KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

25.10.2019 - 07:14
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 2.210.666.579 1.969.568.662
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 1.607.739.176 1.485.633.722
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 602.927.403 483.934.940
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 787.361.940 559.873.665
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 599.054.697 379.629.308
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 47.629.402 9.752.674
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 138.954.740 168.805.442
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.723.101 1.686.241
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 615.411.134 600.837.632
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 622.038.159 603.065.523
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -27.863.574 -11.935.533
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -1.596.150 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 136.166.052 116.410.789
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -113.364.307 -106.734.101
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
160.153 126.885
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
160.153 126.885
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
14.766.377 20.668.330
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
716.558 518.123
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 14.049.819 20.150.207
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 302.570.774 261.130.832
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 244.716.599 222.173.395
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
10.868 0
Gelir Tahakkukları
2.10 55.198.069 33.895.401
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 2.645.238 5.062.036
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 3.102.916 5.635.630
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
2.988.066 5.416.876
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
113.162 0
Personele Verilen Avanslar
1.666 218.732
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.934.039.873 3.417.841.636
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9 ve 11.4 0 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.4 0 -30.116.653
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 50.246.034 24.329.768
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 170.958 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 25.285.019 23.390.144
Motorlu Taşıtlar
2.720.001 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.078.170 21.052.437
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 34.149.357 351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -34.756.040 -24.782.778
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 58.225.969 55.639.894
Haklar
8 126.264.213 111.808.560
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -71.669.264 -58.117.829
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 3.631.020 1.949.163
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
149.980 149.980
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 149.980 149.980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
2.874.378 16.972.963
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 2.874.378 16.972.963
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
111.496.361 97.092.605
TOPLAM VARLIKLAR
4.045.536.234 3.514.934.241
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
12.877.706 58.448.710
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 9.917.010 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.669.902 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 11.630.598 58.448.710
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
459.134.799 418.719.301
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 459.134.799 418.719.301
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
220.205 254.558
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
219.062 253.415
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
113.263.028 132.714.389
Alınan Depozito ve Teminatlar
1.640.258 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 34.352.890 28.112.544
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 77.269.880 104.601.845
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.296.981.875 1.910.327.687
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.218.308.119 1.040.175.238
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 16.875.560 20.653.057
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.061.777.124 849.402.337
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 21.072 97.055
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
56.865.565 44.131.441
Ödenecek Vergi ve Fonlar
30.008.469 31.716.632
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 238.626 168.325
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
4.977 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 80.481.424 66.694.754
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -53.867.931 -54.453.247
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
85.174.548 40.333.473
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 85.174.548 40.333.473
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 102.744.813 101.719.094
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 102.496.501 101.508.921
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19.1 248.312 210.173
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.127.262.774 2.706.648.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
29.459.784 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 39.056.386 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -9.596.602 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
92.731.243 83.822.206
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.447.883 1.473.636
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 91.283.360 82.348.570
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
7.301.102 6.503.684
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 7.301.102 6.503.684
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
129.492.129 90.325.890
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 95.377.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
46.439.959 2.612.715
Yasal Yedekler
15 45.882.288 15.835.334
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
1.018.015 1.018.015
Özel Fonlar, Yedekler
15, 22 ve 34.5 -4.640.829 -3.602.019
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 4.180.423 -10.638.677
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 259.001.578 227.619.080
Dönem Net Karı
259.001.578 227.619.080
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
788.781.331 717.959.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
4.045.536.234 3.514.934.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.992.027.141 1.578.390.304 701.884.198 589.827.053
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.615.997.556 1.337.230.837 578.079.185 477.564.236
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.790.352.941 1.419.460.070 643.143.477 498.076.497
Brüt Yazılan Primler (+)
24 3.117.582.477 2.446.498.796 974.817.365 770.416.893
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -1.234.477.956 -954.812.029 -297.299.075 -246.366.944
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -92.751.580 -72.226.697 -34.374.813 -25.973.452
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-178.132.882 -79.104.095 -66.627.952 -17.121.168
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -302.064.711 -177.676.358 29.460.383 48.957.141
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 110.917.730 83.850.664 -101.326.154 -69.470.505
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 13.014.099 14.721.599 5.237.819 3.392.196
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.777.497 -3.125.138 1.563.660 -3.391.093
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -13.032.245 8.995.503 49.663.874 18.724.641
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 16.809.742 -12.120.641 -48.100.214 -22.115.734
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
356.368.586 227.405.132 115.050.502 110.161.776
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.587.017 2.939.183 1.195.497 979.630
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.587.017 2.939.183 1.195.497 979.630
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
16.073.982 10.815.152 7.559.014 1.121.411
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.566.555.951 -1.305.193.005 -557.538.724 -473.649.296
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.121.450.346 -930.031.570 -401.358.321 -346.791.126
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-909.082.917 -719.252.693 -318.183.329 -239.230.020
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.274.154.719 -998.783.629 -423.443.320 -331.610.809
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 365.071.802 279.530.936 105.259.991 92.380.789
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -212.367.429 -210.778.877 -83.174.992 -107.561.106
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-858.484.028 -720.261.485 -522.782.566 -426.739.518
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 646.116.599 509.482.608 439.607.574 319.178.412
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 75.983 -87.590 -2.846 8.863
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 59.232.783 -69.666.248 -1.218.365 -16.510.678
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 -59.156.800 69.578.658 1.215.519 16.519.541
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -8.934.790 -7.491.228 -1.793.045 -1.972.242
Faaliyet Giderleri (-)
32 -372.829.360 -327.068.421 -129.970.806 -110.787.359
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -63.417.438 -40.514.196 -24.413.706 -14.107.432
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -63.417.438 -40.514.196 -24.413.706 -14.107.432
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
425.471.190 273.197.299 144.345.474 116.177.757
HAYAT TEKNİK GELİR
98.209 101.932 32.613 33.296
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 500 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 0 500 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 500 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
98.209 101.432 32.613 33.296
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-105.327 -108.988 -33.000 -33.090
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-131.081 -240.927 -37.687 -37.344
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-123.723 -311.257 -33.989 -37.941
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-123.723 -311.257 -33.989 -37.941
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -7.358 70.330 -3.698 597
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-7.358 70.330 -3.698 597
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
25.754 131.939 4.687 4.254
Matematik Karşılıklar (-)
25.754 131.939 4.687 4.254
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
23.178 118.745 4.218 3.829
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
2.576 13.194 469 425
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
32 0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-7.118 -7.056 -387 206
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
425.471.190 273.197.299 144.345.474 116.177.757
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-7.118 -7.056 -387 206
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
425.464.072 273.190.243 144.345.087 116.177.963
YATIRIM GELİRLERİ
488.214.186 464.129.861 161.385.112 261.480.550
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 103.086.892 93.799.132 40.229.134 24.557.359
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 45.261.105 46.497.987 16.850.688 14.081.152
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 49.534.811 4.525.434 27.392.486 21.139.169
Kambiyo Karları
36 142.828.427 263.160.679 -10.053.174 186.192.017
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 147.502.951 56.146.629 86.965.978 15.510.853
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-518.875.737 -479.233.918 -172.204.125 -266.402.442
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-6.277.013 0 -2.113.769 0
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -372.992 0 768.251 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -8.522.680 -3.229.240 -2.957.357 -3.199.910
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-356.368.586 -227.405.128 -115.050.502 -110.161.772
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -122.949.928 -233.494.413 -44.145.568 -148.087.431
Amortisman Giderleri (-)
5, 6 ve 8 -24.384.538 -15.105.137 -8.705.180 -4.953.329
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -55.319.518 -32.503.418 -22.044.577 -10.518.164
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -16.489.832 -39.275.688 -13.700.464 -19.436.039
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.320.359 1.056.785 48.868 16.958
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 -3.363.588 11.000.863 -6.057.507 10.686.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 1.256.058 943.337 346.007 308.014
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -38.042.515 -6.228.715 -2.681.481 -2.093.816
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47 0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 259.001.578 165.131.100 90.773.632 69.081.978
Dönem Karı veya Zararı
339.483.003 225.582.768 111.481.497 100.737.907
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -80.481.425 -60.451.668 -20.707.865 -31.655.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
259.001.578 165.131.100 90.773.632 69.081.978
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.713.811.414 2.944.533.976
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-3.347.854.480 -2.474.495.688
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
365.956.934 470.038.288
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-69.097.504 -38.342.397
Diğer Nakit Girişleri
1.225.060
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-165.376.000 -52.488.022
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
131.483.430 380.432.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 1.104.973
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -19.057.735 -11.669.799
Mali Varlık İktisabı (-)
-470.345.723 -86.787.523
Mali Varlıkların Satışı
485.090.172 128.312.824
Alınan Faiz
229.276.307 93.799.132
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
1.927.057 56.161.080
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
226.890.078 180.920.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-6.575.084 0
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -110.160.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-6.277.013 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-214.812.097 -110.160.000
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
16.602.905 56.126.944
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
160.164.316 507.320.560
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.763.461.138 1.200.503.027
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.923.625.454 1.707.823.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565 629.102.565
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565 629.102.565
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -22.377.441 0 0 0 0 0 0 0 -22.377.441 -22.377.441
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 20.880.631 0 0 20.880.631 20.880.631
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 165.131.100 0 165.131.100 165.131.100
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000 -110.160.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.835.334 0 991.349 -16.826.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -22.391.911 0 0 15.835.334 62 131.651.803 165.131.100 86.350.467 682.576.855 682.576.855
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463 717.959.463
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463 717.959.463
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 14.819.100 0 0 0 0 0 0 0 14.819.100 14.819.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.038.810 0 0 -1.038.810 -1.038.810
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 259.001.578 0 259.001.578 259.001.578
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 4.180.423 0 0 45.882.288 62 87.366.513 259.001.578 86.350.467 788.781.331 788.781.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794682


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.