KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

27.10.2021 - 22:28
KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 1.083.612.415 986.330.032
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 733.622.600 658.028.179
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -482.371 -168.867
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 350.472.186 328.470.720
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 3.178.392.029 2.229.963.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 213.520.687 112.389.182
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 289.042.718 241.385.756
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 2.675.828.624 1.876.188.555
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 76.630.317 61.732.577
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 35.800.677 34.193.263
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 40.829.640 27.539.314
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 4.822.576 4.486.337
Ortaklardan Alacaklar
12.2 565.596 547.351
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 1.598.371 2.896.980
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
45.326 17.746
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 2.613.283 1.024.260
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 461.872 507.082
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
74.574 75.294
Diğer Çeşitli Alacaklar
141.795 186.285
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
43.242.639 56.953.295
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 26.936.179 23.152.652
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
2.058.463 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 14.247.997 33.800.643
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 3.246.649 2.661.972
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 2.264.893 1.136.520
Personele Verilen Avanslar
47.1 981.756 1.525.452
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.390.408.497 3.342.634.788
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 33.487.616.703 30.660.641.567
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1 214.315.481 204.739.575
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 33.273.301.222 30.455.901.992
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 12.897 13.414
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.897.700 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9,45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 53.866.576 51.008.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 30.257.579 14.362.246
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 29.926.382 21.499.483
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 6.172.480 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.784.329 29.565.864
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 10.767.308 41.601.675
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -53.041.502 -57.742.798
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 138.919.868 93.797.549
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 210.074.732 157.401.429
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -103.889.424 -78.358.177
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 32.734.560 14.754.297
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
3.304.199 1.301.501
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
3.304.199 1.301.501
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 35.510.675 9.388.883
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 35.510.675 9.388.883
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
33.722.128.618 30.819.019.131
TOPLAM VARLIKLAR
38.112.537.115 34.161.653.919
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 3.356.468 4.730.021
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.595.690 10.989.892
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.239.222 -6.259.871
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 393.472.166 349.975.348
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 70.774.138 38.458.018
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 322.539.695 311.358.997
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 8.056.567 71.981.599
Ortaklara Borçlar
12.2,19 2.137.809 60.422.578
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 977.569 207.921
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 349.516 325.596
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 4.591.673 11.025.504
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 12.976.880 22.113.883
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 5.870 4.845
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 12.971.010 22.109.038
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
178.142.124 155.669.156
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 72.098.281 61.679.985
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 28.445.834 21.324.985
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 77.598.009 72.664.186
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
72.654.550 34.187.402
Ödenecek Vergi ve Fonlar
29.856.371 19.483.812
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.057.999 3.467.766
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 129.480.466 88.290.002
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -90.740.286 -77.054.178
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 38.206.949 36.658.769
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 38.206.949 36.658.769
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 58.374.924 2.464.801
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.328.357 1.681.106
Gider Tahahkkukları
19 57.044.512 781.640
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 4.719.781 5.182.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 4.719.781 5.182.770
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
769.960.409 682.963.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 5.512.924 25.268.451
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 6.203.605 38.200.152
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -690.681 -12.931.701
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 33.272.457.890 30.455.130.719
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 33.272.457.890 30.455.130.719
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 3.213.442.359 2.286.550.267
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 3.163.338.722 2.241.528.576
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 50.103.637 45.021.691
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
10.997.268 11.252.376
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
10.997.268 11.252.376
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 26.766.824 21.040.315
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 26.766.824 21.040.315
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.529.177.265 32.799.242.128
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
289.751.111 207.756.167
Yasal Yedekler
15.2 95.139.901 80.039.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 220.568.718 104.813.938
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 -8.478.587 36.602.809
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -17.490.415 -13.711.975
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
342.811.235 290.854.780
Dönem Net Karı
342.811.235 290.854.780
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
813.399.441 679.448.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
38.112.537.115 34.161.653.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
45.526.407 54.156.804 14.651.908 16.901.311
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
45.409.856 54.156.804 14.651.908 16.901.311
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 43.147.347 49.108.473 16.270.482 13.585.818
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 43.335.979 51.130.761 16.313.559 13.444.924
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -188.632 -2.022.288 -43.077 140.894
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 2.262.509 5.048.331 -1.618.574 3.315.493
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5,47.4 2.719.639 7.074.431 -1.548.323 4.513.033
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
5,47.4,10 -457.130 -2.026.100 -70.251 -1.197.540
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
116.551 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
116.551 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-42.083.632 -44.001.419 -12.585.107 -11.414.159
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -1.761.879 -2.062.822 -609.628 -264.780
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-2.182.639 -2.746.107 -652.221 -689.055
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.275.232 -3.262.091 -675.721 -1.039.372
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 92.593 515.984 23.500 350.317
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 420.760 683.285 42.593 424.275
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
559.698 787.380 88.586 695.443
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 -138.938 -104.095 -45.993 -271.168
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -429.390 -489.452 -164.306 -139.051
Faaliyet Giderleri (-)
31 -39.553.736 -41.440.622 -11.799.370 -11.607.741
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-338.627 -8.523 -11.803 597.413
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-338.627 -8.523 -11.803 597.413
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.442.775 10.155.385 2.066.801 5.487.152
HAYAT TEKNİK GELİR
1.969.752.501 1.671.850.100 674.411.517 562.671.898
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.322.174.238 935.101.001 511.825.203 318.283.795
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 1.334.855.043 920.625.550 513.365.823 308.735.272
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 1.354.954.186 932.128.563 521.386.343 312.640.661
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -20.099.143 -11.503.013 -8.020.520 -3.905.389
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 -12.680.805 14.475.451 -1.540.620 9.548.523
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5,47.4 -12.839.415 14.863.341 -1.543.425 9.789.698
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
5,47.4,10 158.610 -387.890 2.805 -241.175
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 625.733.887 690.774.092 173.896.104 221.947.173
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 21.844.376 45.975.007 -11.309.790 22.440.930
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 21.844.376 45.975.007 -11.309.790 22.440.930
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.698.185.563 -1.497.606.904 -568.491.129 -462.623.860
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -157.601.658 -158.248.685 -53.092.496 -48.071.117
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-152.247.076 -151.059.700 -51.196.736 -46.013.660
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-154.082.414 -152.628.929 -52.485.694 -46.511.193
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 1.835.338 1.569.229 1.288.958 497.533
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -5.354.582 -7.188.985 -1.895.760 -2.057.457
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-19.145.936 -6.489.271 -13.761.079 -1.334.812
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 13.791.354 -699.714 11.865.319 -722.645
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -939.238.670 -793.800.081 -246.307.931 -329.857.104
Matematik Karşılıklar (-)
-939.592.695 -793.095.440 -246.488.855 -330.000.522
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-939.670.201 -792.930.847 -246.641.557 -329.917.141
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
77.506 -164.593 152.702 -83.381
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
354.025 -704.641 180.924 143.418
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
10 354.025 -704.641 180.924 143.418
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -4.652.556 -8.162.902 -1.794.762 -2.272.515
Faaliyet Giderleri (-)
31 -393.780.412 -241.344.036 -159.236.514 -79.630.693
Yatırım Giderleri (-)
5,36 -202.953.595 -296.080.765 -107.971.563 -2.931.999
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5,26 41.328 29.565 -87.863 139.568
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
271.566.938 174.243.196 105.920.388 100.048.038
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 388.672.375 331.839.668 129.865.305 112.121.885
Fon İşletim Gelirleri
25 307.458.926 253.128.812 108.025.649 89.541.505
Yönetim Gideri Kesintisi
25 64.906.772 59.267.626 16.753.304 16.375.160
Giriş Aidatı Gelirleri
25 16.222.335 18.856.045 5.056.536 6.075.827
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 6.210 453.822 726 93.201
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 78.132 133.363 29.090 36.192
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-424.831.184 -312.636.539 -157.154.949 -122.283.462
Toplam Fon Giderleri (-)
-51.423.053 -36.251.494 -19.252.523 -10.884.228
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-4.978 -18.400 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -352.755.475 -260.673.950 -130.427.346 -106.005.269
Diğer Teknik Giderler (-)
-17.828.634 -13.807.585 -6.470.354 -4.856.259
Ceza Ödemeleri (-)
-2.819.044 -1.885.110 -1.004.726 -537.706
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-36.158.809 19.203.129 -27.289.644 -10.161.577
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
3.442.775 10.155.385 2.066.801 5.487.152
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
271.566.938 174.243.196 105.920.388 100.048.038
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-36.158.809 19.203.129 -27.289.644 -10.161.577
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
238.850.904 203.601.710 80.697.545 95.373.613
YATIRIM GELİRLERİ
250.450.817 150.335.134 89.685.628 60.824.836
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 146.932.562 108.087.419 58.043.270 50.889.306
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 31.468.933 13.738.113 0 5.785.850
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 25.460.104 10.870.209 13.203.849 -11.476.609
Kambiyo Karları
36 17.377.290 12.184.452 3.784.639 10.345.581
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 64.230 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 830 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 29.188.196 5.420.276 14.566.007 5.420.276
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -41.328 -29.565 87.863 -139.568
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-59.905.967 -85.760.219 -11.194.858 -32.351.994
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
20 -4.301.109 -5.959.888 -393.578 -2.061.725
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-1.821.248 -27.706.507 -331.290 -2.387.629
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -7.069.195 -18.781.921 6.132.184 -13.996.937
Kambiyo Zararları (-)
36 -6.528.547 -2.055.497 -2.261.899 -73.510
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -40.115.739 -26.773.235 -14.327.636 -9.349.022
Diğer Yatırım Giderleri (-)
8 -70.129 -4.483.171 -12.639 -4.483.171
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
44.076.785 40.971.997 -1.573.718 13.912.252
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-285.362 -2.499.899 3.291.894 146.064
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35,47.4 18.922.439 12.692.287 15.090 2.157.439
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47.2 108.264.044 54.134.287 33.017.664 18.769.144
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.2 -85.197.145 -27.784.220 -38.043.219 -7.053.535
Önceki Yıl Gelir ve Karları
47.3 2.770.570 5.069.317 20.940 -100.304
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
47.3 -397.761 -639.775 123.913 -6.556
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
342.811.235 230.416.843 117.808.455 105.558.586
Dönem Karı veya Zararı
473.472.539 309.148.622 157.614.597 137.758.707
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35,47.4 -130.661.304 -78.731.779 -39.806.142 -32.200.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
342.811.235 230.416.843 117.808.455 105.558.586
Azınlık Payları
0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.469.074.914 1.009.748.433
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.473.138.621 4.300.779.697
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-438.434.473 -334.467.467
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-4.199.395.359 -4.059.068.664
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
1.304.383.703 916.991.999
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-99.267.944 -55.382.590
Diğer Nakit Girişleri
67.963.180 56.843.149
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-494.467.985 -330.669.915
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
778.610.954 587.782.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.992.257 296.150
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -101.085.775 -40.490.739
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.864.625.036 -4.611.177.795
Mali Varlıkların Satışı
11.4 1.283.457.061 4.462.883.853
Alınan Faiz
218.812.846 94.014.005
Alınan Temettüler
26 65.060 64.230
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-461.383.587 -94.410.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -8.274.959 -10.437.210
Ödenen Temettüler (-)
-200.191.552 -91.702.404
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-208.466.511 -102.139.614
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
32.429.513 24.444.313
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
141.190.369 415.677.046
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 695.392.004 280.275.065
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 836.582.373 695.952.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.937.525 0 0 0 0 -1.937.525
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -37.332.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.332.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 230.416.843 0 0 0 230.416.843
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -37.626.917 0 0 80.039.901 11.494 92.562.879 230.416.843 0 0 0 545.404.200
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -3.778.440 0 0 0 0 -3.778.440
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -45.081.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.081.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 342.811.235 0 0 0 342.811.235
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -8.478.587 0 0 95.139.901 11.494 203.915.398 342.811.235 0 0 0 813.399.441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973100


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6630 Değişim: 1,28%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5233 Değişim: 2,01%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
785,14 Değişim: 1,39%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.