KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.04.2022 - 21:31
KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 866.273.693 1.045.560.488
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 359.065.700 593.618.085
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -479.024 -271.671
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 507.687.017 452.214.074
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 6.120.297.344 5.011.546.379
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 576.364.927 369.357.135
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 20.866.932 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 672.686.401 383.891.491
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 4.850.379.084 4.258.297.753
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 112.335.795 91.957.332
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 54.220.169 48.414.125
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 58.115.626 43.543.207
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 3.803.161 321.063
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
223.758 271.153
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 3.579.403 49.910
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 268.774 244.210
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
44.685 44.685
Diğer Çeşitli Alacaklar
25.564 1.000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
198.525 198.525
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
73.312.483 36.569.876
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 32.088.523 26.487.439
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
2.496.239 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 38.727.721 10.082.437
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 8.919.034 3.637.016
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
35,47.1 4.072.480 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 1.998.151 2.163.478
Personele Verilen Avanslar
47.1 2.848.403 1.473.538
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
7.185.210.284 6.189.836.364
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 49.026.994.354 43.743.106.415
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20,12.1,17.2,17.15 315.406.502 297.737.441
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 48.711.587.852 43.445.368.974
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 43.506 42.507
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 43.506 42.507
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 897.700 897.700
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 897.700
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 84.369.135 79.851.392
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 41.069.006 31.906.268
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 27.552.379 26.670.272
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 6.172.480 6.172.480
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.918.396 28.794.218
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 37.344.337 37.585.917
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -57.687.463 -51.277.763
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 200.574.627 176.377.445
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 284.555.210 254.426.560
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -128.808.590 -115.209.407
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 44.828.007 37.160.292
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.622.492 3.047.713
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.622.492 3.047.713
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 60.868.091 43.035.551
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 60.868.091 43.035.551
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
49.377.369.905 44.046.358.723
TOPLAM VARLIKLAR
56.562.580.189 50.236.195.087
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 7.481.314 6.188.823
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 12.947.498 11.928.814
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -5.466.184 -5.739.991
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 514.983.433 465.695.343
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 75.342.787 64.984.683
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 439.640.646 400.552.327
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 0 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 6.583.772 27.787.155
Ortaklara Borçlar
19 710.176 694.425
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 1.595.426 1.082.982
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 4.278.170 26.009.748
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 31.968.375 42.140.234
Alınan Depozito ve Teminatlar
9.678 8.813
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
31.958.697 42.131.421
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
216.565.374 191.925.200
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 90.302.291 71.659.980
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 39.937.203 37.878.326
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20, 17.15 86.325.880 82.386.894
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
143.799.196 89.127.409
Ödenecek Vergi ve Fonlar
42.972.065 45.831.090
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
9.470.693 6.198.303
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 92.234.755 169.773.460
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -878.317 -132.675.444
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 59.387.354 59.556.984
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 59.387.354 59.556.984
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 55.703.758 24.968.148
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 2.352.990 1.818.460
Gider Tahahkkukları
19 53.348.713 23.147.633
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 10.785.467 6.675.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 10.785.467 6.675.369
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.047.258.043 914.064.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 24.532.716 26.704.181
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 43.698.677 47.108.822
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -19.165.961 -20.404.641
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,17.5,17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,17.5,17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
5.613.808.340 4.913.859.936
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 5.559.851.258 4.861.842.787
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 53.957.082 52.017.149
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
14.282.161 13.129.475
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
14.282.161 13.129.475
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 40.173.332 30.976.095
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 40.173.332 30.976.095
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.403.601.033 48.429.101.182
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
684.752.535 260.378.594
Yasal Yedekler
15.2 95.539.901 95.539.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 678.092.194 229.767.946
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -60.761.406 -44.638.573
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -28.129.648 -20.302.174
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
3.489.303 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
242.642.180 451.813.551
Dönem Net Karı
242.642.180 451.813.551
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
1.111.721.113 893.029.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
56.562.580.189 50.236.195.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
15.546.109 16.287.266
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
13.734.732 15.640.714
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 21.268.693 17.069.060
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 21.430.998 17.155.127
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -162.305 -86.067
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -7.533.961 -1.428.346
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -7.621.217 -1.117.857
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 87.256 -310.489
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.811.377 646.552
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
1.811.377 646.552
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-19.971.768 -16.476.751
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.457.322 -580.795
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-1.416.705 -937.421
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.432.705 -998.421
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 16.000 61.000
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -40.617 356.626
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
20.417 306.078
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -61.034 50.548
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -211.865 -168.257
Faaliyet Giderleri (-)
31 -18.294.270 -15.421.336
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-8.311 -306.363
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-8.311 -306.363
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-4.425.659 -189.485
HAYAT TEKNİK GELİR
1.134.874.719 725.333.656
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
628.146.230 375.478.821
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 639.254.580 383.005.472
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 654.186.129 388.622.222
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -14.931.549 -5.616.750
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -11.108.350 -7.526.651
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -12.352.006 -7.940.896
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 1.243.656 414.245
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 479.315.794 327.153.637
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 27.412.695 22.701.198
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 27.412.695 22.701.198
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.029.622.683 -645.345.668
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -82.431.101 -41.074.069
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-78.532.731 -46.587.567
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-94.051.917 -46.830.486
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 15.519.186 242.919
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.898.370 5.513.498
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
2.160.839 2.976.816
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -6.059.209 2.536.682
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 -708.382.029 -422.677.402
Matematik Karşılıklar (-)
-708.724.145 -422.771.523
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-708.676.596 -422.741.155
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-47.549 -30.368
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
342.116 94.121
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
10,17.15 342.116 94.121
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.728.069 -1.392.830
Faaliyet Giderleri (-)
31 -182.167.430 -110.543.382
Yatırım Giderleri (-)
5,36 -55.201.587 -69.808.473
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5,26 287.533 150.488
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
105.252.036 79.987.988
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 205.439.784 134.993.762
Fon İşletim Gelirleri
25 152.778.557 97.409.961
Yönetim Gideri Kesintisi
25 47.378.815 31.477.748
Giriş Aidatı Gelirleri
25 5.164.379 6.068.513
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 530 4.763
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 117.503 32.777
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-214.792.949 -118.431.918
Toplam Fon Giderleri (-)
-22.898.661 -15.452.885
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -179.894.805 -97.457.471
Diğer Teknik Giderler (-)
-10.257.448 -4.466.809
Ceza Ödemeleri (-)
-1.742.035 -1.054.753
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-9.353.165 16.561.844
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
-4.425.659 -189.485
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
105.252.036 79.987.988
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-9.353.165 16.561.844
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
91.473.212 96.360.347
YATIRIM GELİRLERİ
267.654.122 75.003.206
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 104.948.778 38.710.047
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 9.476.041 26.860.019
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 114.297.463 -1.576.586
Kambiyo Karları
36 36.712.990 10.226.300
İştiraklerden Gelirler
26 71.699 64.230
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 0 830
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13, 26 2.434.684 868.854
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -287.533 -150.488
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-36.238.627 -37.243.685
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-3.598.761 -2.762.397
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-620.235 -321.849
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -4.708.211 -17.931.610
Kambiyo Zararları (-)
36 -7.023.105 -3.331.121
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -20.286.584 -12.896.708
Diğer Yatırım Giderleri (-)
8 -1.731 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
9.172.529 35.221.227
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-4.675.680 -3.103.893
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 18.699.311 9.470.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.2 14.486.484 38.772.191
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.2 -18.975.597 -11.116.352
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 5.321 1.671.692
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -367.310 -473.148
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
242.642.180 126.785.996
Dönem Karı veya Zararı
332.061.236 169.341.095
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35,47.4 -89.419.056 -42.555.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
242.642.180 126.785.996
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
672.605.155 479.395.312
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.449.241.712 1.356.844.498
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-232.585.019 -119.151.504
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-2.193.881.690 -1.283.072.692
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
695.380.158 434.015.614
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-31.763.061 -13.394.362
Diğer Nakit Girişleri
196.857.607 16.204
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-338.088.531 -283.338.957
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
522.386.173 137.298.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
38.230 31.500
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -49.040.577 -24.172.270
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.248.816.197 -736.955.382
Mali Varlıkların Satışı
11.4 661.565.290 496.307.160
Alınan Faiz
126.109.891 76.416.830
Alınan Temettüler
26 71.699 65.060
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-510.071.664 -188.307.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -2.391.461 -4.402.969
Ödenen Temettüler (-)
0 -127.390.267
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-2.391.461 -131.793.236
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
10.691.502 27.260.936
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
20.614.550 -155.540.903
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 755.154.934 703.099.426
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 775.769.484 547.558.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 126.785.996 0 126.785.996
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -134.948.728 4.093.948 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.415.165 11.494 211.826.596 126.785.996 4.093.948 603.316.175
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.539.901 11.494 210.302.867 451.813.551 0 893.029.240
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.539.901 11.494 210.302.867 451.813.551 0 893.029.240
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -7.827.474 0 0 -7.827.474
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -16.122.833 0 0 0 0 0 0 0 -16.122.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 242.642.180 0 242.642.180
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 0 0 448.324.248 -451.813.551 3.489.303 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -60.761.406 0 0 95.539.901 11.494 650.799.641 242.642.180 3.489.303 1.111.721.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026123


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.467 Değişim: -0,94% Hacim : 20.778 Mio.TL Son veri saati : 15:43
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6379 Değişim: -0,27%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5080 Değişim: -0,26%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
979,85 Değişim: 0,38%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 981,03
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.