12.977 15.119
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
6.400 2.724 1.442 1.680
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
4.661 -3.775 -4.212 -2.766
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
367.449.354 553.682.355 102.922.032 142.054.064
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
4.661 -3.775 -4.212 -2.766
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
367.454.015 553.678.580 102.917.820 142.051.298
YATIRIM GELİRLERİ
703.271.296 501.791.179 245.732.494 222.291.445
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 256.324.626 142.547.856 82.682.692 59.805.385
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 51.687.494 59.911.835 14.025.118 24.421.474
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 55.959.629 22.553.073 26.861.470 9.682.716
Kambiyo Karları
36 261.488.284 210.231.181 75.907.278 129.591.623
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 ve 26 77.811.263 66.547.234 46.255.936 -1.209.753
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-741.599.143 -546.787.046 -258.750.317 -239.474.404
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 ve 34.1 -4.792.403 -5.832.757 -1.440.435 -1.828.705
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -1.068.947 -11.285.314 1.799.493 -9.180.997
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -18.409.702 -13.993.340 -7.523.797 -7.084.832
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-460.856.145 -309.043.692 -166.035.606 -121.210.443
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -223.123.255 -168.094.617 -74.153.548 -84.744.801
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -33.348.691 -38.537.326 -11.396.424 -15.424.626
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -12.006.399 -63.018.570 -10.117.864 -11.518.256
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -20.380.463 -55.627.016 -4.375.093 -11.357.175
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 3.191.069 1.851.719 -94.316 -51.348
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 15.676.486 -2.185.318 -2.386.860 1.402.263
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 842.642 1.061.746 494.595 596.259
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -11.336.133 -8.119.701 -3.756.190 -2.108.255
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 230.934.658 344.498.750 61.801.234 85.955.142
Dönem Karı veya Zararı
317.119.769 445.664.143 79.782.133 113.350.083
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -86.185.111 -101.165.393 -17.980.899 -27.394.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
230.934.658 344.498.750 61.801.234 85.955.142
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
5.446.948.905 4.272.615.455
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-4.845.377.589 -3.514.162.523
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
601.571.316 758.452.932
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -87.911.798 -120.560.192
Diğer Nakit Girişleri
6.368.982 6.784.350
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-262.087.928 -225.370.949
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
257.940.572 419.306.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 1.304.540 -578.448
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7, ve 8 -49.974.847 -21.897.831
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.385.021.670 -2.867.953.095
Mali Varlıkların Satışı
2.044.378.330 2.067.099.262
Alınan Faiz
390.602.864 187.122.623
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-58.052.739 -48.094.936
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-56.763.522 -684.302.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -10.704.974 -11.628.883
Ödenen Temettüler (-)
38 -306.000.000 -201.960.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
20 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-316.704.974 -213.588.883
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
36.568.056 1.283.337
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-78.959.868 -477.301.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.994.609.067 1.831.766.957
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.915.649.199 1.354.465.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016 0 898.669.016
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016 0 898.669.016
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 -45.881.878 0 0 0 0 0 0 0 -45.881.878 0 -45.881.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -625.947 0 0 -625.947 0 -625.947
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 344.498.750 0 344.498.750 0 344.498.750
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000 0 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.515 -164.398.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -39.293.244 0 0 82.866.210 62 214.277.697 344.498.750 86.350.467 994.699.942 0 994.699.942
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.826 0 1.122.971.826
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827 0 1.122.971.827
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 -15.478.078 0 0 0 0 0 0 0 -15.478.078 0 -15.478.078
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.184.309 0 0 -1.184.309 0 -1.184.309
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 230.934.658 0 230.934.658 0 230.934.658
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000 0 -306.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 29.069.999 0 97.272.887 -126.342.886 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -14.036.529 0 0 111.936.209 62 310.059.231 230.934.658 86.350.467 1.031.244.098 0 1.031.244.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972306


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 0,87% Hacim : 26.253 Mio.TL Son veri saati : 13:34
Düşük 1.983 08.12.2021 Yüksek 2.006
Açılış: 1.990
13,6633 Değişim: 1,28%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7158
Açılış: 13,4901
15,4450 Değişim: 1,50%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,4829
Açılış: 15,2171
787,66 Değişim: 1,72%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.