KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

26.02.2020 - 21:41
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından 2019 yılının başında bütçe hedeflerinin açıklandığı video web cast yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerinde üst düzey yönetiminde katılımıyla 4 adet finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen ve soru-cevap bölümü içeren toplam 4 adet web-cast düzenlenmiştir. Ayrıca üst düzey yönetimle birlikte 2019 yılında toplam 27 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılınmış, yıl içinde yaklaşık 344 uluslararası yatırımcı fon ve iki derecelendirme kuruluşu ile görüşülmüştür. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara da yanıt verilmiştir. Yıl içinde 500?ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744461
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Bagis-ve-yardim-politikasi/432/767/824
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/Bildirim/269794
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2018 yılına ilişkin düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40,75
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/K%C3%A2r-dagitim-politikasi/428/760/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Banka?nın 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu?nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 39.560 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.045.363.076,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Banka?nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka?nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40?ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır. Bununla birlikte hissedarların, Banka?nın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.?lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının ?Olağanüstü Yedekler?e aktarılmasına karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749761
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/03/2019 0 % 77,8 % 0 % 77,8 https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yil-liste/Genel-kurul-dokumanlari/301/0/0 - 377 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744461


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu'nun 106-107 nolu sayfalarında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu'nun 67 nolu sayfasında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 -
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 67 2 -
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 İhtiyaç duyuldukça toplanır. -
Diğer (Other) Üst Düzey Risk Komitesi % 33 % 33 2 -


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Suzan Sabancı Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye, Bankanın tüm faaliyetlerini izleme Eyüp Engin - Murahhas Üye, İç Sistemler'den sorumlu üye, Uyum Programı'nın yürütülmesinden sorumlu üye Ahmet Fuat Ayla - Murahhas Üye, plasman hizmetlerinin takibi ve yönetimi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Akbank Denetim Komitesi 2019 yılında 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Uyum Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ile Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı tarafından hem denetim komitesi toplantıları hem de yıl içindeki faaliyetleri kapsamında düzenli raporlamalar gerçekleştirilmektedir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Denetim Komitesi Raporu, 2019 Faaliyet Raporu'nun 108. sayfasında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Suzan Sabancı Dinçer
İcra başkanı / genel müdürün adı
Sabri Hakan Binbaşgil
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 - %10
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Suzan Sabancı Dinçer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/09/1997 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hayri Çulhacı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2009 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Eyüp Engin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/03/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Fuat Ayla İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/07/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Nafiz Can Paker İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Şakir Yaman Törüner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/1998 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Emre Derman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kemal Özgür Demirtaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İsmail Aydın Günter İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/03/1998 2019 Faaliyet raporunun 102-103. sayfalarında yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sabri Hakan Binbaşgil İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/01/2012 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Personel-tazminat-politikasi/433/768/0
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
601
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
etik@akbank.com 0212 385 77 77
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Akbank ve Banksis sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi kapsamında, işçi ve işveren ilişkileri kurulu ve üst kurul bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planımız bulunmakta olup Yönetim Kurulu ile birlikte belirlenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbank.com/tr-tr/insan-kaynaklari/Sayfalar/Insan-Kaynaklari.aspx
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Etik-ilkeler/292/507/0
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
3 dava devam etmektedir.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018-0307-krm-etik-ilkekerimiz-tr-web.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/default/Surdurulebilirlik/275/0/0
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Politikalar/427/930/0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-Yonetim/detay/Sermaye-ve-ticaret-sicil-bilgileri/294/508/556
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 96-104 nolu sayfalarda yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu 90-91 nolu sayfalarda yer almaktadır
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 96-104 nolu sayfalarda yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 16. madde "Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" 103 nolu sayfalarda yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka aleyhine açılan ve Banka?nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli mahiyette dava bulunmamaktadır. 2019 Faaliyet Raporu 67. sayfadan bu bilgiye ulaşılabilir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu 72-75 nolu sayfalarda yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu 68-71 ve 96,100-101 nolu sayfalarda yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bankamız uygulamasında ortalama 2 gün önce sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Akbank Ana Sözleşmesi'nde 27. ve 31. maddelerde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında görevler almalarına, yasal sınırlamalar dahilinde uygunluk verilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
"Yönetim Kurulu Komiteleri" Faaliyet Raporu'nun 90-91 nolu sayfalarında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
"Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır. https://www.akbankinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/liste/Yonetim-kurulu-komiteleri/543/1166/0"
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Eyüp
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,67% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,5008 Değişim: 0,22%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5039
Açılış: 9,4801
11,0242 Değişim: -0,03%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0388
Açılış: 11,0271
548,28 Değişim: 0,06%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 549,15
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.