KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

03.03.2022 - 22:20
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından 2021 yılının başında bütçe hedeflerinin açıklandığı video web cast yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılı içerinde üst düzey yönetiminde katılımıyla çeyreksel finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen ve soru-cevap bölümü içeren toplam 4 adet web-cast düzenlenmiştir. 2021 yılında toplam 33 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına/Roadshow?una katılınmış ve yaklaşık 238 farklı uluslararası yatırımcı fon ve iki derecelendirme kuruluşu ile görüşülmüştür. Ayrıca üst düzey yönetimle birlikte 2 adet çevrimiçi panel düzenlenmiştir. Bunlarla birlikte, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara da yanıt verilmiştir. Yıl içinde 500?ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914630
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Bagis-ve-yardim-politikasi/432/767/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/269794
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2020 yılına ilişkin düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40,75
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/K%C3%A2r-dagitim-politikasi/428/760/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
24/03/2021 0 % 72,7 % 0 % 72,7 https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/24032021_olağan_genel_kurul_toplantısı_zaptı.pdf - - 409 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914630


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun 268-269. nolu sayfalarında yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu?nun 215 nolu sayfasında yer almaktadır
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 online toplantı yapılmıştır. -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 67 2 online toplantı yapılmıştır. -
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 İhtiyaç duyuldukça toplanır. -
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi % 33 % 33 2 online toplantı yapılmıştır. -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
"Suzan Sabancı Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Engin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye, Bankanın tüm faaliyetlerini izleme, İç Sistemler'den sorumlu üye, Uyum Programı'nın yürütülmesinden sorumlu üye Ahmet Fuat Ayla - Murahhas Üye, plasman hizmetlerinin takibi ve yönetimi"
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Akbank Denetim Komitesi 2021 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantıları hem de yıl içindeki faaliyetleri kapsamında düzenli raporlamalar gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Denetim Komitesi Raporu, 2021 Faaliyet Raporu?nun 134-137 sayfalarında bulunmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Suzan Sabancı Dinçer
İcra başkanı / genel müdürün adı
Sabri Hakan Binbaşgil
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'nun bağlantısı
Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 - %10
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
SUZAN SABANCI DİNÇER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/09/1997 - - Hayır (No) Evet (Yes)
EYÜP ENGİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/03/2019 - - Hayır (No) Evet (Yes)
AHMET FUAT AYLA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/07/2017 - - Hayır (No) Evet (Yes)
ŞAKİR YAMAN TÖRÜNER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/1998 - - Hayır (No) Evet (Yes)
EMRE DERMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2010 - - Hayır (No) Evet (Yes)
NAFİZ CAN PAKER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - - Hayır (No) Evet (Yes)
İSMAİL AYDIN GÜNTER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 17/03/1998 - - Hayır (No) Evet (Yes)
KEMAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2018 - - Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET TUĞRUL BELLİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/01/2012 - - Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Personel-tazminat-politikasi/433/768/0
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
438
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Kontrol Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@akbank.com, 02123857777
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planımız bulunmakta olup Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Firsat-Esitligi.aspx
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Firsat-Esitligi.aspx
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbank.com/Documents/2018-0307-krm-etik-ilkekerimiz-tr-web.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
-
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Sermaye-ve-ticaret-sicil-bilgileri/294/508/556
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/akbank-hakkinda/detay/Ortaklik-yapisi/282/518/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu'nda 80-83 101. nolu sayfalarda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu'nda 94, 95 nolu sayfalarda yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu'nda 114 nolu sayfalarda yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu'nda 273-282. nolu sayfalarda yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu'nda 100 nolu sayfalarda yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu?nda 64-69. nolu sayfalarda yer almaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2021 Faaliyet Raporu?nda 219-223. nolu sayfalarda yer almaktadır


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
1 fiziki, 5 online toplantı yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98,3
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bankamız uygulamasında ortalama 2 gün önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Akbank Ana Sözleşmesi'nde 27. ve 31. maddelerde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/AKBANK_ANA_SOZLESME.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında görevler almalarına, yasal sınırlamalar dahilinde uygunluk verilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
"Yönetim Kurulu Komiteleri, faaliyet raporunun 94-95. sayfalarında yer almaktadır."
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Türker Tunalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Şakir Yaman Törüner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Fuat Ayla Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Eyüp Engin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Sabri Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Eyüp Engin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Ahmet Fuat Ayla Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi Sabri Hakan Binbaşgil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9488 Değişim: 0,07%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9780
Açılış: 15,9384
16,7392 Değişim: 0,31%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
930,91 Değişim: 0,07%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.