KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.05.2022 - 15:13
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.03.2022
Genel Kurul Tarihi 12.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12.04.2022 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2021 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 11.250,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üye sayısının 2'si bağımsız toplam 8 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Özlem Ataünal, Tomas Pleskac, Jaroslav Macek, Serhan Gençer, Ondrej Dvorak ve Mehmet Emin Çiftçi'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Demet Özdemir ve Petr Kalas'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2021 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 77.012,50-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16331 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 31.01.2022 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-354905 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
15- Gündemin 15. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.05.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9143 Değişim: 0,46%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7958 Değişim: -0,24%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
943,53 Değişim: 0,32%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.