KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:19
ış) Azalış
298.416
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-883.459
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
150.311
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-618.839 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.220
Diğer
-8.859
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
816.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-130.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
686.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.313
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.895 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.194
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 100.089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 1.012.950
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 1.012.950
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 991.156
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 21.794
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-922.266
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-784.045
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
Finansal Kiralama Giderleri
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-116.152
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-22.069
BRÜT KAR (ZARAR)
90.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-102.184
Personel Giderleri
20 -20.148
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
15 -225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
20 -80.207
Diğer
21 -1.604
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.500
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
791.664
Bankalardan Alınan Faizler
11.733
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
721.799
Diğer
21 58.132
KARŞILIKLAR
5 -142.628
Özel Karşılıklar
-142.470
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
-157
Diğer
-1
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-684.864
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-684.864
Diğer
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.328
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-47.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 10.354
Cari Vergi Karşılığı
22 -17.202
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 27.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-36.974
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-36.974
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.974
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-517
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.491


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 141.299 679.490 820.789
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.299 679.490 820.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0
KREDİLER (Net)
5 7.516.332 250.739 7.767.071
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
5 7.185.092 250.739 7.435.831
Tüketici Kredileri
5 2.363.490 0 2.363.490
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 4.821.602 250.739 5.072.341
Kiralama İşlemleri
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
5 331.240 0 331.240
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
5 557.258 0 557.258
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
5 -226.018 0 -226.018
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 4.471 0 4.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 46.308 0 46.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
203 0 203
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 43.867 0 43.867
DİĞER AKTİFLER
10 114.655 1.827 116.482
ARA TOPLAM
7.867.135 932.056 8.799.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 2.756 0 2.756
Satış Amaçlı
2.756 0 2.756
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
7.869.891 932.056 8.801.947
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 4.401.682 2.975.108 7.376.790
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 818.234 0 818.234
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
11 818.234 0 818.234
Tahviller
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
45.592 0 45.592
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 9.595 0 9.595
Genel Karşılıklar
14 24.564 0 24.564
Diğer Karşılıklar
14 11.433 0 11.433
CARİ VERGİ BORCU
13 16.058 72 16.130
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 191.382 8.340 199.722
ARA TOPLAM
5.472.948 2.983.520 8.456.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 345.479 0 345.479
Ödenmiş Sermaye
16 180.000 0 180.000
Sermaye Yedekleri
428 0 428
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
428 0 428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
18 -1.042 0 -1.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
17 15.953 0 15.953
Yasal Yedekler
17 15.953 0 15.953
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
150.140 0 150.140
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
187.114
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.