"Türk bankacılık sektörü güçlü seyrini koruyor"

05.05.2017 - 14:37
"Türk bankacılık sektörü güçlü seyrini koruyor" | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Türk bankacılık sektörünün ise güçlü kaldığını, bankaların kredi arzında ve reel sektörün finansmana erişiminde bir sorun gözlenmediğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Forum İstanbul 2017’de yaptığı konuşmada, finansal sistemlerin özellikle küresel kriz sonrasında geçirmekte olduğu dönüşüme ve bu sürecin Türkiye’ye yansımalarına değindi.

Küresel krizin ardından 10 yıla yakın bir zaman geçtiğini hatırlatan Çetinkaya, küresel ekonomide giderek artan olumlu sinyallere rağmen hala tam anlamıyla bir toparlanmadan söz etmenin zor olduğunu söyledi.

Tecrübeler ve akademik literatürün finansal sisteme dair sorunların öne çıktığı krizlerin uzun sürdüğüne ve maliyetli olduğuna işaret ettiğini aktaran Çetinkaya, aşırı borçluluk, hızlı kredi büyümesi, yetersiz risk yönetim çerçevesi gibi unsurların olumsuz etkilerinin krizleri tetikleyebildiği ve derinleştirdiğine dikkati çekti.

Çetinkaya, “Değindiğim hususlar iyi dönemlerde aşırı risk iştahına yol açarken, kötü dönemlerde riskten kaçınmayı beslemekte, yüksek maliyetli büyüme ve küçülme dönemlerini içeren sert ekonomik döngülere yol açmaktadır. Ekonomik büyümenin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olması önemlidir. Bunun için kamu ve özel sektördeki paydaşların, finansal ve finansal olmayan kesimlerin, kısaca tüm aktörlerin şoklara karşı dayanıklılığının artırılması öncelikli hedef olmalıdır.” diye konuştu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME AÇISINDAN VERİMLİK ÖNEMLİ" 

Küresel kriz sonrası dönemin finansal piyasaları da şekillendiren ana gündeminin dayanıklılık olduğunu vurgulayan Çetinkaya, bu süreçte özellikle finansal regülasyonlar ve para piyasalarının ön plana çıktığını ifade etti.

Çetinkaya, para politikalarında sıra dışı uygulamaların ekonomik toparlanmayı desteklemesi ve bu arada finansal regülasyonlarla kırılganlık alanları ve risklerin yönetilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. 

Yaklaşık 10 yıllık kriz sonrası dönem tecrübesi artıları ve eksileriyle bu politikalardan edinilecek önemli dersleri de beraberinde getirdiğini anlatan Çetinkaya, bu unsurlardan birinin sürdürülebilir büyüme açısından verimliğin önemi olduğunu bildirdi.

Ekonomide rekabetçiliği ve verimliliği artıracak yapısal reformlar güçlü büyümenin temel sürükleyicisi olacağını ifade eden Çetinkaya, "Maliye politikalarının ekonominin potansiyeli ve büyümenin kapsayıcılığını artıracak şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Ekonomik aktörlerin mali yapılarının güçlendirilmesi, aşırı borçluluğun vade ve kur uyumsuzluğunun önüne geçilmesi, düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve sistemik riskleri sınırlayacak makro ihtiyati çerçevenin oluşturulması büyümenin sürdürülebilir ve dengeli olması açısından önemlidir. Böyle bir ortam para politikalarının da etkinliğine katkıda bulunacaktır.” görüşlerini aktardı.

"GELİŞMİŞ ÜLKE BANKACILIK SEKTÖRLERİ AÇISINDAN ZORLUKLAR HALA DEVAM EDİYOR" 

Çetinkaya, küresel bankacılığın iş modeli ve stratejilerini etkileyen yeni çerçeveye değinerek, şunları kaydetti:

“Küresel krizden alınan derslerle G20 öncülüğünde uluslararası kuruluşlar yeni bir finansal mimari üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu gelişmelere kısaca göz attığımızda banka sermayelerinin nitelik ve niceliğinin iyileştirildiğini, kaldıraçların azaltıldığını, aşırı kredi genişlemesinden kaynaklanabilecek riskleri sınırlamak amacıyla döngü karşıtı sermaye tamponlarının oluşturulduğunu, sistemik önemdeki kuruluşlar için ilave sermaye şartı getirildiğini görüyoruz. Ek olarak çözümleme rejimleri gözden geçirilmiş, sistemik önemdeki finansal kuruluşların kamuya yük getirmeden çözümlenebilmeleri için önlemler alınmıştır. Türev piyasalarla birlikte gölge bankacılık olarak adlandırılan banka dışı finansmanın daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için düzenlemeler yapılmıştır."

TCMB Başkanı Çetinkaya, bugün gelinen noktada bu çalışmalar sayesinde finansal sistemin çok daha güçlü bir düzenleme çerçevesinde ve etkin bir denetimsel altyapıya sahip olduğunun söylenebileceğini belirtti.

Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu husus yalnızca krizlerin önlenmesi açısından değil finansal sektörün sağlıklı bir işleyişe sahip olması ve reel sektör aracılığıyla ekonomik gelişime daha güçlü destek verebilmesi açısından da oldukça önemli. Bu bağlamda 2008 yılında yaşanan finansal krize yol açan kırılganlıklara yönelik kapsamlı tedbirlerin alındığını söylemek mümkün. Ancak özellikle gelişmiş ülke bankacılık sektörleri açısından zorluklar hala devam etmekte. Uzun süren düşük büyüme ve düşük faiz ortamının banka karlılıklarına olumsuz etkisi, bilançolarda taşınan yüksek tutardaki sorunlu krediler, banka dışı finansal kuruluşlar ve dijital finans kaynaklı rekabet baskısı karşılaşılan zorluklardan başlıcaları. Önümüzdeki dönemde reformların etkileri muhtemelen değerlendirilecek, etkinlikleri ölçülecek ve ihtiyaç duyulan revizyonlar gerçekleştirilecek."

Murat Çetinkaya, küresel reformların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için bir maliyeti olmakla birlikte sermayesi güçlü, likiditesi yeterli bir bankacılık sektörünün reel ekonominin ihtiyaç duyduğu fonları her dönemde arz edebilecek durumda olmasının önemli olduğunu bildirdi.

Bu nedenle küresel ekonomide toparlanmanın başladığı bugünlerde geçmişten ders alarak küresel standartlarda gevşemeye gitmemek finansal sistemin sağlığı açısından önem arz ettiğini vurgulayan Çetinkaya, G20 çalışmalarının 2017 ana gündem maddeleri arasında yer alan dayanıklılık prensiplerinin uygulanmasının ekonomik aktörlerin şoklara karşı dayanıklılığını artıracak güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeye katkıda bulunacağını söyledi.

"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜÇLÜ YAPISINI KORUYOR"

Çetinkaya, Türkiye’nin bu dönemde finansal sistem açısından sergilediği görünüme bakıldığında söz konusu uluslararası reformlara hızlı ve büyük ölçüde başarıyla geçildiğinin görüldüğünü belirtti.

Basel Bankacılık Denetim Komitesince gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP) kapsamında bu uyumun tekrar teyit edildiğini bildiren Çetinkaya, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun Türkiye bankacılık sektörünün düzenleme ve denetleme çerçevesinin Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla eşdeğer olduğunu kabul ettiğine dikkati çekti.

Murat Çetinkaya, küresel kriz döneminde güçlü sermaye yapısı, sağlıklı aktif kalitesi ve yüksek karlılık düzeyiyle oldukça başarılı bir sınav veren Türk bankacılık sektörünün, kriz sonrası dönemde de güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

Türkiye’nin hem şoklara karşı dayanıklılığı artıran tedbirler aldığını hem de döngü karşıtı makro ihtiyati politikalar uygulamada başarılı bir örnek teşkil ettiğini aktaran Çetinkaya, “Alınan tedbirlerin de katkısıyla Türk bankacılık sektörünün kredi ve fonlama kompozisyonunun dengeli bir yapıda olduğu, sektörün aktif kalitesi ve fonlama kaynaklarını istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yönettiği görülmektedir. Sermaye, karlılık ve aktif kalitesinin yanı sıra alınan tedbir ve teşviklerle birlikte bankaların kredi arzında ve reel sektörün finansmana erişiminde bir sorun yaşanmamaktadır. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde daha dengeli bir finansal sistem oluşturmak için çaba sarf etmemiz gerektiği söylenebilir. Finansal yapımız bankacılık sektörü ağırlık bir görünüm sergilemektedir.” diye konuştu. 

Çetinkaya, bankacılık ve sermaye piyasası dengesini sağlamış, banka dışı finansal kuruluşların da katkısıyla finansal derinleşmeyi başarmış ülkelerde finansal istikrarın ve makroekonomik dengelerin korunmasının daha kolay olduğunu ifade etti.

Dengeli, derinlikli, çeşitlilik içeren, iyi denetlenen ve rekabetçi bir finansal sistemde aracılık maliyetlerinin azalacağını, finansmana erişimin kolaylaşacağını ve derinleşmenin artacağını belirten Çetinkaya, “Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısını korurken finansal derinleşmeye katkı sağlamaya da devam etmesi önem taşımaktadır. Ürün çeşitliliği, güçlü teknolojik altyapı ve yetkin dağıtım kanalları bankacılık sisteminin gelişimine katkı sağlamayı sürdürülmelidir. Sektörün banka dışı finansal kuruluşlar ve sermaye piyasalarıyla bağının artırılması da önem arz etmektedir.” yorumunu yaptı.

"TEKNOLOJİ FİNANSAL SİSTEMİ ARTAN BİR HIZLA DÖNÜŞTÜRME EĞİLİMİNDE" 

Finansal teknolojilerin küresel finansal gelişmeleri etkileyen ve Türkiye bankacılık sistemi açısından da önemli bir alan olduğunu söyledi.

Son yıllarda finansal hizmetler alanında hızlı bir dijitalleşmenin dikkati çektiğini anlatan Çetinkaya, gerek nihai kullanıcılara sunulan hizmet çeşitliliği, gerekse bu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan altyapılar anlamında teknolojinin etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerin basitlik, şeffaflık, hız ve düşük işlem maliyetlerini beraberinde getirdiğini belirten Çetinkaya, “Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü dijital finans ve fintech modellerinden daha fazla rekabet baskısı hissedecektir. Finansal hizmetlerde çeşitlilik ve rekabetin artması maliyetlerin aşağı çekilmesi bakımından şüphesiz arzu edilen bir durumdur. Aynı zamanda finansal teknolojilerin gelişimi, finansal tabana yayılması bakımından da olumludur. Kritik bir husus, tüm bu faydalar erişilirken güçlü bir düzenleme ve denetleme çerçevesinin de hayata geçirilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu. 

Çetinkaya, Merkez Bankası olarak gerek teknolojik gelişmeleri gerekse bunların finansal istikrara olası etkilerini uluslararası platformlarda ve standart belirleyici kuruluşların çalışmalarında müzakere etme fırsatı bulduklarını aktararak, “Teknoloji finansal sistemi artan bir hızla dönüştürme eğilimindedir ve önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Ülkemiz bankacılık sektörünün finansal teknolojileri yenilikçi bir biçimde uyarlamada küresel ölçekte bir başarı hikayesi yazdığını ifade edebiliriz.” dedi.

Küresel finansal sistem kritik dönemden geçerken iş modelleri ve stratejilerin yeniden şekillendiğini belirterek, bu süreçte finansal sistemin ve ilgili otoritelerin, özellikle kamu otoritelerinin bütüncül, kapsamlı ve dinamik bir yaklaşım içerisinde sektörle üst düzey bir koordinasyonla hareket edebilmelerinin başarının ana belirleyicilerinden biri olacağını söyledi.

Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki dönemde finansal sistemimizin teknolojik gelişim ve adaptasyon kabiliyetinin ülkenin orta ve uzun vadeli potansiyelini desteklemeye devam etmesi beklenmektedir. Bu sürecin finansal derinleşmeyle birlikte yürümesi, finansman imkanlarının tabana yayılması ve aracılık maliyetlerinin düşmesi ekonominin dayanıklılığını artırarak finansal istikrara ve fiyat istikrarına da katkıda bulunacaktır. Etkin ve kapsayıcı bir finansal sistem ile reel sektörün etkileşimi Türkiye’nin iktisadi temellerini sağlamlaştıracaktır. Yeni dönemin değişen dinamiklerini anlama, makroekonomi politikalarını güçlü bir etkileşim ve ortak akılla dizayn edebilme ve finansal sistemin etkin çalışmasını sağlayabilme kabiliyeti ülkeler açısından kritik başarı faktörlerini oluşturacaktır."

TCMB Başkanı Çetinkaya, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünün bu çerçevede başarı grafiğini daha da yukarı taşıyacağına inançlarının tam olduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.