KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:22
KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 979.612.758 986.330.032
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 633.009.106 658.028.179
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -143.975 -168.867
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 346.747.627 328.470.720
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.987.414.209 2.229.963.493
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 215.074.938 112.389.182
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 285.738.091 241.385.756
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 2.486.601.180 1.876.188.555
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
n Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 4.196.101 4.486.337
Ortaklardan Alacaklar
12.2 547.351 547.351
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 3.616.191 2.896.980
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
9.879 17.746
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 22.680 1.024.260
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 440.175 507.082
Finansal Kiralama Alacakları
0 120.098 186.285
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
245.503 245.503
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.20,47.1 52.134.918 56.953.295
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 24.425.157 23.152.652
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
432.705 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 27.277.056 33.800.643
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 9.305.925 2.661.972
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
47.1 4.313.352 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 3.414.385 1.136.520
Personele Verilen Avanslar
47.1 1.578.188 1.525.452
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.107.665.089 3.342.634.788
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 32.527.213.020 30.660.641.567
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1 229.283.918 204.739.575
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 32.297.929.102 30.455.901.992
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 12.348 13.414
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 12.348 13.414
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.897.700 2.868.012
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 897.700 868.012
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 56.668.345 51.008.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 30.272.626 14.362.246
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 29.941.230 21.499.483
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 4.384.379 1.721.735
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.700.165 29.565.864
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3.4 10.725.058 41.601.675
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3.4 -48.355.113 -57.742.798
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 127.328.477 93.797.549
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 193.953.434 157.401.429
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -94.263.242 -78.358.177
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 27.638.285 14.754.297
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
2.458.999 1.301.501
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
2.458.999 1.301.501
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 30.489.112 9.388.883
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 30.489.112 9.388.883
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
32.747.068.001 30.819.019.131
TOPLAM VARLIKLAR
36.854.733.090 34.161.653.919
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 3.207.450 4.730.021
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.576.245 10.989.892
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -1.368.795 -6.259.871
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 370.438.733 349.975.348
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 53.919.492 38.458.018
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 316.360.908 311.358.997
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.333
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,12.2,19 107.961.428 71.981.599
Ortaklara Borçlar
12.2,19 80.471.822 60.422.578
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2 4.366 207.921
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 139.731 325.596
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 27.345.509 11.025.504
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 19.842.052 22.113.883
Alınan Depozito ve Teminatlar
47.1 5.739 4.845
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
47.1 19.836.313 22.109.038
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
166.066.335 155.669.156
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 68.939.087 61.679.985
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 21.382.408 21.324.985
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17.15 75.744.840 72.664.186
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 77.844.936 34.187.402
Ödenecek Vergi ve Fonlar
23.701.751 19.483.812
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.885.920 3.467.766
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 90.232.888 88.290.002
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -39.975.623 -77.054.178
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 32.336.191 36.658.769
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 32.336.191 36.658.769
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
2.20, 19 41.510.358 2.464.801
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.478.515 1.681.106
Gider Tahahkkukları
19 40.029.788 781.640
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 2.055 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 7.074.016 5.182.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 7.074.016 5.182.770
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
826.281.499 682.963.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 6.374.737 25.268.451
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 7.318.200 38.200.152
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -943.463 -12.931.701
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 32.297.114.492 30.455.130.719
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 2.975.581.061 2.286.550.267
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 2.927.436.492 2.241.528.576
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 48.144.569 45.021.691
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
11.185.943 11.252.376
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
11.185.943 11.252.376
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 24.397.153 21.040.315
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 24.397.153 21.040.315
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
35.314.653.386 32.799.242.128
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
307.958.330 207.756.167
Yasal Yedekler
15.2 95.139.901 80.039.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 220.568.718 104.813.938
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 7.233.708 36.602.809
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -14.995.491 -13.711.975
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
225.002.780 290.854.780
Dönem Net Karı
225.002.780 290.854.780
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
713.798.205 679.448.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
36.854.733.090 34.161.653.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
30.874.499 37.255.493 15.233.785 18.246.179
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
30.757.948 37.255.493 15.117.234 18.246.179
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 26.876.865 35.522.655 9.807.805 16.386.035
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 27.022.420 37.685.837 9.867.293 16.465.392
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -145.555 -2.163.182 -59.488 -79.357
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 3.881.083 1.732.838 5.309.429 1.860.144
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5,47.4 4.267.962 2.561.398 5.385.819 3.264.203
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
5,47.4 -386.879 -828.560 -76.390 -1.404.059
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
116.551 0 116.551 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
116.551 0 116.551 0
-746.207
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-1.599.511 -2.222.719 -601.090 -830.640
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
69.093 165.667 8.093 84.433
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 378.167 259.010 21.541 -266.896
Mual073 -143.493 136.170
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -265.084 -350.401 -96.827 -161.198
Faaliyet Giderleri (-)
31 -27.754.366 -29.832.881 -13.213.875 -13.346.777
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-326.824 -605.936 -20.461 -605.795
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-326.824 -605.936 -20.461 -605.795
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.375.974 4.668.233 1.331.166 3.119.306
HAYAT TEKNİK GELİR
1.295.340.984 1.109.178.202 570.007.328 675.903.022
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
810.349.035 616.817.206 434.870.214 310.800.408
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 821.489.220 611.890.278 438.483.748 308.174.768
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 833.567.843 619.487.902 444.945.621 312.766.951
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,24 -12.078.623 -7.597.624 -6.461.873 -4.592.183
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,47.4 -11.140.185 4.926.928 -3.613.534 2.625.640
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
5,47.4 -11.295.990 5.073.643 -3.355.094 2.933.323
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
5,47.4 155.805 -146.715 -258.440 -307.683
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 451.837.783 468.826.919 124.684.146 356.172.981
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 33.154.166 23.534.077 10.452.968 8.929.633
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
5 33.154.166 23.534.077 10.452.968 8.929.633
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-1.129.694.434 -1.034.983.044 -483.631.079 -618.739.826
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -104.509.162 -110.177.568 -63.435.093 -52.919.183
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-101.050.340 -105.046.040 -54.462.773 -47.518.812
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-101.596.720 -106.117.736 -54.766.234 -47.858.715
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
546.380 1.071.696 303.461 339.903
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -3.458.822 -5.131.528 -8.972.320 -5.400.371
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-5.384.857 -5.154.459 -8.361.673 -5.920.038
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.926.035 22.931 -610.647 519.667
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -692.930.739 -463.942.977 -270.253.337 -203.221.588
Matematik Karşılıklar (-)
-693.103.840 -463.094.918 -270.332.317 -202.161.848
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
-693.028.644 -463.013.706 -270.287.489 -202.118.662
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
-75.196 -81.212 -44.828 -43.186
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
173.101 -848.059 78.980 -1.059.740
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
173.101 -848.059 78.980 -1.059.740
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -2.857.794 -5.890.387 -1.464.964 -3.022.777
Faaliyet Giderleri (-)
31 -234.543.898 -161.713.343 -123.282.829 -68.777.907
Yatırım Giderleri (-)
5,36 -94.982.032 -293.148.766 -25.173.559 -290.763.893
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
129.191 -110.003 -21.297 -34.478
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
165.646.550 74.195.158 86.376.249 57.163.196
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
25 258.807.070 219.717.783 123.813.308 106.409.522
Fon İşletim Gelirleri
25 199.433.277 163.587.307 102.023.316 84.897.167
Yönetim Gideri Kesintisi
25 48.153.468 42.892.466 16.675.720 15.336.427
Giriş Aidatı Gelirleri
25 11.165.799 12.780.218 5.097.286 5.946.546
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
25 5.484 360.621 721 148.899
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
25 49.042 97.171 16.265 80.483
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
-267.676.235 -190.353.077 -143.696.623 -91.959.657
Toplam Fon Giderleri (-)
-32.170.530 -25.367.266 -16.717.645 -13.325.361
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
-4.978 -18.400 -4.978 0
Faaliyet Giderleri (-)
31 -222.328.129 -154.668.681 -119.322.964 -73.525.142
Diğer Teknik Giderler (-)
-11.358.280 -8.951.326 -6.891.471 -4.608.398
Ceza Ödemeleri (-)
-1.814.318 -1.347.404 -759.565 -500.756
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-8.869.165 29.364.706 -19.883.315 14.449.865
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.375.974 4.668.233 1.331.166 3.119.306
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
165.646.550 74.195.158 86.376.249 57.163.196
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-8.869.165 29.364.706 -19.883.315 14.449.865
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
158.153.359 108.228.097 67.824.100 74.732.367
YATIRIM GELİRLERİ
160.765.189 89.510.298 86.200.130 61.839.972
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 88.889.292 57.198.113 50.617.392 24.584.698
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 31.468.933 7.952.263 4.608.914 6.559.905
Finansal Yatırımların Değerlemesi
27 12.256.255 22.346.818 13.832.841 29.822.343
Kambiyo Karları
36 13.592.651 1.838.871 3.366.351 838.548
İştiraklerden Gelirler
26 64.230 64.230 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 830 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 14.622.189 0 13.753.335 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26 -129.191 110.003 21.297 34.478
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-48.711.109 -53.408.225 -12.762.180 -42.057.933
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
-3.907.531 -3.898.163 -1.456.193 -2.126.100
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0 0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-1.489.958 -25.318.878 -1.168.109 -24.840.065
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
13 -13.201.379 -4.784.984 4.730.231 -4.069.450
Kambiyo Zararları (-)
36 -4.266.648 -1.981.987 -935.527 -1.981.987
Amortisman Giderleri (-)
6.1 -25.788.103 -17.424.213 -13.875.092 -9.040.331
Diğer Yatırım Giderleri (-)
8 -57.490 0 -57.490 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
45.650.503 27.059.745 7.732.169 15.633.579
Karşılıklar Hesabı (+/-)
-3.577.256 -2.645.963 -922.677 -126.977
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
148.994.219 110.147.985
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35,47.4 -90.855.162 -46.531.658 -49.449.065 -28.303.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
225.002.780 124.858.257 99.545.154 81.844.298
Azınlık Payları
0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
932.065.076 651.618.911
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.876.761.971 2.773.959.199
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-268.927.073 -223.713.126
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-2.723.481.068 -2.636.641.477
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
816.418.906 565.223.507
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-49.952.425 -23.461.244
Diğer Nakit Girişleri
18.716.704 22.662.226
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-319.721.579 -259.405.716
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
465.461.606 305.018.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.831.500 23.650
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6.3.1 -77.949.658 -25.870.413
Mali Varlık İktisabı (-)
11.4 -1.596.571.898 -3.715.717.961
Mali Varlıkların Satışı
11.4 1.152.108.069 3.648.757.841
Alınan Faiz
138.409.573 34.228.399
Alınan Temettüler
26 65.060 64.230
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-382.107.354 -58.514.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -7.126.336 -6.874.581
Ödenen Temettüler (-)
-127.390.266 -91.700.651
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-134.516.602 -98.575.232
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
33.361.193 17.429.624
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-17.801.157 165.358.911
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
695.392.004 280.275.065
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
2.12 677.590.847 445.633.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 -294.093 0 0 54.794.243 11.494 70.608.807 209.137.255 0 0 0 514.257.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.585.055 0 0 0 0 -1.585.055
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -8.887.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.887.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 124.858.257 0 0 0 124.858.257
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 25.245.658 0 23.891.597 -49.137.255 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 -9.182.058 0 0 80.039.901 11.494 92.915.349 124.858.257 0 0 0 468.642.943
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.039.901 11.494 91.939.058 290.854.780 0 0 0 679.448.042
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.283.516 0 0 0 0 -1.283.516
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -29.369.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.369.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 225.002.780 0 0 0 225.002.780
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 0 0 -160.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -130.854.780 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
180.000.000 0 7.233.708 0 0 95.139.901 11.494 206.410.322 225.002.780 0 0 0 713.798.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956443


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6212 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1162 Değişim: -0,01%
Düşük 10,1098 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
491,93 Değişim: -0,07%
Düşük 491,82 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.