KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:15
KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
1.401.086.025 1.352.046.487
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 983.692.964 966.463.093
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 417.393.061 385.583.394
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 590.608.682 519.507.242
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 588.013.768 516.992.828
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 2.594.914 2.514.414
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.1 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 599.795.096 526.616.819
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 600.459.115 527.911.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -5.741.686 -7.785.096
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 104.450.838 101.471.349
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -99.404.125 -95.011.803
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
495.576 124.226
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
495.576 124.226
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
17.766.898 16.815.829
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
508.600 506.405
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 17.258.298 16.309.424
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 245.771.085 208.011.485
Ertelenmiş Üretim Giderleri
220.858.117 197.757.608
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 14.447
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 24.912.968 10.239.430
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 5.128.683 4.157.514
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5.024.848 4.056.588
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.298 9.548
Personele Verilen Avanslar
56.515 91.356
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.860.652.045 2.627.279.602
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
9, 11.4 30.116.653 30.116.653
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
11.4 -30.116.653 -30.116.653
MADDİ VARLIKLAR
25.132.035 26.277.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 80.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 23.875.974 23.605.872
Motorlu Taşıtlar
0 0
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.412.252 21.412.252
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 351.395 351.395
Birikmiş Amortismanlar (-)
6, 7 -22.106.155 -20.770.737
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
46.159.801 46.544.719
Haklar
8 90.010.134 87.041.349
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -46.734.588 -43.097.276
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 2.884.255 2.600.646
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.277.480 2.963.592
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 1.277.480 2.963.592
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
9.632.086 9.702.374
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 9.632.086 9.702.374
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
82.201.402 85.488.162
TOPLAM VARLIKLAR
2.942.853.447 2.712.767.764
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
456.428.437 308.244.281
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 456.428.437 308.244.281
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
210.331 184.121
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
209.188 182.978
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19.1 72.175.897 76.722.322
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 25.671.554 24.110.925
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 46.504.343 52.611.397
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.570.961.892 1.464.403.244
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 960.840.186 883.931.028
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 1.497.992 476.121
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1, 20 608.620.445 579.989.028
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 3.269 7.067
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
49.535.930 40.735.458
Ödenecek Vergi ve Fonlar
23.089.205 30.129.723
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 236.343 1.879.776
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
10.239.440 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 15.970.942 40.115.659
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 0 -31.394.677
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
34.460.755 36.798.073
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1, 23.4 34.460.755 36.798.073
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 107.204.713 78.231.263
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 106.838.277 78.231.263
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
366.436 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.290.978.190 2.005.318.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
74.908.506 72.173.503
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2, 20 1.511.663 1.609.127
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 73.396.843 70.564.376
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
6.357.549 6.172.934
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 6.357.549 6.172.934
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
81.266.055 78.346.437
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
95.377.201 95.377.201
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 95.377.201 95.377.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
31.624.571 14.388.214
Yasal Yedekler
15 15.835.334 0
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
1.018.015 26.666
Özel Fonlar, Yedekler
15, 22, 34.5 15.596.612 14.375.956
Finansal Varlıkların Değerlemesi
11.6, 16.1 -825.452 -14.470
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 91.064.579
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -4.714.112
NET DÖNEM KARI/ZARARI
51.256.963 126.986.683
Dönem Net Karı
37 51.256.963 126.986.683
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
570.609.202 629.102.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.942.853.447 2.712.767.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
464.621.313 338.335.382
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
406.356.411 296.747.911
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 484.287.441 293.278.790
Brüt Yazılan Primler (+)
24 932.142.675 615.377.853
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16, 24 -422.178.425 -318.203.244
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16, 24 -25.676.809 -3.895.819
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-76.909.158 3.548.953
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -254.197.539 -123.566.869
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 166.961.600 126.651.353
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16, 20 10.326.781 464.469
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-1.021.872 -79.832
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 6.622.533 -244.659
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 -7.644.405 164.827
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
55.523.066 37.072.470
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
982.494 931.854
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
982.494 931.854
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
1.759.342 3.583.147
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-382.570.140 -291.575.296
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-259.549.276 -192.900.427
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-230.910.720 -168.253.374
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-331.611.366 -223.402.274
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 100.700.646 55.148.900
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -28.638.556 -24.647.053
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-88.871.403 -77.042.362
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 60.232.847 52.395.309
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 3.798 -7.299
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 122.455 -5.439
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16, 20 -118.657 -1.860
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -2.832.467 -3.443.288
Faaliyet Giderleri (-)
32 -107.506.849 -83.346.962
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -12.685.346 -11.877.320
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -12.685.346 -11.877.320
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
82.051.173 46.760.086
HAYAT TEKNİK GELİR
35.246 35.932
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
500 1.500
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 500 1.500
Brüt Yazılan Primler (+)
500 1.500
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
34.746 34.432
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-28.828 -64.031
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-126.293 -57.651
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-125.291 -53.688
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-125.291 -53.688
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -1.002 -3.963
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-1.002 -3.963
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
97.465 -6.380
Matematik Karşılıklar (-)
97.465 -6.380
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
87.718 -5.742
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
9.747 -638
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
32 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
6.418 -28.099
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
82.051.173 46.760.086
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
6.418 -28.099
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
82.057.591 46.731.987
YATIRIM GELİRLERİ
76.625.051 72.445.340
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 38.453.523 14.850.252
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 11.792.262 3.671.149
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 -116.515 4.972.388
Kambiyo Karları
36 25.623.856 39.404.737
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 871.925 9.546.814
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-81.597.778 -76.444.734
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
0 0
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -18.625 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-55.523.066 -37.072.470
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -21.083.360 -35.372.869
Amortisman Giderleri (-)
5, 6, 8 -4.972.727 -3.999.395
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -9.856.959 -15.329.984
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -9.669.781 -6.710.946
Reeskont Hesabı (+/-)
47 0 500.504
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 875.272 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35, 47 376.069 -7.295.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 567.041 159.333
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -2.005.560 -1.982.925
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 51.256.963 27.402.609
Dönem Karı veya Zararı
67.227.905 27.402.609
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -15.970.942 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
51.256.963 27.402.609
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
703.889.712 435.979.688
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-477.647.599 -305.124.403
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
226.242.113 130.855.285
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-13.745.830 -13.478.172
Diğer Nakit Girişleri
2.817.829 2.888.200
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-73.417.305 -43.302.456
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
141.896.807 76.962.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
0 7.092
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 -270.101 -290.857
Mali Varlık İktisabı (-)
-75.084.317 -1.467.849
Mali Varlıkların Satışı
-99.125 374.461.459
Alınan Faiz
49.948.001 32.877.655
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
8 -283.609 -295.013
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-25.789.151 405.292.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
38 -99.925.537 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-99.925.537 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-7.431 -8.327.576
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
16.174.688 473.927.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.200.503.027 332.076.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.216.677.715 806.004.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -7.203.045 83.064.172 62 108.747.535 48.167.276 -135.902.409 402.843.591
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 8.987.296 82.064.142 91.051.428
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -7.203.045 0 0 83.064.172 62 108.747.535 57.154.562 -53.868.267 493.895.019
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 1.330.579 0 0 0 0 0 0 0 1.330.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 2.197.610 0 0 2.197.610
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 27.402.609 0 27.402.609
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 -83.064.172 0 0 -57.154.562 140.218.734 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 5.872.466 0 0 0 62 110.945.145 27.402.609 86.350.467 524.825.817
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 -14.470 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -14.470 0 0 0 62 109.779.823 126.986.683 86.350.467 629.102.565
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -810.982 0 0 0 0 0 0 0 -810.982
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 1.220.656 0 0 1.220.656
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 51.256.963 0 51.256.963
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -110.160.000 0 -110.160.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.835.396 -62 991.349 -16.826.683 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -825.452 0 0 15.835.396 0 111.991.828 51.256.963 86.350.467 570.609.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679154


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,40% Hacim : 5.537 Mio.TL Son veri saati : 10:59
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2926 Değişim: 0,28%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0228 Değişim: 0,18%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0384
Açılış: 10,005
485,38 Değişim: 0,58%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.