KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

08.03.2019 - 19:01
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Konferans: 13 (katılınılan), Webcast: 3 (düzenlenen), Sermaye Piyasaları Günü: 1 (düzenlenen).
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661319
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bankanın yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esaslar Banka Esas sözleşmesinin 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca bir politika bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669463
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 16
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. 2018 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına bazı banka çalışanları ve yine bazı üniversite öğrencileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 81,9
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündem Madde 11: Yönetim Kurulu?nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankamızın 3.614.080.992,06 TL konsolide olmayan net dönem kârından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden 127.833.375,21 TL tutarındaki iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancının özel yedek olarak ayrılmasından sonra kalan 3.486.247.616,85 TL?nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, 4.002.469.274,85 TL?lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669463
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03/2018 1 % 92,07 % 0,001 % 92,07 Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yoktur 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669463


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu sf. 70
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu sf. 70
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komiteye ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu sf. 70
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmamaktadır. Bu komiteye ilişkin görevler genel olarak İcra Kurulu tarafından yerrine getirilmektedir. Faaliyet Raporu sf 69
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu sf. 70
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
10, 11, 12, 13, 71
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
85, 254, 418
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 2 1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 2 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 50 % 0 48 4
Diğer (Other) İcra Kurulu % 0 % 0 42 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yıldırım Ali Koç /Başkan, Carlo Vivaldi /Başkan Vekili, Gökhan Erün / Murahhas Üye ve Genel Müdür, Niccolo Ubertalli /Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
15
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
92
Yönetim kurulu başkanının adı
Yıldırım Ali Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Gökhan Erün
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%14)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
YILDIRIM ALİ KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
CARLO VIVALDI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2009 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GÖKHAN ERÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/01/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
NICCOLO' UBERTALLI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/02/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
LEVENT ÇAKIROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/09/2005 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
AHMET FADIL ASHABOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/09/2005 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
WOLFGANG MAG.SCHILK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 13/10/2016 SPK?nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi?nde Başkan olarak görevlendirilen Wolfgang Schilk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MIRKO DAVIDE GEORG BIANCHI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/06/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GIANFRANCO BISAGNI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/10/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
AYKUT ÜMİT TAFTALI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
FRANCESCO GIORDANO İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ADİL GİRAY ÖZTOPRAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661319 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
GIOVANNA VILLA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661319 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
148
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0 212 339 7353 / 0 212 330 6463 / etik@yapikredi.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yapı Kredi çalışanlarına, gerekli görüldüğü durumlarda Banka?nın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmeler, kurum içi iletişim sistemleri kullanılarak Genel Müdür ve ilgili genel müdür yardımcıları tarafından yapılır. Ayrıca genel müdürlük ve şubelerdeki yöneticiler, düzenlenen toplantılarla, duyurularla ve farklı iletişim kanalları ile çeşitli gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirilir. Banka?nın etik kuralları ve bu kurallara uyum hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi?ne düzenli olarak bilgilendirme yapılır. Ayrıca başta Banka çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin, Banka faaliyetlerini aksatmayacak şekilde Banka?nın yönetimini destekleyebileceği kanallar mevcuttur. Bu kapsamda yılda bir defa olmak üzere banka çalışanlarının görüş ve önerilerinin alındığı iç müşteri memnuniyeti ölçümü de yapılmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka ve Sendika üyeleri arasında, çalışma barışını korumak ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak amacıyla İşveren ile Sendika tarafından atanmış temsilcilerden oluşturulmuş ?Çalışan İlişkileri Danışma Kurulu? (ÇİDAK) bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamızda yedekleme planı tüm Üst Düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Banka?da İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri tüm çalışanlara duyurulmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal web sitesinde yer alan Banka'nın İnsan Hakları Beyanı, çalışanların çeşitlilik, ifade özgürlüğü gibi alanlarda çalışanları güvence altına almaktadır. Öte yandan, Banka?nın tüm çalışanları, Uyum ve İç Kontrol bünyesindeki etik tüzel koduna ve Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması bölümüne bu konulardaki tüm rahatsızlıklarını ve şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Banka?nın "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim kısmında yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri, Yapı Kredi Hakkında, Kurumsal Yönetim, Borçlanma Aracı İhraçları, Genel Kurul Toplantıları, Sizler İçin Buradayız.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Banka ortaklık yapısı: Yatırımcı İlişkileri/Yapı Kredi Hakkında/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
58, 59, 60, 61,64, 65, 66, 67, 87, 88
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
68, 69, 70
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
68
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyetleri önemli derecede etkileyen mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka aleyhine açılan önemli bir dava olmamıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
4, 5, 6, 7, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 90, 91


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Bankamızda uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu Üyeleri?nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu?na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
68, 69, 70
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669709 linkindeki KAP duyurumuz ekinde yer alan 2017 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu?nda komitelere ilişkin bilgi yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Wolfgang Mag.Schilk Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Giovanna Villa Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Adil G. Öztoprak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mirko D. G. Bianchi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adil G. Öztoprak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Massimo Francese Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Carlo Vivaldi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Niccolò Ubertalli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi F. Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Wolfgang Schilk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Niccolò Ubertalli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Albert Angersbach Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Massimo Francese Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Erhan Adalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Arif Ö. İsfendiyaroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Hakan Alp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746483


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 0,22% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.338 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,7839 Değişim: -1,12%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,2850 Değişim: -1,10%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
452,99 Değişim: -1,11%
Düşük 451,80 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.