KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2021 - 15:32
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 28.05.2021 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılan 2020 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
4-Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
5-Gündemin 5.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
6-Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2020 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
7-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.130,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8-Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.
11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 160.972,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
12-Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
13-Gündemin 13.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4253 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.04.2021 tarihli ve 50035491-431.02-E-00063184815 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 01.04.2021 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun cetveli-kapalı-28.05.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 toplantı tutanağı-28.05.2021.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2020 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantası 28.05.2021 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2021 tarihli ve 64212881 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,30-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 512,00-TL olan 51.200-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938679


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.