TBMM`de 2000 yılında yaşananlar

21.12.2000 - 00:00

Meclis`te 2000 Yılında Yasama Rekoru Kırıldı. Bir Yıl İçinde 57`si Uluslararası Anlaşma Ve Sözleşme Olmak Üzere 120 Yasa Çıkartıldı -Tbmm Genel Kurulu, Bu Yıl 637 Saat Çalıştı -Fp, Bir Yıl İçinde 29 Yasa Ve Khk`nin İptali İstemiyle Anayasa Mahkemesi`ne Başvurdu. Mahkeme, 1 Yasa İle 18 Khk`yi İptal Etti -Bu Yıl İçinde Cumhurbaşkanı Sezer De Bir Yasayı Meclis`e İade Etti.


ANKARA (A.A) - 21.12.2000 - TBMM için 2000, Cumhuriyet tarihinin en fazla yasa çıkartılan yılı oldu. Uzun zamandır yasama çalışmalarının Ağır, aksak yürütüldüğü yolundaki eleştirilerle karşılaşan Meclis, bir yıl içinde 120 yasa çıkartarak rekor kırdı. Genel Kurul, bu yıl 637 saat çalıştı. Meclis`te 2000 yılının ilk yasası 27 Ocak`ta kabul edilen Türk Telekom`un özelleştirilmesine olanak sağlayan düzenleme oldu. Bunu aynı gün tartışmalı bir oturum sonunda kabul edilen ve çeşitli vergi yasalarında değişiklik yaparak, vergi miktarları ve oranlarını yeniden belirleyen yasa ile kamuoyunda Rüşvet olarak değerlendirilen ve bazı kamu görevlilerine, bu arada milletvekili emeklilerine temsil tazminatı ödenmesini öngören yasa izledi.


İSTİKRAR PROGRAMI YASALARI;

TBMM bu yıl içinde, hükümetin uyguladığı istikrar programının hayata geçirilmesini sağlayacak çok sayıda tasarıyı da yasalaştırdı. Bunlardan ilki 2000 yılı kira artışlarını yüzde 25, 2001 kira artışlarını ise yüzde 10 olarak belirleyen yasa oldu. Bu yıl içinde TBMM`de kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine olanak sağlayan çok sayıda düzenleme kabul edildi. Vakıfbank, Halk Bankası ile Ziraat Bankası`nın özelleştirilmesine ilişkin tasarı yasalaşırken, elektrik piyasasının özelleştirilmesine ilişkin tasarı da yılın son günlerinde TBMM`ye sunuldu. Bu arada, tüccar ve serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin hayat standardı esasına göre vergilendirilmesini öngören ve deprem vergilerinin süresini uzatan tasarı da yasalaştırıldı. Bu yasa ile Finans sektöründe yaşanan krizin aşılmasına yönelik olarak banka birleşmelerini kolaylaştıran düzenleme de kabul edildi.

-FUTBOL FEDERASYONU YASASI-

Trafik kazalarını önlemeye yönelik arayışlar çerçevesinde Mart ayında Meclis`ten alkollü araç kullanma ve 100 ceza puanını doldurma suçlarını yeniden düzenleyen bir yasa çıkartıldı. Hükümetin Futbol Federasyonu ile ilgili tartışmalara son vermek amacıyla hazırladığı ve federasyonun özerk yapısının güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren yasa da Nisan ayında TBMM`de kabul edildi. Mayıs ayında çıkartılan yasalardan en önemlisi, son zamanlarda faaliyet göstermeyen, işlerliği kalmayan, varlığını sürdürmesinde yarar görülmeyen ve devamına gerek olmayan bazı fonların tasfiyesini öngören düzenleme oldu.


-ÖĞRENCİ AFFI-

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından veto edilen Af Yasası içinde yeralan öğrenci affı, daha fazla gecikmeyi önlemek için bu yasadan ayrılarak, yeni bir düzenleme biçiminde TBMM`ye sunuldu. Haziran ayında öğrenciler ile ailelerinin uzun süredir bekledikleri Öğrenci Affı Yasası TBMM`den çıkartıldı. Bu yasa ile her ne sebeple olursa olsun, yükseköğrenim öğrencilerinden ilişkileri kesilen veya kesilme durumuna gelenlere ek haklar verildi. Yasa ile 1989-1990 eğitim-öğretim yılı başından itibaren öğrencilerin aldığı disiplin cezaları da bütün sonuçları ile birlikte kaldırıldı.


-AB HAZIRLIKLARI-

Bu arada TBMM, Türkiye`nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bazı düzenlemeleri de kabul etti. Haziran ayında hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kurulmasını öngören tasarı yasalaştı. -YETKİ

-YASASI-

Meclis`de, 21. Dönemin 2. yasama yılı çalışmaları sona ermeden kısa süre önce Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin konularla,kamu personeli arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi ve kamu mali yönetiminde disiplinin sağlanması, bu suretle kamu hizmetlerinin düzenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak KHK çıkartma yetkisi veren bir tasarı yasalaştı. Hükümet, muhalefetin Meclis`in yasama yetkisini elinden aldığı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdiği ve 29 Haziran`da yasalaşan bu düzenlemeye dayanarak çok sayıda KHK çıkarttı. Yetki Yasası`nın, FP`nin başvurusu üzerine iptal edilmesi üzerine KHK`ler de hükümsüz kaldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de bu yasaya dayanılarak çıkartılan ve aralarında irticai ve bölücü faaliyetlere karışan kamu görevlilerinin meslekten ihracını öngören düzenlemenin de yeraldığı KHK`lerden bazılarını geri çevirdi ve böylece hükümet, tartışmalı bu düzenlemeden yararlanamadı. Ancak TBMM 2000 yılı çalışmalarını tamamlamadan kısa süre önce hükümet bu düzenlemeyi sınırlandırarak tekrar gönderdi ve yeniden yasalaşmasını sağladı.


-FP`NİN İPTAL BAŞVURULARI-

Anamuhalefet partisi olan FP, bir yıl içinde 29 yasa ve kanun hükmünde kararnamenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu. Bunlardan 19`u iptal kararıyla sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi`nin 2000 yılı içinde iptal ettiği ve çoğunluğunu Yetki Yasası`na dayanılarak çıkartılan düzenlemeler şöyle: Yetki Yasası, Vakıflar Bankası`nın Bir Bölümünün Satışı ile İlgili KHK, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa`da değişiklik yapan KHK, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa, Devlet memurları Yasası ve 190 sayılı KHK`de değişiklik yapan KHK, Yükseköğretim Kurumları Yasası`nda değişiklik yapan KHK, KİT`ler Hakkında KHK`de değişiklik yapan KHK, Emniyet Teşkilatı Yasası`nda değişiklik yapan KHK, Hakimler ve Savcılar Yasası`nda değişiklik yapan KHK, Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa`da değişiklik yapan KHK, Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında KHK, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı`nın Kuruluşu ve Görevleri Hakkında KHK, SSK Başkanlığı`nın Kurulması ve Bazı Yasa ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması hakkında KHK, Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Yasa ve KHK`lerde Değişiklik Yapılması hakkında KHK, Sosyal Güvenlik Kurumu teşkilatının Kurulması ile Bazı Yasa ve KHK`lerde değişiklik yapılması hakkında KHK, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SSK Yasası, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar SSK ile bazı yasa ve KHK`lerde değişiklik yapan KHK, Emekli Sandığı Yasası ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yasada değişiklik yapan KHK,Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK`nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasada değişiklik yapan KHK, TSK Personel Yasası ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yasası`nda değişiklik yapan KHK, KİT`ler Hakkında KHK`de değişiklik yapan KHK.


-ŞARTLA SALIVERME-

Meclis`in 2000 yılı yasama çalışmalarına damgasını vuran yasa, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen bazı suçlardan dolayı şartla salıverilmeye olanak sağlayan, bazı dava ve cezaların ertelenmesini öngören ve kamuoyunda Af Yasası olarak bilinen düzenleme oldu. İdam cezalarının infaz edilmemesini de hükme bağlayan tasarı komisyonlar ve Genel Kurul`da tartışmalarla kabul edildi. Daha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından veto edilen yasayı yeniden düzenleyerek TBMM`ye sunan hükümet, 1.5 yıllık bir aradan sonra düzenlemenin ikinci kez TBMM`den geçirilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer`in de bu yasayı veto etmesi üzerine, düzenleme üçüncü kez Meclis`in önüne geldi. Hükümet, tutuklu ve hükümlülere Bayram müjdesi verebilmek için yasanın acil olarak gündeme alınmasını, yasanın veto edilmesinin önüne geçmek için Virgülüne dahi dokundurmadan yeniden Cumhurbaşkanlığı`na gönderilmesini sağladı. Bu yasa TBMM`den 2000 yılında çıkartılan son yasa oldu.


-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ-

Hükümeti oluşturan siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri yılın son günlerinde görüşmelerine daha önce başlanılan, ancak geri çekilen 3 maddelik Anayasa Değişikliği Paketi`ne bir madde daha ekleyerek TBMM Başkanlığı`na sundu. Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran, cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıla indiren, milletvekillerinin özlük haklarına Anayasal güvence getiren ve 12 Eylül Yasaları diye bilinen düzenlemelerin Anayasa`ya aykırılığının ileri sürülebilmesine olanak sağlayan teklif Aralık ayı başında Anayasa Komisyonu`nda ele alındı. İktidar partileri temsilcilerinin, milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi geri çekme ve paketi yılbaşından önce Meclis`ten geçirme kararına karşın Anayasa Komisyonu, sürpriz bir biçimde görüşmeleri erteledi. Erteleme gerekçesi olarak da, Anayasa Mahkemesi`nin partileri kapatmaya temel oluşturacak Odak olma kavramının kriterlerini belirleyen kararına ilişkin gerekçesini beklemenin doğru olacağı düşüncesi gösterildi.


-İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ-

TBMM Genel Kurulu, uzun süredir hazırlıkları süren ve TBMM`nin daha süratli ve verimli çalışmasını öngören İçtüzük Değişikliği Teklifi`ni 6 Aralık günü görüşmeye başladı. Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına Başı açık katılmalarını öngören ve Meclis çalışmalarını hızlandırmaya yönelik düzenlemeleri içeren 51 maddelik teklifin üç gün süren görüşmeleri sonucu, sadece 9 maddesi kabul edildi. Şartla salıverme tasarının öncelikli olarak gündeme alınmasıyla görüşmeleri yarıda kalan teklifin yeni yılda ele alınması bekleniyor.


BU YIL KURULAN 15 SORUŞTURMA KOMİSYONUNDAN 5`İ YÜCE DİVAN`A SEVK KARARI VERDİ;


TBMM`de oluşturulan 15 soruşturma komisyonu çalışmalarını tamamlayarak, raporlarını Meclis Başkanlığı`na sundu. Komisyonlardan 5`i Yüce Divan`a sevk kararı aldı, ancak Genel Kurul`dan ilgililer hakkında Yüce Divan`a sevk kararı çıkmadı. Kızını bir trafik kazası sonucu kaybeden Boray Uras`ın İstanbul`dan Ankara`ya yürümesi sonucunda, ilk kez TBMM`de bir Araştırma Komisyonu kurularak, trafik sorunu ele alındı. TBMM Genel Kurulu`nun geçen dönemden kalan önergelerle ilgili olarak 1999 yılı Aralık ayında aldığı kararla kurulan 15 soruşturma komisyonu, Haziran ayında çalışmalarını tamamlayarak raporlarını TBMM Başkanlığı`na sundu. 5 Komisyonun Yüce Divan`a sevk, 10 komisyonun Yüce Divan`a sevke gerek yok şeklindeki kararlarını içeren raporlar Genel Kurul`da görüşüldü. Buna göre Meclis soruşturması komisyonları ile çalışmalarının sonuçları şöyle:


Eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin NATO ENf Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -Eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul`da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım Erez hakkında SEKA`ya ait bir araziyi Ford Otomotiv`e bedelsiz vererek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevk kararı. -Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Işın Çelebi hakkında POAŞ`ın özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yaparak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -Eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında İzmit Körfez Geçişi Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -


Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Necdet Menzir hakkında Telsim ve Turkcell firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve Özelleştirme Yasası hükümlerine aykırı davranarak devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevk kararı. -Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında yasadışı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri, devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı.

-Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner hakkında Türkbank`ın satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevk kararı. -Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı.


-Eski Başbakan Tansu Çiller ile Maliye eski Bakanı İsmet Attila hakkında Başbakanlık örtülü ödeneğini yasaya aykırı harcayarak Hazine`yi zarara uğrattığı ve böylece görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla ilgili olarak Çiller hakkındaYüce Divan`a sevk, Attila hakkında Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -Devlet eski Bakanı Burhan Kara hakkında Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik iddialarıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı.


-Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında SSK tarafından gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yaparak grevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevk kararı. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul hakkında SSK`ya özürlülerin alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüzlük işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili olarak Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. -İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu iddiasıyla Yüce Divan`a sevkine gerek yok kararı. Geçen yasama döneminde Siyasi çekişmeler nedeniyle verildiği yorumları yapılan soruşturma önergeleri ile ilgili olarak hazırlanan raporların, bu dönemde Genel Kurul`da oylanması sonucu bakanlık yapmış hiçbir milletvekili Yüce Divan`a sevk edilmedi.


-DENETİM-

Muhalefet, 2000 yılı çalışmaları boyunca, önceki yıllarda daha yoğun kullanılan ve hatta Anayol Hükümeti`nin istifasına yol açacak kadar önemli siyasi sonuçlar doğuran gensoru yöntemini çok fazla kullanmadı. FP`nin Yanlış ekonomik tercihler ve kararlar sonucunda bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devredilmesine neden olacak düzeyde mali sektörde tahribata yol açtıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında verdiği gensoru önergesi, 18 Ocak`ta Genel Kurul`da reddedildi. Aralık ayında, DYP ve FP`nin ekonomik gelişmeler ve batık bankalarla ilgili olarak verdiği gensoru önergeleri de Genel Kurul`da görüşüldü ve gündeme alınmaları kabul edilmedi. TBMM`nin iktidar partilerinin önerileri ile denetim günlerinde de genellikle yasama çalışması yapması nedeniyle, gündemde 450 sözlü sorunun yanı sıra, 5 genel görüşme, 136 da meclis araştırması önergesi görüşülmeyi bekliyor.


-TRAFİK ARAŞTIRMA KOMİSYONU-

Bağdat Caddesi`nde meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını kaybeden Selin Uras isimli genç kızın babası Boray Uras`ın trafik kazalarını önleyici hükümler içeren bir Trafik Yasası çıkartılması için yaptığı İstanbul-Ankara yürüyüşü sonrasında, DSP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan`ın başkanlığında bir araştırma komisyonu kuruldu. Trafik sorununun tüm taraflarını TBMM`ye çağırarak dinleyen, incelemeler yapan, hatta milletvekillerine İleri Sürücülük Kursu` verilmesini sağlayan komisyon, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve TBMM Başkanlığı`na sundu. FP Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve arkadaşlarının Yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla verdikleri önerge de kabul edildi ve Mayıs ayında bir araştırma komisyonu oluşturuldu. Komisyon, çalışmalarını o günden bu yana sürdürüyor. YÖK`ün uygulamaları ile ilgili olan ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu`na yönelik bazı iddiaları içeren araştırma önergesi de Genel Kurul`da kabul edildi. Kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak raporunu TBMM Başkanlığı`na sundu. Bu rapor, Genel Kurul`da görüşülmeyi bekliyor.


MECLİS, 2000 YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ`NİN 10. CUMHURBAŞKANI`NI SEÇTİ -


21.12.2000 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2000 yılında cumhurbaşkanlığı için seçim yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu`nda yapılan 3. tur oylamada Türkiye Cumhuriyeti`nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`in görev süresinin sona ermesine kısa süre kala Nisan ayında Meclis`te Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çalışmalara başlandı. Demirel`in cumhurbaşkanlığı görevine bir kez daha seçilebilmesine olanak sağlayan ve cumhurbaşkanlarının görev süresini 7 yıldan 5 yıl indiren ve ikinci kez seçilme hakkı veren anayasa değişikliği için hükümetin yoğun çaba harcamasına karşın, bu değişiklik TBMM Genel Kurulu`nda kabul edilmedi. Bunun üzerine aday arayışı başladı. TBMM`de grubu bulunan partilerin liderleri bu süreçte sık sık görüş alışverişinde bulundular. TBMM içinden isimler üzerinde uzlaşmada güçlük çekilirken, 24 Nisan günü biraraya gelen liderler, sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanlığı için TBMM dışından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer`i aday gösterme kararı aldılar.


Sezer`in adaylığına ilişkin önergeye TBMM`de temsil edilen partilerden toplam 131 milletvekili imza verdi. Liderler arasında varılan bu mutabakata karşın, 12 milletvekili aday olacağını açıkladı. Turhan İmamoğlu, Vecdi Gönül ve Gönül Saray Alphan son anda çekilince 27 Nisan günü yapılan ilk tur oylamaya 11 aday katıldı. Bu adaylardan Ahmet Necdet Sezer 281, Yıldırım Akbulut 56, Nevzat Yalçıntaş 61, Sadi Somuncoğlu 58, Doğan Güreş 35, Ahmet İyimaya 10, Rasim Zaimoğlu 7, Agah Oktay Güner 5, Oğuz Aygün 4 ve Mail Büyükerman 3 oy aldılar. Bu turda hiçbir aday seçilebilmek için gerekli olan 367 oya ulaşamadı. İkinci tur oylama ise 1 Mayıs günü yapıldı. Bu oylama öncesinde Ahmet İyimaya, Agah Oktay Güner ve Oğuz Aygün adaylıktan çekildiler. Bu turda Ahmet Necdet Sezer 314, Yıldırım Akbulut 88, Nevzat Yalçıntaş 66, Sadi Somuncuoğlu 32, Doğan Güreşş 22, Rasim Zamioğlu 3 ve Mail Büyükerman 2 oy aldılar. İkinci turda da hiçbir aday 367 oya ulaşamadı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tur oylama 5 Mayıs günü yapıldı. Bu turda Ahmet Necdet Sezer 330 oy alarak, Türkiye Cumhuriyeti`nin 10. Cumhurbaşkanı oldu. Bu turda Nevzat Yalçıntaş 113, Sadi Somuncuoğlu 43, Rasim Zaimoğlu 24 ve Mail Büyükerman 7 oy aldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 16 Mayıs günü TBMM Genel Kurulu`nda and içerek görevine başladı.


-TARTIŞMALI BAŞVURU-

Cumhurbaşkanı adaylığı süresinin sona ermesine kısa süre kala TBMM bahçesi ilk kez milletvekillerinin kendi partilerinden bir bakana saldırmasına sahne oldu. Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için son dakikada geldiği TBMM`de, MHP`li bazı milletvekilleri tarafından engellenmek istendi. Tartışmalar sırasında olaylar çıktı ve Somuncuoğlu`nun makam otosuna saldıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koruma polislerinin de üzerine yürüdü. Bu arada bazı gazeteciler de polisler tarafından tartaklandı ve MHP`li İdare Amiri Ahmet Çakar gazetecilerin TBMM`ye girmesini yasakladı.


MHP`lilerin Partiden ve bakanlıktan istifa et, ondan sonra aday ol diye tepki gösterdikleri Somuncuoğlu, gerginliğin büyümesi üzerine arabasından inemeyerek TBMM`den ayrıldı. Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü`nde başvuru işlemleri yapılması engellenen Somuncuoğlu, adaylık dilekçesini bir görevli aracılığıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü`ne gönderdi. Somuncuoğlu`nun başvurusu daha sonra TBMM Genel Sekreterliği tarafından tutanakla işleme alındı. Somuncuoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan tek bakan oldu. Partisinin karşı çıkmasına karşın son tur oylamalara kadar adaylık konusunda ısrarlı olan Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, 8 Mayıs günü görevden alındı. Somuncoğlu`nun azledilmesiyle boşalan bu göreve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Faruk Bal atandı.


MECLİS BAŞKANINI SEÇTİ

TBMM Başkanlığı`na MHP Konya Milletvekili Ömer İzgi seçildi. İzgi`nin Meclis Başkanı seçilmesi MHP`nin siyasi tarihinde bir ilki oluşturdu. Uzun süreden sonra ilk kez bu yıl 3 ay tatil yapabilen TBMM, 21. Dönemin 3. Yasama Yılı`na TBMM Başkanlığı seçimi tartışmaları ile başladı. Koalisyon ortakları arasında yapılan uzlaşma arayışlarından sonuç alınamadı. DSP`nin, geçen dönem ANAP Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut`un seçilmesi nedeniyle bu dönemde TBMM Başkanlığı hakkının MHP`nin olduğu görüşü ANAP`ta benimsenmedi. Parti içinde de kimin aday gösterileceği konusunda bir uzlaşma gerçekleşmeyince ANAP`lı Ertuğrul Yalçınbayır`ın yanı sıra, Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu ile İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu, ilk turda en yüksek oyu alacak olanın lehine adaylıktan çekilme anlaşması yaparak aday oldular. TBMM`nin çalışmalarına ara verdiği 10 günlük adaylık başvurusu süresi sonunda şu milletvekilleri TBMM Başkanlığı için aday oldu:


Eskişehir Bağımsız Milletvekili Mail Büyükerman, ANAP Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, ANAP İstanbul Milletvekili Yılmaz Karakoyunlu, ANAP Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, DYP Çorum Milletvekili Bekir Aksoy, DYP İçel Milletvekili Turhan Güven, MHP Konya Milletvekili Ömer İzgi ve FP Bolu Milletvekili İsmail Alptekin. TBMM Başkanlığı için ilk iki tur oylama 12 Ekim Perşembe günü yapıldı. Adaylardan Bekir Aksoy ilk tur oylama öncesinde adaylıktan çekilirken, yapılan iki tur oylamada adaylardan hiçbiri seçilebilmek için gerekli oyu sağlayamadı. İlk iki turda sonuç alınamayınca 17 Ekim günü yapılan üçüncü tur oylama öncesinde ANAP`lı Karakoyunlu yaptıkları anlaşma gereği Başesgioğlu lehine adaylıktan çekildi. Murat Başesgioğlu, Ömer İzgi ve Mail Büyükerman`ın katıldığı bu turda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.


-ÇEKİŞMELİ YARIŞ-

Son tur oylama ise 18 Ekim Çarşamba günü yapıldı. Anayasa`ya göre üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın katıldığı ve oylama sonunda en çok oy alan adayın TBMM Başkanı seçilebildiği bu turda MHP Konya Milletvekili Ömer İzgi 264 oyla yarışı kazandı. ANAP`lı Başesgioğlu ise sadece 2 oy eksikle TBMM Başkanlığı seçimini kaybetti. Bu çekişmeli seçimler sırasında ABD`de bulunan ve çağırıldıkları halde geri dönmeyen ANAP`lı Burhan Kara ile Eyüp Aşık`a, ANAP`lı milletvekilleri büyük tepki gösterdi.


-PARTİ DEĞİŞTİRMELER AZALDI-

2000 yılı, geçmiş yıllara göre milletvekili istifaları ve parti değiştirmelerinin duraklama içine girdiği bir yıl oldu. Yılın ilk istifa eden milletvekilleri FP Diyarbakır Milletvekili Haşim Haşimi ile FP Ağrı Milletvekili Celal Esin oldu. Haşimi ile Esin 26 Ocak`ta ANAP Genel Merkezi`nde düzenlenen bir törenle bu partiye katıldılar. ANAP Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili, Hac için gittiği Mekke`de geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Mart günü yaşamını kaybetti. Sevgili`nin ölümüyle Meclis`teki boş üyelik sayısı 6`ya yükseldi. Mart ayı içinde Sevgili`nin yaşamını kaybetmesi, bir milletvekilinin partisinden istifa etmesi, bir bağımsız milletvekilinin de DSP`ye katılması üzerine Meclis`teki sandalye dağılımı değişti. Partisinden istifa eden FP Iğdır Milletvekili Ali Güner 7 Mart`ta ANAP`a, Tunceli Bağımsız Milletvekili Bekir Gündoğan 8 Mart günü DSP`ye katıldı. Partisinin karşı çıkmasına karşın cumhurbaşkanlığına aday olan DSP Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, oylama sırasında Başbakan Bülent Ecevit ve bazı milletvekillerinin oylarını göstererek kullanmalarını gerekçe göstererek, 26 Nisan`da partisinden istifa etti. DYP Batman Milletvekili Burhan İsen ise Gördüğü lüzum üzerine 13 Eylül günü partisinden istifa ederek ANAP`a katıldı. Yılın son istifası DSP`den oldu. DSP İstanbul Milletvekili Bülent Ersin Gök, hakkındaki rüşvet iddialarının kamuoyuna yansımasından sonra Başbakan Ecevit`in isteği üzerine partisinden istifa etti. 2000 yılı sona ererken TBMM`deki sandalye dağılımı şöyle oldu: DSP:135, MHP:127, FP:103, ANAP:88, DYP:84, Bağımsız 7, Boş:6 (Kavakçı dahil) FP`den milletvekili seçilen Merve Kavakçı`nın milletvekilliği kOnusunda Danıştay Genel Kurulu`nun da karar vermesi ile hukuki yollar tükendi. Meclis bu kararı Genel Kurul`da üyelerin bilgisine sunarak, bu tartışmalı süreci Kavakçı aleyhine tamamlayacak.


-GERGİN OTURUMLAR-

TBMM Genel Kurulu bu yıl, geçmiş yılların tersine çok gergin oturumlara sahne olmadı. Genel Kurul`un tansiyonu yıl sonuna doğru yükseldi ve milletvekilleri arasında zaman zaman kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Şartla salıverme, bazı dava ve cezaların ertelenmesine ilişkin tasarının Genel Kurul`da kabul edildiği 8 Aralık günü MHP İçel Milletvekili Ali Güngör, oyunun rengini belirtmek üzere söz aldı. Hükümeti böyle bir tasarı hazırladığı için sert sözlerle eleştiren Güngör`ün, Sayın Ecevit`in geçmişinde vatan hainlerini affetmek fazla yabancı değildir sözleri DSP sıralarından tepkiyle karşılanırken, MHP`li bazı üyelerle muhalefet bu sözleri alkışladı.


TBMM Başkanvekili Nejat Arseven, Güngör`ü uyararak üslubunu düzeltmesini istedi ve Türkiye Cumhuriyeti`nin hiçbir Başbakanı`nın vatan hainlerini affetmediğini söyledi. Bunun üzerine Güngör, 1974 affında devlete karşı suç işleyenlerin affedildiğini ifade ederek, Bu çirkin ve tehlikeli af tasarısını geldiği yere, Sayın Başbakan`a ve O`nun bakanlarına, yakıştığı yere göndermek bu Meclis`in yapacağı en hayırlı iş olacaktır. Bu çirkin tasarı geldiği yerde ve yakıştığı yerde kalsın diye konuştu. Güngör, tasarıya ret oyu vereceğini açıklayarak kürsüden inerken, konuşması sırasında hükümet ve iktidar sıralarında büyük bir şaşkınlık yaşandı. Güngör, yerine geçerken, MHP Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel`in, Dışarı çık da seninle görüşelim bakalım dediği duyuldu. Konuşması iktidar ortakları arasında gerginlik yaratan Güngör, MHP Grup Disiplin Kurulu`na sevkedildi.


-TARTIŞMALAR-

TBMM Genel Kurulu`nda 13 Aralık günü de DYP Van Milletvekili Fethullah Gültepe`nin, Başbakan Bülent Ecevit`e yönelik sağlıksız, bitkin, yorgun şeklindeki sözleri tartışmaya yolaçtı. Fethullah Gültepe, DSP`li milletvekillerinin protestosu altında konuşmasını yaparak, DYP sırasındaki yerine geçti. Bu sırada, Muş Milletvekili Zeki Eker başta olmak üzere bazı DSP`liler Gültepe`nin üzerine yürüdü. Sökmenoğlu, Fethullah Gültepe`den sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, düzeltme yapmasını istedi. Gültepe ise Maksadını aşan konuşma yaptığımı sanmıyorum diyerek sözlerinde ısrar etti. Bıraksalardı sağlık dileyecektim diyerek, konuşmasını sürdürürken, DSP`li TBMM Başkanvekili Ali Ilıksoy yerinden kalkarak, DYP sıralarına doğru yöneldi.

Gültepe`ye doğru tekme atmaya çalışan Ilıksoy, diğer milletvekillerince engellendi. Tartışmalar sırasında diğer DSP ve DYP`liler arasında da karşılıklı sataşmalar oldu ve bazı ağır küfürler de Meclis TV aracılığıyla tüm kamuoyuna yansıdı. TBMM Genel Kurulu`nda, 20 Aralık günü DYP Genel Başkanı Tansu Çiller bütçenin tümü üzerinde konuşurken, DSP İçel Milletvekili Akif Serin`in, Elbette yalıda oturacağım yazılı gazete küpürünü göstermesi kavgaya yolaçtı. DYP`li milletvekilleri, Serin`i uyarmadığı gerekçesiyle oturumu yöneten Başkanvekili Ali Ilıksoy`u sıra kapaklarına vurarak protesto ederken, bir grup milletvekili de DSP`li milletvekillerinin üstüne yürüdü. Genel Kurul`un, yıl boyunca büyük ölçüde sükunet içinde sürdüğü çalışmalar, bütçe görüşmeleri sırasında oluşan gerginliklere sahne oldu.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.489 Değişim: 0,05% Hacim : 6.245 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.918 20.10.2017 Yüksek 109.273
Açılış: 108.760
3,6716 Değişim: 0,70%
Düşük 3,6454 20.10.2017 Yüksek 3,6817
Açılış: 3,64615
4,3283 Değişim: 0,06%
Düşük 4,3169 20.10.2017 Yüksek 4,3431
Açılış: 4,3256
151,14 Değişim: -0,05%
Düşük 150,79 20.10.2017 Yüksek 151,78
Açılış: 151,22
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.