" />

KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2023 - 15:27
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların genel kurulun onayına sunulması ve ayrıca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlendiği 02.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurulun onayına sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu'nda yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2022 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 22.250,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 316.805,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı kararı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu Kararının ekindeki Bağış ve Yardım Listesi'nde yer alan bağış ve yardımlar ile genel kurul toplantı tarihine kadar yapılan bağış ve yardımların onaylanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 30.000.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12-Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarihli ve 84836307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,3-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 1.002.249,402-TL olan 100.224.940,2-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141169


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8980 Değişim: -0,43%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8606 Değişim: -0,22%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.531,65 Değişim: -0,76%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.