KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

10.03.2020 - 18:19
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749610
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerden finansal tablolar ve faaliyet raporu İngilizce olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756375
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/433929
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 20. maddesinde düzenlenmektedir. Genel Kurul toplantıları, Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede düzenlendiği şekilde kamuya açık olarak yapılır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
17.04.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısına medyadan herhangi bir mensup katılmamıştır. Bununla birlikte Şirket çalışanları misafir olarak katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 37,36
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 1- Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756656
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
17/04/2019 0 % 75,953 % 0,119 % 75,834 Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul 10 17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749610


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
81, 82
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
82
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
82
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
82
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
82
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
80
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
80
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 50 % 50 2 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
27.02.2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu üyeleri arasında Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Tomas Pleskac'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2019 Yılında Şirket iç kontrol faaliyetleri, Akenerji İç Denetim Departmanı tarafından, ana ortakları Akkök Holding A.Ş. ve CEZ a.s. bünyesinde bulunan iç denetim grupları ile koordineli olarak, yıllık iç denetim planı çerçevesinde yapılan denetim ve değerlendirmeler temel alınarak yürütülmüştür. Bu kapsamda yıl içinde tamamlanan 5 adet Denetim Raporu, Şirketin Denetimden sorumlu Komitesine iletilmiştir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
81, 82, 93, 94
Yönetim kurulu başkanının adı
Ahmet Cemal Dördüncü
İcra başkanı / genel müdürün adı
Serhan Gençer
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler olmakla birlikte, Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesidir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar Şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir. Bununla birlikte, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar ana ortaklarımız Akkök Holding A.Ş. ve CEZ a.s. bünyesinde Şirketin ilgili yöneticilerini de kapsayacak şekilde yaptırılmıştır. Bu nedenle bu hususta yapılmış KAP açıklaması bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yönetim Kurulumuzda bulunan tek kadın üye Sayın Özlem Ataünal olup, her ne kadar, yazılı bir politika veya hedef bulunmuyorsa da Yönetim Kurulunda en az %25 (yüzde yirmi beş) oranında kadın üye bulunması Şirketimiz hedeflerindendir ve bu hedefe ulaşılması hususunda sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca izlenmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 1/8
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/06/2013 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Tomas PLESKAC İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/05/2009 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Özlem ATAÜNAL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Petr DOKLADAL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Serhan GENÇER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/01/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Jaroslav MACEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)
Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749613 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Petr KALAS İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749613 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikası oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat uyarınca korunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
2019 yılında Şirketimizin asıl işveren olarak müteselsilen sorumlu olduğu yüklenici firma çalışanları tarafından açılan ve Şirket aleyhine kesinleşen 11 yargı kararı vardır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal Yönetim Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Menfaat sahipleri, mevcut olması halinde, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya etik@akenerji.com.tr e-posta aracılığıyla Etik Temsilcisine iletebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Akenerji İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Akkök İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Yemek ve Servis Kalitesini Artırma ve Menü Seçimi Toplantıları
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketimiz beyaz yaka çalışanlar için 2 senede bir yürütülen Yetenek Yönetimi kapsamında yedekleme planını hazırlar kilit pozisyonları belirleyip, bu pozisyonlar için yakın, orta ve uzun vadede yedekleri, Yönetim Kurulu tarafından bu konuda verilen yetki uyarınca üst yönetim ve Ortak Hizmetler Direktörü ile belli periyotlarda gözden geçirir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikamız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikamız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için Şirket Etik İlkeleri oluşturulmuştur. Bu konuda gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları tarafından koordine edilir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal/Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal/Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
70,71,72,73, 76,77
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
80, 81, 82
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
79
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
92
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
92
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
92
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
92
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2019 yılında toplam 8 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış bunların 1 tanesi video konferans yoluyla İstanbul ve Prag ofislerinde gerçekleştirilmiştir, 7 tanesi de Yönetim Kurulu üyelerinin tek bir lokasyonda toplanması ile gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98,5
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
2019 Yılında yapılan 8 adet Yönetim Kurulu Toplantısına ait bilgi ve belgeler, toplantılardan ortalama 10,6 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Kurumsal/Kurumsal Yönetim/Şirket Esas Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
80, 81, 82
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/311241
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Petr KALAS Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Petr KALAS Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Petr KALAS Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ondrej DVORAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Özge ÖZEN AKSOY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.795 Değişim: 1,62% Hacim : 46.816 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.759 08.08.2022 Yüksek 2.803
Açılış: 2.759
17,9362 Değişim: 0,13%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 18,0009
Açılış: 17,9122
18,2883 Değişim: 0,26%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,3828
Açılış: 18,2413
1.030,72 Değişim: 0,76%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.035,61
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.