KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:11
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.510.972.632 2.270.224.400
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.767.594.860 1.600.368.638
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 743.377.772 669.855.762
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 1.985.178.866 1.744.245.833
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.171.107.803 1.473.530.640
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 626.164.208 205.527.370
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 186.102.625 63.234.980
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.804.230 1.952.843
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 1.001.895.430 1.119.739.438
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 1.007.991.495 1.125.530.327
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -26.749.434 -17.859.556
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 207.287.170 179.509.326
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -186.664.755 -167.471.613
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
215.900 178.735
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
215.900 178.735
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
19.372.493 22.669.699
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.042.145 979.217
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 18.330.348 21.690.482
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 372.274.696 339.865.524
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 362.239.861 334.192.509
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 230.751
Gelir Tahakkukları
0 468.610
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 10.034.835 4.973.654
DİĞER CARİ VARLIKLAR
2.190.947 2.314.724
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.172.559 2.312.182
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
18.366 2.520
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
5.892.100.964 5.499.238.353
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 37.339.868 43.502.027
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 32.116.667 30.431.171
Motorlu Taşıtlar
6 3.683.244 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.921.842 21.682.557
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 39.545.750 41.129.271
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -61.632.659 -54.059.542
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
6 106.455 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 75.763.702 57.223.537
Haklar
8 186.798.807 161.424.844
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -127.438.056 -113.365.102
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 16.402.951 9.163.795
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
52.487 61.469
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 52.487 61.469
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
43.660.054 20.173.371
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 43.660.054 20.173.371
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
156.816.111 120.960.404
TOPLAM VARLIKLAR
6.048.917.075 5.620.198.757
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
96.467.712 80.005.619
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.011.756 13.524.088
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.978.629 -6.146.671
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 89.434.585 72.628.202
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
783.669.304 765.628.607
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 783.669.304 765.628.607
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
104.212.834 457.900
Ortaklara Borçlar
12.2 104.041.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
171.691 456.757
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
143.042.837 151.909.107
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 10.852.616 8.186.217
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 36.809.934 45.560.203
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 95.380.287 98.162.687
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
3.454.363.174 3.067.714.264
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.704.405.300 1.627.711.840
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 25.567.830 23.860.001
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.724.385.526 1.416.138.827
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 4.518 3.596
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
99.060.126 77.151.855
Ödenecek Vergi ve Fonlar
47.770.157 53.293.686
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 216.437 238.630
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 68.204.212 117.630.688
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -17.136.152 -94.016.621
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
73.337.938 70.812.935
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 73.337.938 70.812.935
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 192.968.737 154.948.180
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17.16 187.702.896 149.596.174
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 5.265.841 5.352.006
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.947.122.897 4.368.628.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
16.223.915 21.514.606
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 20.475.702 28.360.104
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -4.251.787 -6.845.498
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
106.809.802 97.988.544
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.368.698 1.418.276
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 105.441.104 96.570.268
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
11.230.424 9.095.078
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 11.230.424 9.095.078
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
134.264.141 128.598.228
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
2.14 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
315.056.819 207.289.147
Yasal Yedekler
15 111.936.209 82.866.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
15 225.705.416 128.432.529
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -6.578.451 -5.451.203
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -16.006.417 1.441.549
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 169.133.424 432.342.886
Dönem Net Karı
169.133.424 432.342.886
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
967.530.037 1.122.971.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
6.048.917.075 5.620.198.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.899.726.250 1.526.409.697 974.333.739 772.190.570
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.601.892.169 1.324.638.408 830.111.877 670.568.896
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.680.293.458 1.258.652.172 762.993.588 582.386.725
Brüt Yazılan Primler (+)
24 3.000.040.675 2.265.938.945 1.422.085.050 1.032.347.564
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.240.147.415 -945.453.450 -622.268.728 -421.206.320
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -79.599.802 -61.833.323 -36.822.734 -28.754.519
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -76.693.460 69.377.766 67.182.613 89.520.820
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -180.860.764 -13.736.880 43.586.723 119.848.110
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 101.872.455 89.706.212 26.684.078 -24.727.923
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 2.294.849 -6.591.566 -3.088.188 -5.599.367
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -1.707.829 -3.391.530 -64.324 -1.338.649
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 236.171.214 -97.889.148 154.587.999 -57.792.314
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -237.879.043 94.497.618 -154.652.323 56.453.665
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
294.820.538 187.833.249 139.987.393 100.783.760
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
8.825.719 2.555.818 4.767.254 966.568
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
8.825.719 2.555.818 4.767.254 966.568
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
-5.812.176 11.382.222 -532.785 -128.654
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.635.198.928 -1.114.781.406 -830.085.551 -509.134.460
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.216.414.580 -778.914.902 -617.662.257 -343.719.281
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-908.167.529 -591.979.596 -460.477.995 -244.010.570
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.389.237.286 -861.832.442 -705.426.258 -340.231.530
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 481.069.757 269.852.846 244.948.263 96.220.960
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -308.247.051 -186.935.306 -157.184.262 -99.708.711
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-763.710.221 -381.169.486 -275.822.613 -252.914.381
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 455.463.170 194.234.180 118.638.351 153.205.670
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -922 2.493 -924 2.503
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 64.899 -44.908 41.185 -32.353
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -65.821 47.401 -42.109 34.856
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -8.870.836 3.548.238 -5.140.352 723.776
Faaliyet Giderleri (-)
32 -339.014.608 -290.016.951 -171.359.937 -142.976.455
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -70.897.982 -49.400.284 -35.922.081 -23.165.003
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -70.897.982 -49.400.284 -35.922.081 -23.165.003
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
264.527.322 411.628.291 144.248.188 263.056.110
HAYAT TEKNİK GELİR
63.252 64.895 31.435 32.376
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
63.252 64.895 31.435 32.376
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-54.379 -65.904 -25.838 -38.100
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-103.957 -76.344 -70.730 -46.140
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-104.309 -71.741 -71.082 -42.507
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-104.309 -71.741 -71.082 -42.507
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 352 -4.603 352 -3.633
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
352 -4.603 352 -3.633
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
49.578 10.440 44.892 8.040
Matematik Karşılıklar (-)
49.578 10.440 44.892 8.040
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
44.620 9.396 40.403 7.236
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
4.958 1.044 4.489 804
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
8.873 -1.009 5.597 -5.724
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
264.527.322 411.628.291 144.248.188 263.056.110
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
8.873 -1.009 5.597 -5.724
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
264.536.195 411.627.282 144.253.785 263.050.386
YATIRIM GELİRLERİ
457.538.802 279.499.734 175.908.480 149.253.222
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 173.641.934 82.742.471 81.923.563 46.742.898
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 37.662.376 35.490.361 7.940.006 18.956.429
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 29.098.159 12.870.357 13.512.037 10.313.039
Kambiyo Karları
36 185.581.006 80.639.558 58.419.753 58.300.935
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 ve 26 31.555.327 67.756.987 14.113.121 14.939.921
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-482.848.826 -307.312.642 -187.610.711 -164.333.407
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 ve 34.1 -3.351.968 -4.004.052 -1.654.275 -1.914.823
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -2.868.440 -2.104.317 6.972.474 917.469
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -10.885.905 -6.908.508 -2.653.165 -6.230.894
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-294.820.539 -187.833.249 -139.987.394 -100.783.760
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -148.969.707 -83.349.816 -38.936.365 -43.120.885
Amortisman Giderleri (-)
6,7 ve 8 -21.952.267 -23.112.700 -11.351.986 -13.200.514
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -1.888.535 -51.500.314 15.409.345 -26.087.260
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -16.005.370 -44.269.841 -4.969.796 -26.522.010
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 3.285.385 1.903.067 947.771 618.970
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 18.063.346 -3.587.581 23.274.776 2.466.966
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 348.047 465.487 107.776 201.541
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -7.579.943 -6.011.446 -3.951.182 -2.852.727
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 169.133.424 258.543.608 93.309.419 169.132.546
Dönem Karı veya Zararı
237.337.636 332.314.060 147.960.899 221.882.941
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -68.204.212 -73.770.452 -54.651.480 -52.750.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
169.133.424 258.543.608 93.309.419 169.132.546
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.700.210.253 2.749.410.611
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.158.313.055 -2.423.485.714
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
541.897.198 325.924.897
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -40.750.219 -71.352.599
Diğer Nakit Girişleri
5.133.946 4.235.952
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-186.164.087 -175.998.673
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
320.116.838 82.809.577
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 314.879 541.830
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7, ve 8 -35.922.477 -14.132.025
Mali Varlık İktisabı (-)
-1.674.894.409 -2.256.500.736
Mali Varlıkların Satışı
1.501.094.690 1.560.837.092
Alınan Faiz
241.137.930 146.750.008
Diğer Nakit Girişleri
16.806.383
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-48.791.820
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
48.536.996 -611.295.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -7.403.428 -7.775.170
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -201.960.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-209.363.428 -209.735.170
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
18.612.022 3.362.977
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
177.902.428 -734.858.267
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.994.609.067 1.831.766.957
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 2.172.511.495 1.096.908.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 898.669.016
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.5 0 0 -13.036.428 0 0 0 0 0 0 0 -13.036.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -649.024 0 0 -649.024
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 258.543.608 0 258.543.608
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -6.447.794 0 0 82.866.210 62 214.254.619 258.543.608 86.350.467 941.567.172
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 1.441.549 0 0 82.866.210 62 213.970.653 432.342.886 86.350.467 1.122.971.827
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.5 0 0 -17.447.966 0 0 0 0 0 0 0 -17.447.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.127.248 0 0 -1.127.248
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 169.133.424 0 169.133.424
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 -306.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 29.069.999 0 97.272.887 -126.342.886 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -16.006.417 0 0 111.936.209 62 310.116.292 169.133.424 86.350.467 967.530.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955522


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,00% Hacim : 5.886 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4611 Değişim: 0,41%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4654
Açılış: 8,4269
9,9679 Değişim: -0,05%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
483,72 Değişim: -0,48%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.